Fortsatt høy inntjening 

juli 31, 2006, 07:30 CEST

Statoils resultat i andre kvartal 2006 var 9,7 milliarder kroner, sammenlignet med 6,8 milliarder kroner i andre kvartal 2005. Resultatet for første halvår 2006 var 20,0 milliarder kroner, sammenlignet med 13,5 milliarder kroner i første halvår 2005.

– Andre kvartal karakteriseres av fortsatt høy inntjening hovedsakelig drevet av sterke oljemarkeder. Vi har levert viktige industrielle milepæler internasjonalt, gjennomført høy leteaktivitet og oppnådd sterke nedstrømsresultater, sier konsernsjef Helge Lund.

Lund fremhever særlig selskapets fremgang innen tre viktige prosjekter. Produksjonen har startet på feltet In Amenas i Algerie. Den første kaspi-oljen er lastet fra oljerørledningen som går fra Baku, via Tbilisi i Georgia, til den tyrkiske byen Ceyhan ved Middelhavet. Det amerikanske myndighetsorganet Federal Energy Regulatory Commission (FERC) har godkjent utvidelsen av re-gassifiseringskapasiteten for flytende naturgass (LNG) ved mottaksterminalen Dominion Cove Point i USA.

– Jeg er tilfreds med at Statoil viser fortsatt høy inntjening til tross for midlertidig lavere produksjon på norsk sokkel dette kvartalet. Samtidig er det gledelig å se fremgangen i våre HMS-indikatorer. Siden 2001 har frekvensen av alvorlige hendelser blitt halvert, sier Lund.

Resultatøkningen på 44 prosent fra andre kvartal 2005 til andre kvartal 2006 var hovedsakelig knyttet til:

• 33 prosent økning i gjennomsnittlig realiserte oljepriser målt i norske kroner

• 34 prosent økning i gasspriser målt i norske kroner

• Forbedret nedstrømsresultat

• Økt bidrag fra netto finansposter

Den økte inntekten ble delvis motvirket av en reduksjon i løfting av olje og gass på 3 prosent.Høy avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital etter skatt
Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital etter skatt (ROACE)* for de siste 12 månedene var 30,4 prosent ved utgangen av andre kvartal 2006, sammenlignet med 25,5 prosent ved utgangen av andre kvartal 2005. Økningen skyldes i hovedsak økte olje- og gasspriser, forbedret nedstrømsresultat i tillegg til en økning i olje- og gassløftingen i perioden. ROACE er definert som et "non-GAAP" finansielt måltall*.

Økt inntjening per aksje
I andre kvartal 2006 var resultat per aksje 4,50 kroner, sammenlignet med 3,12 kroner i andre kvartal 2005. For de seks første månedene av 2006 var resultat per aksje 9,24 kroner, sammenlignet med 6,24 kroner i samme periode 2005.

Økt resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser
Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser var 29,8 milliarder kroner i andre kvartal 2006, sammenlignet med 21,9 milliarder kroner i andre kvartal 2005. Økningen var hovedsakelig knyttet til en 33 prosent økning i gjennomsnittlig oljepris og en 34 prosent økning i gassprisen, begge målt i norske kroner, i tillegg til en økning i nedstrømsresultatet på 1,2 milliarder kroner og en økning på 0,6 milliarder kroner i andre inntekter knyttet til salg og bytte av eiendeler. Økningen i resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser ble delvis motvirket av en reduksjon i olje- og gassløftingen på 3 prosent.

I første halvår 2006 var resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser 60,8 milliarder kroner, sammenlignet med 43,4 milliarder kroner i første halvår 2005. Økningen var hovedsakelig knyttet til en 36 prosent økning i oljeprisen og en 45 prosent økning i gasspriser, begge målt i norske kroner. Andre inntekter økte med 1,1 milliarder kroner i perioden. Kostnadene økte i både andre kvartal og i første halvår 2006 sammenlignet med samme perioder i 2005, hovedsakelig på grunn av økt aktivitet. Redusert resultatandel fra tilknyttede selskaper på 0,5 milliarder kroner var hovedsakelig knyttet til at vår eierandel i Borealis ble solgt i fjerde kvartal 2005.

