Internasjonal dag for biomangfold

mai 22, 2006, 12:00 CEST

Tap av biologisk mangfold regnes som et av vår tids mest alvorlige miljøproblemer. Hydro erkjenner dette som et viktig tema og har vedtatt en egen policy for biodiversitet. 22. mai ble FNs dag for biologisk mangfold markert.

I 2003 innstiftet FN en egen dag, 22. mai, for vern om jordens biologiske mangfold. Verden over er det på denne dagen arrangementer for å spre kunnskap, interesse og engasjement om klodens mangfold av planter og dyr og naturtyper.

Artsmangfoldet i verden bidrar med mange produkter som vi mennesker er avhengige av i vårt daglige liv. Eksempler på dette er mat, medisiner, råmaterialer til hus, klær og brensel. Det bidrar også til å gi oss rent drikkevann, resirkulerer næringsstoffene i naturen og hindrer erosjon. Varierte naturmiljøer har også en estetisk verdi som er viktig å verne om.

Eget kompetansemiljø

Hydro har som ambisjon å være oppmerksom på faren for å forringe biologisk mangfold som er forbundet med selskapets virksomhet, og vil bidra til å verne om det biologiske artsmangfoldet. Hydros forskningssenter i Porsgrunn er selskapets kompetansemiljø på dette fagområdet. Det er også egne fagpersoner innenfor hvert av forretningsområdene.

Hydros petroleumsvirksomhet drives både til havs og på land og har forgreninger i mange deler av verden. – Høy bevissthet og sikker kunnskap om naturmiljøet er svært viktig. Kartlegging av artsmangfoldet er et av de viktige temaene, og dette kommer inn i konsekvensutredninger som blir utarbeidet allerede før det foretas seismiske undersøkelser. Offentlige høringer, innhenting av informasjon fra berørte yrkesgrupper og lokalbefolkningen står sentralt, fremholder Jon Rytter Hasle, som arbeider på dette fagområdet innenfor Hydros forretningsområde Olje & Energi.

Samarbeid under paraply

Tidlig i 2005 inngikk Hydro et samarbeid med Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) om økonomisk støtte til et informasjonsprosjekt om verdien av biologisk mangfold.

SABIMA er en paraplyorganisasjon som har som formål å fremme bevaringen av truede plante- og dyrearter samt naturtyper i Norge. Det er 12 foreninger med i SABIMA. Disse har over 18 000 medlemmer, både fleste biologiske fagfolkene og dyktige amatørbiologer i Norge. Foreningene dekker hele spekteret av plante- og dyreliv og driver et utstrakt kartleggingsarbeid for å heve kunnskapsnivået om det biologiske mangfoldet.

SABIMA markerer Biomangfoldsdagen 22. mai med et arrangement i Oslo. Årets tema var det marine biomangfoldet. Med Oslo-universitetets forskningsfartøyer "Trygve Braarud" og "Bjørn Foyn" kunne en skoleklasse fra Berg Videregående skole hente inn forskjellige prøver med not og bunnskraper.

På Rådhuskaia fikk byens befolkning sammen med marinbiologer anledning til å studere noe av det rike livet Oslofjorden har å by på.