Skip to content

Hydro satser videre på teknologifond

februar 20, 2006, 08:00 CET

Hydro oppretter et Hydro Technology Ventures Fund II på 400 millioner kroner. Fondet skal investere i bedrifter som utvikler innovativ teknologi innenfor energisektoren.

- Hensikten med fondet er å bidra til at Hydro beholder sin ledende teknologiposisjon både innenfor olje og gass og nye energiformer. Gjennom et aktivt engasjement i markedet for teknologiselskaper, og gjennom investeringer i de bedriftene som har størst potensial, stimulerer vi tempoet i vår egen teknologianvendelse. Samtidig sikter vi mot å få avkastning på investeringen, på linje med andre ventureselskaper, sier Hydros prosjektdirektør Morten Ruud, som er styreleder i fondet.

Fondet vil investere i innovativ teknologi innenfor oppstrøm olje og gass, samt innenfor ny fornybar energi. Målet er å investere i tre-fire lovende selskaper årlig de neste fire årene.

Innenfor olje og gass vil det satses på teknologier som øker funnratene og reduserer bore- eller driftskostnadene, samt teknologier som muliggjør mer effektive operasjoner og operasjoner i sårbare områder, eksempelvis i arktiske strøk.

Innenfor ny fornybar energi søker fondet teknologier som ytterligere bekrefter vind, hydrogen, biomasse og sol som konkurransedyktige teknologiområder.

Betydelige midler til ny energiteknologi

Hydro Technology Ventures er 100 prosent eid av Hydro. Selskapet administrerer allerede Hydro Technology Ventures Fund I, opprettet i 2001 på 350 millioner kroner. Dette første fondet har gjort ni investeringer. Sammen med det nye fondet vil Hydros venture-satsing på å utvikle ny energiteknologi utgjøre 750 millioner kroner. Samtidig bruker Hydro om lag 500 millioner kroner i året på olje- og energirelatert forskning.

- Den tette relasjonen vi har med våre drifts- og forskningsmiljøer representerer en unik mulighet for teknologiselskaper til å få Hydro som førstebruker og dermed kunne korte ned tiden fram til kommersielt produkt, sier Richard Erskine, daglig leder i Hydro Technology Ventures. 

Sammen med Hydros enhet for teknologi og kommersialisering kan fondet tilby kompetanse, finansiering og et aktivt eierskap fra tidlig teknologiutvikling til felttest og videre internasjonalisering.

Hydro Technology Ventures arbeider tett med andre norske og internasjonale venturefond. Investeringene ligger typisk i en størrelsesorden på 20-30 millioner kroner. Gjennom styreplass arbeider Hydro Technology Ventures aktivt for å gi tilgang til Hydros ressurser og nettverk og dermed kunne akselerere kommersialiseringsprosessen.