Avholdt generalforsamling i Statoil ASA 

mai 10, 2006, 19:50 CEST

Generalforsamlingen i Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) vedtok 10. mai 2006 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og konsernet for 2005.

Forslag til anvendelse av overskudd, herunder utdeling av ordinært og ekstraordinært utbytte på 8,20 kroner per aksje, hvorav 4,60 kroner per aksje er ekstraordinært, til dem som var aksjonærer per 10. mai 2006, ble også vedtatt. Utbetaling skjer fra 30. mai 2006.

Statoils ordinære aksje notert på Oslo Børs blir notert eksklusive utbytte fra og med 11. mai 2006. American Depository Shares (ADS) notert på New York Stock Exchange ble notert eksklusive utbytte, 8. mai 2006.

Valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til bedriftsforsamlingen:


Anne Kathrine Slungård (gjenvalg)
Erlend Grimstad (gjenvalg)
Kjell Bjørndalen (gjenvalg)
Kirsti Høegh Bjørneset (gjenvalg)
Anne Britt Norø (gjenvalg)
Greger Mannsverk (ny)
Ingvald Strømmen (ny)
Inger Østensjø (ny)

Følgende ble valgt som varamedlemmer:


1. vara: Oddbjørg Ausdal Starrfelt (ny)
2. vara: Halvor Stenstadvold (gjenvalg)
3. vara: Odd Anders With (gjenvalg)

Endring av vedtektenes § 11

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til endring av vedtektenes § 11 om at valgkomiteens medlemmer velges av generalforsamlingen. Endringen er i tråd med norsk anbefaling til god eierstyring og selskapsledelse.

Valg av medlemmer til valgkomiteen

Blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer ble Anne Kathrine Slungård og Erlend Grimstad innstilt til valgkomiteen. I tillegg ble Sven Arild Andersen og Bjørn Ståle Haavik valgt til medlemmer av valgkomiteen.

Kapitalnedsettelse

Generalforsamlingen vedtok å gjennomføre en kapitalnedsettelse med til sammen 58.604.712,50 kroner ved å slette 23.441.885 egne aksjer. Etter slettingen har Statoil en aksjekapital på 5.415.359.287,50 fordelt på 2.166.143.715 aksjer.

Fullmakter til kjøp av egne aksjer

Generalforsamlingen gav styret fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer for etterfølgende sletting. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling og gjelder kjøp av inntil 50.000.000 aksjer i markedet, til en pris mellom 50 og 500 kroner per aksje. Ifølge avtale med den norske stat, som i dag har en eierandel i Statoil på 70,9%, vil en proporsjonal andel av statens aksjer senere innløses og slettes, slik at statens eierandel forblir uforandret. Samlet vil inntil 171.798.603 aksjer kunne bli slettet, tilsvarende om lag 7,9% av selskapets aksjekapital. Beslutning om sletting av aksjer gjøres av en senere generalforsamling, og krever to tredels flertall.

Generalforsamlingen gav også styret fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte i henhold til styrets forslag.

Kontaktpersoner:


Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR, +47 90 64 91 44 (mobil) +47 51 99 77 90 (kontor)

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, +47 48 08 02 12 (mobil) +47 51 99 13 77 (kontor)