- Europa trenger et velfungerende gassmarked

juni 7, 2006, 13:00 CEST

- Gass kan bli en enda viktigere kilde for strømproduksjon i Europa dersom europeiske politikere og myndigheter fortsetter arbeidet med å skape et marked som stimulerer til store investeringer i infrastruktur, sa lederen for Marked i Olje og Energi, Jørgen Rostrup, under en paneldebatt om gasskraft på The World Gas Conference i Amsterdam tirsdag.

Rostrup sa at vi i fremtiden vil se et sammensatt bilde av ulike energiformer og at den beste måten å sikre forsyningssikkerheten til Europa er ved å basere seg på en rekke ulike energikilder, inkludert gass.

– Det europeiske gassmarkedet er omgitt av store gassrike provinser og har dermed en fordelaktig plassering. Pågående produksjon og nye funn i Russland, Nord-Afrika, Midtøsten og Norge gir Europa gode muligheter til å importere gass fra ulike områder i og utenfor Europa, sa Rostrup.

Økende eksport

Han la vekt på at eksporten av norsk gass til Europa vil fortsette å øke i årene fremover. Fra 2005 til 2010 er norsk gasseksport forventet å øke fra 85 til 120 milliarder standard kubikkmeter (sm3) i året. Rostrup viste til at denne økningen reflekterer Hydros produksjonsforventninger i årene fremover.

– Siden 2001 har vi doblet vår gassproduksjon, og vi forventer at produksjonen vil fortsette å øke dramatisk i årene fremover, sa Rostrup.

I 2001 var Hydros gassproduksjon om lag 5 milliarder kubikkmeter i året. I 2005 var produksjonen rett i underkant av 10 milliarder, og forventet produksjon for 2010 ligger i overkant av 16 milliarder. Mye av økningen skyldes gassproduksjonen fra Ormen Lange som starter produksjonen i oktober 2007.

Stolte av Ormen Lange
– Vi er veldig stolte av å være operatør i utbyggingsfasen av Ormen Lange-prosjektet. Gassen fra Ormen Lange skal fraktes 1200 kilometer gjennom verdens lengste undersjøiske gassrørledning og forsyne Storbritannia med 20 prosent av deres behov for gass, det vil si i overkant av 20 milliarder kubikkmeter gass i året. Men vi har også fleksibilitet i transportsystemet til å sende noe av gassen til kontinentet dersom vi ønsker det, sa Rostrup.

Rostrup deltok i paneldebatten sammen med representanter fra Finansdepartementet i Nederland, Centrica (UK), Union Fenosa Gas (Spania), Eurogas (Belgia), RWE (Tyskland) og Promgaz (Russland).

Høye gasspriser
Flere av innlederne pekte på at gassprisene er høye og at kull og kjernekraft derfor er å foretrekke som kilde til strømproduksjon.

Den påfølgende debatten ga ikke rom for å følge opp dette temaet, men Rostrup sa etterpå at de høye gassprisene reflekterer den store etterspørselen etter energi verden over.

– Det er også et problem at gass i enkelte europeiske land skattlegges hardt mens kull og kjernekraft ikke skattlegges. Dermed blir konkurransevilkårene skjeve, noe som bidrar til at man ikke til fulle klarer å utnytte de miljømessige fortrinnene ved naturgass i forhold til andre fossile energikiler, sa Rostrup.

The World Gas Conference blir av mange regnet for å være den viktigste møteplassen for aktørene i det europeiske gassmarkedet. Hydro deltar med en stor stand på messeområdet, der de viktigste elementene i utstillingen er en modell av Ormen Lange og en tredimensjonal presentasjon som viser utfordringene med å installere undervannsinstallasjonene på den ujevne havbunnen 800 til 1100 meter under overflaten.