Kapitalmarkedsdagen: Statoil øker ambisjonen på norsk sokkel 

juni 15, 2006, 07:30 CEST

Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) forsterker ytterligere satsingen på norsk sokkel. På selskapets kapitalmarkedsdag i Stavanger i dag, 15. juni, legger konsernsjef Helge Lund fram en ambisjon om å opprettholde et norsk produksjonsnivå på en million fat oljeekvivalenter per dag fram til 2015.

– For å opprettholde langsiktig vekst er det like viktig å opprettholde produksjonen på norsk sokkel som å bygge nye internasjonale kjerneområder. Statoil har en unik posisjon som operatør i Norge. Gjennom å utnytte ny kunnskap, ny teknologi og ny kreativitet skaper vi stadig nye muligheter for industriell utvikling, sier konsernsjef Helge Lund.

Tidligere har Statoil hatt som ambisjon å opprettholde en produksjon i Norge på en million fat oljeekvivalenter per dag utover 2010.

Statoils sterke satsing på norsk sokkel videreføres langs to hovedspor:

– I de modne områdene er innsatsen rettet mot økt utvinning fra produserende felt og leting etter og utvikling av ressurser nær plattformer i drift. I mer uutforskede områder, som i Norskehavet og i Barentshavet, oppretthelder vi et offensivt leteprogram som kan danne grunnlag for nye prosjekter og bygging av ny infrastruktur, sier Lund.

Nye funn og solid ressurstilvekst

Statoil har et omfattende leteprogram i år, med deltakelse i 30-40 brønner som operatør og partner.

I dag har selskapet offentliggjort positive resultater fra letebrønner i Morvin i Norskehavet og Valemon i Nordsjøen.

– Disse leteresultatene er oppmuntrende med tanke på en videreutvikling av viktige områder hvor Statoil har en ledende rolle som operatør. Sist uke offentliggjorde vi to mindre funn nær Gullfaks-feltet. Det er blant annet gjennom slike positive resultater at vi nå tror det kan være mulig å forlenge vår platåproduksjon på norsk sokkel fram til 2015, sier Lund.

Konsernsjefen peker også på at innsatsen for økt utvinning rundt de eldre norske feltene bærer frukter. På kapitalmarkedsdagen lanserer selskapet en ambisjon om å modne fram to milliarder fat oljeekvivalenter fra ressurser til nye reserver bare innenfor Tampen-området innen 2015.

I 2004 og 2005 har selskapet tilegnet seg 55 nye lisenser i Norge og internasjonalt. Hittil i år er dette supplert med seks nye lisenser i Norge og to internasjonalt.

– Vi er i rute til å nå ambisjonen vi kunngjorde i 2004 om en ressurstilvekst på 1,2 milliarder fat oljeekvivalenter innen utgangen av 2007, sier Lund, som også er tilfreds med reserveerstatningen:

– Selv i 2005, et år med rekordproduksjon, leverte vi en reserveerstatningsrate på 102 prosent, fastslår han.

Fem år på børs

Søndag 18. juni er det fem år siden Statoil ble tatt opp til notering på Oslo Børs og New York-børsen. I løpet av disse årene har Statoil hatt en sterk framgang og levert solide resultater.

- Olje- og gassproduksjonen økte med 16% fra 2001 til 2005

- Den internasjonale produksjonen er økt med om lag 40% per år i gjennomsnitt

- Selskapet har etablert sterke nye internasjonale posisjoner i Algerie og Mexico-golfen.

- Det er investert 150 milliarder kroner i prosjekter av høy kvalitet

- Totalt 28 nye oppstrømsprosjekter er satt i drift i disse årene og det er tatt beslutning om 58 nye prosjekter.

- Selskapets posisjon innen naturgass er styrket og det totale gassalget, inkludert Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), har økt med 80 prosent siden 2001

- Gjennomsnittlig årlig utbytte til aksjonærene på 45% av årsresultatet

– Jeg synes vi har grunn til å si oss fornøyd med prestasjonene i denne perioden og vi vil bygge på det vi har oppnådd for å utvikle selskapet videre. Vi har gitt solid avkastning til aksjonærene. Vi har levert konkurransedyktige finansielle resultater, produksjonen har økt betydelig og vi har styrket fundamentet for framtidig vekst. Statoils industrielle og finansielle posisjon har aldri vært sterkere, sier Lund.

Produksjonsmål ligger fast

Statoil satte i 2004 et mål for produksjon i 2007 på 1,4 millioner fat oljeekvivalenter per dag, basert på en oljepris på 30 dollar per fat. Dette målet ligger fast. Dersom dagens høye oljepriser vedvarer ut 2007 vil reglene i internasjonale produksjonsdelingsavtaler (Production Sharing Agreement: PSA) føre til at Statoils bokførte produksjon blir redusert med 50.000-60.000 fat per dag.

Med samme basisforutsetning har Statoil signalisert en gjennomsnittlig årlig produksjonsvekst på 2-4 prosent fra 2007 til 2010. Også dette står ved lag.

I 2006 har Statoil anslått at produksjonen vil bli 1,2 millioner fat oljeekvivalenter per dag, inkludert PSA-effekter. Også dette ligger fast. Hvis oljeprisen i 2006 hadde vært 30 dollar per fat, ville produksjonen blitt om lag 25.000 fat per dag høyere.

Med utgangspunkt i en balansert vurdering av utviklingen i det langsiktige oljemarkedet og behovet for å sikre en langsiktig og robust portefølje, har Statoil besluttet å heve sin langsiktige oljeprisforutsetning fra 25-30 dollar per fat til 30-35 dollar per fat for framtidige investeringer.

Høy aktivitet og høye olje- og gasspriser har medvirket til et økt kostnadspress i industrien. Dette er medvirkende til at målet om produksjonskostnad endres fra 22 til 24 kroner per fat oljeekvivalent i 2007. Målet er basert på en dollarkurs på seks kroner og vil bli justert for PSA-effekter. Investeringsanslaget på 110-115 milliarder kroner i perioden 2005-2007 står ved lag.

Statoil har benyttet gjennomsnittlig normalisert avkastning på sysselsatt kapital (ROACE) som måleparameter. Gitt de rådende makroøkonomiske og markedsmessige forhold, anses ikke normaliseringsforutsetningene som formålstjenlig. Statoil vil i stedet fokusere på faktisk avkastning på sysselsatt kapital sammenlignet med konkurrerende selskaper.

Statoils presentasjoner på kapitalmarkedsdagen kan hentes fra nettstedet www.statoil.com/cmd 15. juni klokken 09.00. Presentasjonene kan fra samme tidspunkt sees og høres via web-cast fra selskapets nettsider. Opptak av web-casten vil være tilgjengelige på nettsidene i etterkant.

Kontaktpersoner:

Investor relations:

Lars Troen Sørensen, direktør Investor Relations, + 47 90 64 91 44 (mobil), +47 51 99 77 90 (kontor)

Media:

Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, + 47 48 08 02 12 (mobil), + 47 51 99 13 77 (kontor)