Skip to content

Vurderer CO2 til økt oljeutvinning på Volve

januar 16, 2006, 23:00 CET

Statoil ønsker å utrede om injeksjon av karbondioksid (CO2) kan gi grunnlag for økt oljeutvinning på Volve-feltet nær Sleipner-feltene i Nordsjøen.

Dersom Statoils utredning gir grunnlag for det, og myndighetene bidrar med nødvendig infrastruktur, kan Volve bli det første offshorefeltet i verden der CO2 utnyttes til økt oljeutvinning.

– Volve kan være et første steg i en helhetlig CO2-verdikjede, der oljeindustrien og myndighetene går sammen om å håndtere klimautfordringene, sa konsernsjef Helge Lund under Norsk Petroleumsforenings oljeindustripolitiske seminar i Sandefjord i dag, 17. januar.

For å kunne kombinere klimatiltak med økt oljeutvinning, vil det kreve utbygging av en effektiv infrastruktur som skal kunne ta store volumer CO2. Statoil vil derfor foreslå overfor sine partnere på Volve å utrede muligheten for CO2-injeksjon for økt oljeutvinning i feltet.

Volve skal etter planen starte produksjonen våren 2007 og reservene er anslått til 70 millioner fat olje og halvannen milliard kubikkmeter gass.

Sleipner er et velegnet sted å lagre CO2 fra Naturkrafts anlegg på Kårstø inntil det er etablert konkrete muligheter for bruk av CO2 til økt utvinning. Et første steg vil kunne være å vurdere bruk av CO2 fra Sleipner-feltene som ligger 10 kilometer fra Volve.

– En slik løsning kan representere et første byggetrinn i en større CO2-kjede og kan kanskje danne grunnlag for et konkret industrisamarbeid om CO2 mellom Storbritannia og Norge, sa Lund.

Han understreket at en helhetlig CO2-infrastruktur forutsetter et betydelig økonomisk engasjement fra myndighetene.

I sitt foredrag framhevet Lund også Norges sentrale rolle som stabil og langsiktig energileverandør til Europa. Statoil arbeider sammen med Hydro og Gassco om planlegging av den videre utviklingen av Troll-feltet. Dette inkluderer også gassen i den vestlige delen som alene har omtrent like store gassreserver som Ormen Lange-feltet.

Statoil ønsker at også den resterende gassen fra Troll skal bringes i land til prosessanlegget på Kollsnes, og vil øke gassbehandlingskapasiteten på Troll A-plattformen og Kollsnes med 40 millioner kubikkmeter per dag utover dagens kapasitet. Dette vil åpne muligheter for å bygge en ny eksportrørledning fra Kollsnes, enten til det europeiske kontinentet eller til Storbritannia.

Statoil legger stor vekt på å oppnå optimal olje- og gassutvinning fra feltet og mener økt gassuttak er mulig uten konsekvenser for oljeproduksjonen.