Andre kvartal
Hittil i år
Året
US GAAP resultatregnskap
2006
2005
2006
2005
2005
(i millioner)
NOK
NOK
Endring
NOK
NOK
Endring
NOK
 
Salgsinntekter
105 295
93 061
13%
213 692
175 709
22%
384 653
Resultatandel fra tilknyttede selskap
136
318
-57%
223
754
-70%
1 090
Andre inntekter
642
29
2114%
1 175
67
1654%
1 668
 
Sum driftsinntekter
106 073
93 408
14%
215 090
176 530
22%
387 411
 
Varekostnader
60 379
57 385
5%
121 521
105 393
15%
230 721
Driftskostnader
7 990
7 092
13%
16 308
14 289
14%
30 243
Salgs- og administrasjonskostnader
1 762
1 684
5%
3 885
3 118
25%
7 189
Av- og nedskrivninger
4 994
4 501
11%
10 385
8 972
16%
20 962
Undersøkelseskostnader
1 167
861
36%
2 233
1 385
61%
3 253
 
Sum kostnader før finansielle poster
76 292
71 523
7%
154 332
133 157
16%
292 368
 
Resultat før finans,skatt og minoritetsinteresser
29 781
21 885
36%
60 758
43 373
40%
95 043
 
Netto finansposter
2 567
-819
413%
4 200
-2 550
265%
-3 512
 
Resultat før skatt og minoritetsinteresser
32 348
21 066
54%
64 958
40 823
59%
91 531
 
Skattekostnad
-22 319
-14 112
58%
-44 532
-26 946
-65%
-60 036
Minoritetsinteresser
-280
-204
37%
-414
-354
-17%
-765
 
Periodens resultat
9 749
6 750
44%
20 012
13 523
48%
30 730
 
 
Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser
Andre kvartal
Hittil i år
Året
for segmentene
2006
2005
2006
2005
2005
(i millioner)
NOK
NOK
Endring
NOK
NOK
Endring
NOK
 
U&P Norge
21 620
17 106
26%
44 870
33 578
34%
74 132
Internasjonal U&P
2 992
2 236
34%
6 510
3 863
69%
8 364
Naturgass
2 390
1 117
114%
5 745
2 672
115%
5 901
Foredling og Markedsføring
2 766
1 575
76%
3 993
3 512
14%
7 593
Annet
13
-149
109%
-360
-252
-43%
-947
 
Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser
29 781
21 885
36%
60 758
43 373
40%
95 043
 
 
Finansielle data
 
Andre kvartal
Hittil i år
Året
2006
2005
Endring
2006
2005
Endring
2005
 
Vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer
2 165 208 287
2 165 828 391
2 165 262 582
2 165 929 863
2 165 740 054
Resultat per aksje (kroner)
4,50
3,12
44%
9,24
6,24
48%
14,19
Avkastning på sysselsatt kapital (siste 12 mnd.)
30,4%
25,5%
30,4%
25,5%
27,6%
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (mrd. kroner)
16,8
20,6
-18%
35,2
39,1
-10%
56,3
Investeringer brutto (mrd. kroner)
11,0
21,9
-50%
20,6
28,6
-28%
46,2
Gjeldsgrad
11,1%
27,7%
11,1%
27,7%
15,1%
 
 
Operasjonelle data
 
Andre kvartal
Hittil i år
Året
2006
2005
Endring
2006
2005
Endring
2005
 
Gjennomsnittlig oljepris (USD per fat)*
68,5
50,3
36%
64,5
48,4
33%
53,6
Gjennomsnittlig valutakurs (NOK/USD)
6,23
6,39
-3%
6,46
6,34
2%
6,45
Gjennomsnittlig oljepris (NOK per fat)*
427
321
33%
417
307
36%
345
Gasspris (NOK/sm3)
1,77
1,32
34%
1,91
1,32
45%
1,45
Raffineringsmargin (FCC) (USD per fat)*
9,7
8,2
18%
7,8
6,6
18%
7,9
Total olje- og gassproduksjon (1000 fat o.e. / dag)*
1 076
1 128
-5%
1 156
1 158
0%
1 169
Total olje- og gassløfting (1000 fat o.e. / dag)*
1 104
1 142
-3%
1 168
1 165
0%
1 166
Produksjonskostnad (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.)
24,2
21,7
12%
24,2
21,7
12%
22,3
Normalisert produksjonskostnad
(NOK per fat o.e., siste 12 mnd.)*
23,7
21,4
11%
23,7
21,4
11%
22,0


Redusert olje og gassproduksjon
Total olje- og gassproduksjon i andre kvartal 2006 var 1 076 000 fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag sammenlignet med 1 128 000 fat o.e. per dag i andre kvartal 2005. Reduksjonen på 5 prosent var hovedsakelig knyttet til forventet nedgang i oljeproduksjonen fra modne felt på norsk sokkel, redusert produksjon på Visund grunnet en uplanlagt nedstengning, samt mer vedlikeholdsrelatert nedetid ved våre installasjoner. Reduksjonen i produksjon fra norsk sokkel ble delvis motvirket av økt produksjon fra Internasjonal U&P. I første halvår 2006 var total olje- og gassproduksjon 1 156 000 fat o.e. per dag sammenlignet med 1 158 000 fat o.e. per dag i første halvår 2005. Effekter fra produksjonsdelingsavtaler (PSA) påvirket vår produksjon både i andre kvartal og i første halvdel av 2006 som beskrevet nedenfor.


