Samarbeider med Naturvernforbundet

januar 13, 2006, 09:00 CET

Norges Naturvernforbund og Statoil har inngått en treårig samarbeidsavtale med varighet fram til og med 2008.

Begge parter ønsker å arbeide for å unngå skade på miljøet og minimere miljøbelastningen knyttet til enhver aktivitet i petroleumsvirksomheten. Hensikten med samarbeidsavtalen er derfor også gjensidig utveksling av kunnskap for å oppnå bedre felles forståelse for miljøutfordringer.

Gjennom avtalen ønsker partene å øke kunnskapen om miljøutfordringer, spesielt i forhold til marinbiologiske problemstillinger. Kompetanse om eksisterende og fremtidige miljøforhold og rammebetingelser skal deles. På den måten kan en så tidlig som mulig ta konsekvensen av ny kunnskap og utveksle ideer til mulige konkrete løsninger.

Statoil skal gi økonomisk støtte til Norges Naturvernforbund med 500.000 kroner i året. En vesentlig del av støtten skal gå til drift av Naturvernforbundets nyetablerte marine kontor i Bergen. Kontoret skal blant annet arbeide med utslippsproblematikk i forhold til sjømat, biologisk mangfold i havet og langs kysten samt internasjonale konvensjoner.

Partene har ulikt syn på petroleumsvirksomhet i nordområdene, men er enige om at det uavhengig av dette er et felles behov for å ha dialog om faktagrunnlaget for virksomheten.

– Vi synes at det er svært positivt at vi kan samarbeide med Naturvernforbundet om å utvikle ny kunnskap og samtidig utfordre hverandre for å utvikle fremtidsrettede miljøløsninger, sier Tove Rørhuus, direktør for Helse, miljø og sikkerhet i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge.

Tore Killingland, generalsekretær i Norges Naturvernforbund, er glad for samarbeidsavtalen med Statoil.

– Det er viktig for begge parter å gå i dybden på marinbiologiske spørsmål. Vi har en gjensidig respekt for det vi er enige og uenige om. Det er godt kjent at Naturvernforbundet er motstander av petroleumsutvinning i nordområdene og at vi mener oljeutvinningstempoet går for raskt. Men det skal ikke forhindre at vi også samarbeider der vi har felles interesser, sier generalsekretæren.

Han viser til at Naturvernforbundet også har samarbeidet med Statoil tidligere, blant annet om ny kunnskap om dypvannskoraller og rammebetingelsene for salg av lavsvovel drivstoff i Norge.

Samarbeidsavtalen åpner også for at andre temaer av felles interesse kan inkluderes i den dialog og kunnskapsutveksling som Statoil og Naturvernforbundet skal ha i avtaleperioden.