Skandinavisk partnerskap planlegger hydrogenstasjoner

juni 21, 2006, 23:00 CEST

Den norske planen om å etablere en hydrogenvei mellom Stavanger og Oslo i 2009 er nå blitt utvidet til å omfatte et skandinavisk nettverk av hydrogenstasjoner. Målet er å ha et nettverk av stasjoner på tvers av den sørvestlige delen av Skandinavia innen 2012.

– Hydrogen-drevne kjøretøy som kun slipper ut vann vil være på skandinaviske veier innen 2012, sier Ulf Hafseld, prosjektleder for HyNor og leder for Hydros forretningsutvikling innen hydrogen.

Et nyetablert skandinavisk partnerskap – Scandinavian Hydrogen Highway Partnership (SHPP) – ble stiftet under et møte i  København nylig og omfatter de tre nasjonale hydrogen-prosjektene HyNor (Norge), Hydrogen Link (Danmark) og HyFuture (Sverige).

De tre organisasjonene representerer nettverk av aktører fra industrien, lokale myndigheter, universiteter og andre organisasjoner i sine respektive land.

Visjonen for partnerskapet er å gjøre Skandinavia til en av de første regionene i Europa hvor hydrogen er kommersielt tilgjengelig gjennom et nettverk av fyllestasjoner.

– Etableringen styrker skandinaviske selskapers evne til å utnytte denne kommende teknologien, samtidig som satsingen bidrar til et mer bærekraftig samfunn, sier Hafseld.

Fyrtårn
Partnerskapet har også som mål å kvalifisere sin satsing som ett av Europakommisjonens "fyrtårn-prosjekter" innenfor hydrogen.

Disse store demonstrasjonsprosjektene er planlagt som hjørnesteiner i EUs strategi for å forberede markedet på hydrogen som energibærer, spesielt som drivstoff for kjøretøyer.

Partnerskapet mener Skandinavias sterke posisjon innenfor hydrogen-området kan spille en viktig rolle under implementeringen av denne strategien.

– I lys av Europakommisjonens betydelige engasjement for hydrogen er tiden moden for at Skandinavia tar utfordringen ved gradvis å innføre morgendagens nullutslipps transportsystemer, sier Hafseld.

I startfasen konsentrerer partnerskapet seg om den sørlige og sørøstlige delen av Norge, Sveriges vestkyst og Danmark, men det er ventet at satsingen utvides til flere regioner etter hvert som samarbeidet utvikler seg.

Det er også aktuelt å etablere strategiske allianser med andre land og initiativer og internasjonale regioner.

Les mer om Scandinavian Hydrogen Highway Partnership
HyNor (Norge)
HyNor er et samarbeid mellom offentlige og private aktører i Norge som vil demonstrere hvordan en infrastruktur for hydrogen kan tas i bruk på den 580 kilometer lange veistrekningen mellom Oslo og Stavanger fra 2005 til 2009.

Prosjektet omfatter alle trinnene som skal til for å utvikle en hydrogen infrastruktur og ulike teknologiske løsninger for utnyttelse og produksjon av hydrogen, tilpasset lokale forhold.

Målet med HyNor-prosjektet er å demonstrere bruk av hydrogen innen transportsektoren, å utvikle en hydrogen infrastruktur og å vise at produksjon av hydrogen kan være økonomisk lønnsomt.

Les mer om HyNor

 

Hydrogen Link (Danmark)

Hydrogen Link er Danmarks plattform for forskning, utvikling og demonstrasjon av hydrogenteknologi for transportsektoren.

Nettverket Hydrogen Link skal innføre og koordinere utviklingen av en dansk infrastruktur for hydrogenstasjoner og en utstrakt bruk av brenselcelle-kjøretøyer.

I starten konsentrerer nettverket seg om kjøretøy for interntransport, men på lang sikt er det aktuelt å utvide til kjøretøy for veitransport.

Les mer om Hydrogen Link

 

HyFuture (Sverige)

Organisasjonen HyFuture skal legge til rette for innføring av hydrogen som energibærer i Sverige og koordinere nettverket av mer enn 100 organisasjoner innen industri, næringsliv, utdanningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner og lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Som en ikke-kommersiell organisasjon skal HyFuture bidra til verdiskaping innen hydrogen-området gjennom teknologi- og markedsundersøkelser, informasjonsaktiviteter, nettverksarrangementer, "tenketanker" og deltakelse i forstudier for demonstrasjonsprosjekter.

Initiativet HyFuture er i Sverige kjent som SamVäte i Väst og ble startet i 2003 av regionen Västra Götaland.

Les mer om HyFuture