Skip to Content
no

Voldgiftsretten ga Fjell medhold mot Statoil

desember 15, 2005, 10:20 CET

Voldgiftsretten har gitt tidligere konsernsjef i Statoil Olav Fjell medhold i sitt krav mot Statoil om rett til tidligpensjon fra selskapet fra fylte 60 år, og om størrelsen på alderspensjon fra fylte 67 år. Statoil tar dommen til etterretning og vil etterkomme kravet.

Olav Fjell fratrådte i september 2003 sin stilling i Statoil i forbindelse med Horton-saken. I ettertid har det oppstått uenighet mellom partene om Fjells rett til tidligpensjon fra Statoil for perioden fra fylte 60 år og størrelsen av alderspensjonen fra fylte 67 år. Disse spørsmål ble derfor brakt inn for voldgiftsretten til avgjørelse.

Voldgiftsretten konkluderer med at Statoil tilpliktes å betale Fjell tidligpensjon fra fylte 60 år til fylte 67 år med 66 prosent av pensjonsgrunnlaget på 3,5 millioner kroner, samt alderspensjon fra fylte 67 år på samme nivå. Til fradrag kommer de pensjoner som Olav Fjell har opptjent i tidligere arbeidsforhold.

Statoil skal i henhold til tidligpensjonsavtalen også dekke alle kostnader ved gjennomføringen av voldgiftssaken.

Etter Fjells avgang fra Statoil var det usikkert om han etter omstendighetene hadde rett til tidligpensjon i tillegg til sluttvederlag, og hvilke rettigheter han hadde når det gjelder alderspensjon. Denne tvilen er nå avklart. Statoil tar voldgiftsrettens dom til etterretning og vil etterkomme kravet. Det var viktig for styret å få en uavhengig vurdering og rettslig bindende avgjørelse av dette forholdet, uttaler styreleder Jannik Lindbæk.

Olav Fjell tar dommen til etterretning og er glad for resultatet, sier hans advokat Harald Arnkværn.

Partene er for øvrig enige om ikke å gi ytterligere kommentarer til saken.