Grunnsteinen lagt for Hydros første hydrogenstasjon i Norge

mai 31, 2006, 12:00 CEST
Norge, lokalisert like ved selskapets forskningssenter ved Herøya Industripark i Porsgrunn.

– Gjennom hele vår hundre år lange historie har Hydro jobbet for å finne nye energiløsninger. Byggingen av hydrogenstasjonen på Herøya er en viktig milepæl for Hydro som energiselskap, for samfunnet og ikke minst for miljøet, sa Hydros konsernsjef Eivind Reiten under grunnsteinsnedleggelsen.

Hydrogen inneholder ingen miljøfarlige stoffer, og de eneste utslippene fra hydrogenbiler er vann. Ni hydrogenbiler vil bli tilknyttet fyllestasjonen for hydrogen på Herøya i Porsgrunn, som dermed får verdens nest største hydrogenbilflåte. Bilene er av typen Toyota Prius hybridbiler med elektromotor og forbrenningsmotor som er ombygd for hydrogen.

Hydrogenstasjonen i Porsgrunn skal etter planen stå ferdig i løpet av våren 2007. Stasjonen vil bli et viktig knutepunkt på HyNors planlagte "hydrogenvei" mellom Oslo og Stavanger. Målet er at det i løpet av 2009 skal være mulig å kjøre hydrogendrevne biler mellom Stavanger og Oslo, støttet av knutepunkter med lokal aktivitet i Stavanger, Lyngdal, Porsgrunn, Drammen og Oslo.

Viktig prosjekt

– HyNor er et viktig prosjekt for å skaffe innsikt og høste erfaringer når det gjelder bruk av hydrogen som drivstoff. Det er bakgrunnen for at Regjeringen over budsjettet for 2006 har satt av om lag 22 millioner kroner til forskning og utvikling av prosjekter knyttet til alternativ teknologi og miljøvennlig drivstoff, blant annet prosjektet HyNor, sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete under grunnsteinsnedleggelsen.

HyNor er et samarbeidsprosjekt som samler rundt 30 offentlige og private partnere for å få til et felles løft for hydrogen til transportformål i Norge. Reiten benyttet derfor anledningen til å takke de mange partnerne som har bidratt til realiseringen av prosjektet.

– Klimautfordringen krever nye og mer miljøvennlige transportformer, og i dette arbeidet har industrien en nøkkelrolle i å utvikle ny teknologi og å lage nye spennende løsninger, sa han. – Samtidig er utfordringen av et så stort omfang at endring vil ta tid og kreve tett samarbeid mellom myndighetene, frivillige organisasjoner, lokalsamfunn og industri.

Hydrogen i rør fra Rafnes

Hydrogen er en energibærer som kan framstilles fra en rekke forskjellige energikilder. Ved petrokjemianleggene på Rafnes er hydrogen et biprodukt. Hydrogenet fra Rafnes skal transporteres gjennom en rørledning til Herøya. Hydrogenstasjonen på Herøya blir dermed verdens første offentlig tilgjengelige hydrogenstasjon som er tilknyttet et større industrianlegg.

– I framtiden kan vi få store markeder for hydrogen til transportformål, noe som vil gjøre det svært interessant å knytte hydrogenstasjoner opp mot store industrianlegg, sa Ulf Hafseld, som er forretningsutviklingssjef for Hydros hydrogenprosjekter.

Hydro har en bred portefølje innenfor ny fornybar energi. Hydro er aktivt med i en rekke hydrogenprosjekter i Europa og leverer hydrogen til hydrogenstasjoner i Berlin, Hamburg og Reykjavik.

– Vi tror vi kommer til å se en bred miks av energiformer i tiden framover. Både vind, bio, sol og hydrogen kommer til å utgjøre viktige supplementer til olje, gass og kull. Hydrogensamfunnet ligger nok fremdeles et stykke fram i tid, men dersom vi skal fortsette å være best på å finne morgendagens energiløsninger, må vi starte i dag, sa Alexandra Bech Gjørv, som leder Hydros satsing på nye energiformer.