Skip to Content
no

Første kvartal 2006: Nytt rekordresultat

april 27, 2006, 06:30 CEST

Hydros resultat etter skatt var 5.869 millioner kroner i første kvartal 2006. Per aksje var resultatet 23,50 kroner. - Hydro nyter godt av rekordhøye priser for selskapets energi- og aluminiumvirksomhet, konstaterer konsernsjef Eivind Reiten.

Driftsresultatet for første kvartal 2006 utgjorde 17.867 millioner kroner, mot 11.754 millioner kroner i første kvartal 2005.

Første kvartal markerte nok en rekord for Hydro, med rekordresultater drevet av høye olje- og gasspriser kombinert med god kostnadskontroll. Høyere aluminiumpriser og god drift bidro til bedre inntjening for oppstrømsvirksomheten Aluminium Metal, delvis motvirket av høyere råstoff- og kraftkostnader. Større volumer forbedret resultatet for driften i nedstrøms aluminiumvirksomheten Aluminium Products, men høyere metallpriser slo negativt ut på marginene. Driftsresultatet for første kvartal ble også påvirket av betydelige urealiserte gevinster på derivatkontrakter i tilknytning til kommersielle kontrakter og prissikring av driften.

– Hydro nyter godt av rekordhøye priser for vår energi- og aluminiumvirksomhet, og jeg er godt fornøyd med både høy produksjon av olje, gass og aluminium, og god drift, sier konsernsjef Eivind Reiten.

– Det viktigste framover er å skape verdier fra vår utvidede olje- og gassportefølje, videre styrking av ressursbasen og forbedring av lønnsomheten innenfor Aluminium.

Olje & Energi

Driftsresultatet for Olje & Energi satte nok en rekord, med 14.126 millioner kroner i kvartalet. Hydro oppnådde en gjennomsnittlig oljepris på 60,6 US-dollar per fat i første kvartal 2006, en økning på 31 prosent i forhold til første kvartal 2005 og 9 prosent høyere enn i fjerde kvartal 2005. Realiserte gasspriser økte med 48 prosent til 2,17 kroner per standard kubikkmeter (Sm3) i første kvartal 2006, målt mot første kvartal 2005.

Gjennomsnittlig daglig produksjon av olje og gass i første kvartal var 610.000 fat oljeekvivalenter (foe), opp 26.000 foe fra første kvartal 2005 og en økning på 21.000 foe i forhold til fjerde kvartal 2005.

Ormen Lange/Langeled-prosjektet er inne i en fase med svært høyt aktivitetsnivå. Ved utgangen av mars var prosjektet 67 prosent fullført, helt etter planen. Leteaktiviteten holdt et høyt nivå i kvartalet. Hydro har sikret nytt leteareal i Mexicogolfen, på norsk sokkel og i Danmark.

Aluminium

Driftsresultatet i Aluminium var 2.384 millioner kroner i første kvartal 2006, mot 1.341 millioner kroner i første kvartal 2005.

I første kvartal ble forretningsområdet Aluminium delt i to for å sikre ledelsesfokus på de svært ulike utfordringer i hvert av områdene. Aluminium Metal består av oppstrømsvirksomheten, mens Aluminium Products består av sektorene Rolled Products, Extrusion og Automotive.

Arbeidet med å reposisjonere oppstrømsaktivitetene fortsetter. De europeiske smelteverkene restruktureres for å styrke Hydros konkurranseposisjon, og planene med å bygge et aluminiumverk i verdensklasse i Qatar er i rute. Som kommunisert på Hydros kapitalmarkedsdag i desember 2005, prioriteres kontantinntjening i nedstrømsvirksomheten. Nye investeringer begrenses, og enheter som ikke leverer tilfredsstillende resultater, vil bli snudd, stengt eller solgt.

