Statoil innkaller til generalforsamling 

mars 30, 2006, 23:15 CEST

Statoils (OSE: STL, NYSE: STO) generalforsamling finner sted onsdag 10. mai 2005, klokken 17.00, på Clarion Hotel i Stavanger.

Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen ved bedriftsforsamlingens leder

2. Opprette fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter

3. Valg av møteleder

4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

5. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden

6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og konsernet for 2005, herunder styrets forslag om utdeling av ordinært og ekstraordinært utbytte.
Styret foreslår at det utdeles er utbytte på NOK 8,20 per aksje hvorav NOK 4,60 per aksje er ekstraordinært.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor

8. Valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen
Samtlige av de aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen er på valg. Det er 8 medlemmer, herunder bedriftsforsamlingens leder og 3 varamedlemmer som skal velges.

9. Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer

10. Endring av vedtektenes § 11 – Valgkomité
I norsk anbefaling for god eierstyring og selskapsledelse (corporate governance) anbefales det at alle medlemmene i børsnoterte selskapers valgkomité velges av selskapets generalforsamling. For å tilpasse Statoils vedtekter til anbefalingen, foreslår derfor styret at vedtektene endres.

11. Valg av medlemmer til valgkomiteen

12. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

13. Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer
På ekstraordinær generalforsamling den 25. mai 2001 ble Statoil tilført 25.000.000 egne aksjer for det formål å tildele bonusaksjer til investorer i selskapets børsnotering som oppfylte fastsatte vilkår for dette. Etter tildeling av bonusaksjer i løpet av 2002 satt Statoil igjen med 23.441.885 egne aksjer som Statoil har beholdt siden. Aksjene kan ikke benyttes til andre formål uten generalforsamlingens samtykke. Statoil har ikke konkrete planer om bruk av disse aksjene og ønsker derfor å foreta en kapitalnedsettelse i form av sletting av disse aksjene. En slik sletting av egne aksjer er i overensstemmelse med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

14. Fullmakt til erverv av Statoil aksjer i markedet for etterfølgende sletting
Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til tilbakekjøp av inntil 50.000.000 egne aksjer (om lag 2,3 % av selskapets aksjekapital), i henhold til allmennaksjeloven
§ 9-4. Slik fullmakt er vanlig i mange børsnoterte selskaper. Tilbakekjøp av egne aksjer kommer aksjonærene til gode i form av at de gjenværende aksjene får en høyere eierandel i selskapet.

15. Fullmakt til erverv av Statoil aksjer i markedet for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte

Kontaktpersoner:

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR, + 47 90 64 91 44 (mobil), +47 51 99 77 90 (office)
Geir Bjørnstad, direktør IR USA: +47 913 923 45 (mobile)

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, +47 48 08 02 12 (mobile) +47 51 99 13 77 (office)