Babyboom etter Snøhvit

desember 6, 2005, 09:05 CET

Etter flere år med nedgang i befolkning og sysselsetting, er det nå tydelige tegn på at utviklingen har snudd i positiv retning i Hammerfest og omegn.

Flere barn fødes i Hammerfest enn tidligere: I fjor kom 124 barn til verden, mens det i 2001 født 93 babyer i byen. For fylket som helhet går fødselstallene svakt nedover, fra 970 i 2001 til 880 i fjor.

Henrik Carlsen, leder for Statoils Barents-satsing, synes fødselstallene for Hammerfest er hyggelig lesning:

– Vi skal ikke uten videre gi Snøhvit æren for alle utviklingstrekk i Hammerfestregionen. Det er allikevel hyggelig å se at utviklingen i antall barnefødsler er en annen enn før Snøhvit-utbyggingen, sier han.

Statistisk sentralbyrås befolkningstall de siste årene viser en positiv utvikling: Fraflytting er snudd til tilflytting, folketallet øker og flere folk er i arbeid som følge av Snøhvit-utbyggingen.

 

– De samfunnsmessige gevinstene som følger av Snøhvit-prosjektet bør være en positiv tankevekker i den videre diskusjonen om utviklingen av næringslivet i Nord-Norge. En vellykket politikk for økt oljeaktivitet vil påvirke mange andre økonomiske størrelser som eksempelvis boligbygging, bedriftsetableringer og transportbehov, sier Carlsen.

I dag, 6. desember, deltar han i et seminar i regi av Troms fylkesting. Der er temaet petroleumsutvikling og miljøutfordringer i nordområdene.

Den årlige verdiskapningen ved anlegget på Melkøya er beregnet til 7,7 milliarder kroner. Rundt 230 personer skal jobbe ved anlegget i driftsfasen, mens en regner med en økning i sysselsettingen i fylket på omtrent 400 årsverk som følge av Snøhvit.

– Det viktigste er likevel at Hammerfest og regionen får tilbake optimismen og troen på at det går an å lykkes, etter lang tid med avtakende befolkningsvekst, utflytting og nedgang i sysselsettingen, sier Carlsen.

– Ved siden av økt optimisme kommer også effekten av at folk våger å satse på framtiden, og at befolkningen øker. I tillegg vil arbeidskraftens kompetanse oppgraderes gjennom endringer i næringsstruktur og tilflytting av høyt utdannet arbeidskraft fra andre steder i landet.