Driftsresultatet i Aluminium Metal var 2.040 millioner kroner i kvartalet, mot et driftsresultat på 1.068 millioner kroner i første kvartal 2005. Økte aluminiumpriser var den viktigste bidragsyter til det forbedrede resultatet for Aluminium Metal. Resultatene ble negativt påvirket av økte kostnader til råstoff og energi, samt kostnader knyttet til nedstenging av verk. Hydros produksjon av primæraluminium økte til 449.000 tonn i første kvartal, 5.000 tonn høyere enn i første kvartal 2005. Hydros realiserte aluminiumpris styrket seg 20 prosent til 2.146 US-dollar per tonn i første kvartal 2006, mot 1.783 US-dollar per tonn i første kvartal 2005. Målt i norske kroner økte den realiserte aluminiumprisen med cirka 26 prosent.

I mars 2006 signerte Qatar Petroleum og Hydro en avtale om å opprette et joint venture-selskap for utvikling, bygging og drift av et aluminiumverk i Qatar. Hydros andel er 50 prosent. Undertegningen av joint venture-avtalen etterfølger prinsippavtalen mellom partene, undertegnet i desember 2004. Produksjonsoppbyggingen fra den andre utvidelsen av Alunorte aluminaraffineriet i Brasil, 34 prosent eid av Hydro, er forventet å nå full årlig produksjonskapasitet før utgangen av andre kvartal 2006. Hydro vil delta i en tredje utvidelse av raffineriet som vil øke den årlige kapasiteten med mer enn 50 prosent.

Driftsresultatet i Aluminium Products var 452 millioner i kvartalet, mot et driftsresultat på 279 millioner kroner i første kvartal 2005. Volumene har økt, men marginene er fremdeles under press. Resultatene ble i første kvartal 2006 påvirket av positive metalleffekter innenfor Rolled Products på 349 millioner kroner. Driftsresultatet inkluderte også urealiserte gevinster på LME-kontrakter på 150 millioner kroner for første kvartal 2006. Videre ble driftsresultatet i kvartalet belastet med kostnader på 380 millioner kroner knyttet til finansiering av et underskudd i en britisk ytelsesbasert pensjonsplan. Belastningen er blitt reversert under Konsernaktiviteter og elimineringer i kvartalet.

Andre forhold

Avsetning for betalbar og utsatt skatt for første kvartal i 2006 var 13.117 millioner kroner, mot 7.283 millioner for første kvartal 2005. Skatteavsetningen tilsvarer henholdsvis 69 prosent og 66 prosent av resultat før skatt.

Investeringer i kvartalet utgjorde 4,4 milliarder kroner. Om lag 83 prosent av beløpet er knyttet til olje- og gassaktiviteter.

Utsikter framover

Olje- og gassprisene ventes å holde seg høye i 2006. Produksjonsavbrudd på feltene Visund og Terra Nova forventes å gi negative effekter for produksjonen i andre kvartal i 2006, og planlagte revisjonsstanser forventes å påvirke produksjonsnivåene for olje og gass i de kommende kvartaler. Imidlertid produserer andre felt, spesielt det Hydro-opererte Grane-feltet, mer enn planlagt. Hydro forventer å nå sitt produksjonsmål for olje og gass for 2006 på 615.000 foe per dag. Utforskingsaktiviteten vil være høy i 2006, med 60 planlagte brønner i Norge og internasjonalt.

Prisen på aluminium har i april variert mellom 2.500 og 2.700 US-dollar per tonn, og de høye aluminiumprisene fortsetter å reflektere høyere produksjonskostnader. Finansielle investorer har i økende grad investert i lange aluminiumposisjoner, med påfølgende svingninger i LME-prisen. Denne situasjonen utgjør en risiko for en betydelig korreksjon i markedet hvis investorene endrer sin oppfatning. Utsiktene for 2006 signaliserer fortsatt økonomisk vekst internasjonalt. Globalt forbruk og produksjon av primær aluminium forventes å øke i 2006 med henholdsvis 6 og 5 prosent, begge svært avhengig av utviklingen i Kina. Vekstraten i markedet for valsende og ekstruderte produkter i begynnelsen av 2006 er positivt påvirket av lagernedbygging i fjerde kvartal 2005. Marginene forventes å være under press som et resultat av fortsatt økende metallpriser.