Basert på en oljepris på 60 USD per fat i 2006 forventes Statoils olje og gassproduksjon å være i området 1 175 000-1 200 000 fat o.e. per dag i 2006.

Statoils 2007-mål for olje- og gassproduksjon er basert på en oljepris på 30 USD per fat i perioden 2005-2007. Oppnådde olje- og gasspriser i perioden ga selskapets et estimert bortfall av egenproduksjon fra internasjonale felt under PSA for de seks første månedene av 2006 på gjennomsnittlig 19 000 fat o.e. per dag.*

Total olje- og gassløfting i andre kvartal 2006 var 1 104 000 fat o.e. per dag, sammenlignet med 1 142 000 fat o.e. per dag i andre kvartal 2005. Dette
tilsvarer et overløft i andre kvartal 2006 på 28 000 fat o.e. per dag. I første halvår 2006 var total olje- og gassløfting 1 168 000 fat o.e. per dag, sammenlignet med 1 165 000 fat o.e. per dag i tilsvarende periode i 2005.

Økt leteaktivitet
Undersøkelsesutgiftene i andre kvartal 2006 var 1,9 milliarder kroner, sammenlignet med 1,3 milliarder kroner i andre kvartal 2005. I første halvår 2006 var undersøkelsesutgiftene 3,5 milliarder kroner, sammenlignet med 2,0 milliarder kroner i første halvår 2005. Økningen skyldtes hovedsakelig økt leteaktivitet og generelt mer kostbare brønner.

Undersøkelsesutgifter reflekterer periodens leteaktivitet. Periodens undersøkelseskostnader fremkommer ved at undersøkelsesutgiftene justeres for periodens endring i balanseførte undersøkelsesutgifter. Undersøkelseskostnadene i andre kvartal 2006 var 1,2 milliarder kroner, sammenlignet med 0,9 milliarder kroner i andre kvartal 2005. Økningen i undersøkelseskostnad på 0,3 milliarder kroner er hovedsakelig knyttet til økt leteaktivitet.

Andre kvartal
Hittil i år
Året
Leting
2006
2005
2006
2005
2005
(i millioner)
NOK
NOK
Endring
NOK
NOK
Endring
NOK
 
Periodens undersøkelsesutgifter (aktivitet)
1 857
1 284
45%
3 512
2 014
74%
4 337
Kostnadsført av tidligere balanseførte undersøkelsesutgifter
106
105
1%
180
131
37%
158
Balanseført andel av periodens aktivitet
-796
-528
-51%
-1 459
-760
-92%
-1 242
 
Undersøkelseskostnader
1 167
861
36%
2 233
1 385
61%
3 253


Totalt sju lete- og avgrensningsbrønner ble ferdigstilt i andre kvartal 2006, to på norsk sokkel og fem internasjonalt. Funn er bekreftet for begge brønnene på norsk sokkel. En tørr leteforlengelse ble også ferdigstilt i andre kvartal 2006. Det ble ferdigstilt fire letebrønner i andre kvartal 2005.


I første halvår 2006 ble totalt 13 lete- og avgrensningsbrønner ferdigstilt, fem på norsk sokkel og åtte internasjonalt. Seks av disse brønnene resulterte i funn, hvorav tre på norsk sokkel og tre internasjonalt. Tre leteforlengelser ble ferdigstilt i første halvår 2006, hvorav en resulterte i funn.

Produksjonskostnaden per fat o.e. for de siste 12 månedene var 24,2 kroner ved utgangen av andre kvartal 2006, sammenlignet med 21,7 kroner ved utgangen av andre kvartal 2005*.

Normalisert til en NOK/USD valutakurs på 6,00 og justert for en estimert volumreduksjon som følge av PSA-effekter var produksjonskostnaden per fat 23,7 kroner ved utgangen av andre kvartal 2006, sammenlignet med 21,4 kroner ved utgangen av andre kvartal 2005*.

Vårt 2007-mål for produksjonskostnad per fat er basert på en oljepris på 30 USD per fat i perioden 2005-2007. Oppnådde olje- og gasspriser gav en estimert PSA-effekt på produksjonskostnaden per fat o.e. i andre kvartal 2006 på 0,18 kroner.*

Både virkelig og normalisert produksjonskostnad per fat har økt, hovedsaklig grunnet høyere aktivitet, økt kostnadspress i industrien, samt økt internasjonal produksjon, som i snitt har en høyere produksjonskostnad per fat enn vår produksjon på norsk sokkel.

Netto finansposter utgjorde en inntekt på 2,6 milliarder kroner i andre kvartal 2006, sammenlignet med en kostnad på 0,8 milliarder kroner i andre kvartal 2005. Netto finansposter i første halvår 2006 utgjorde en inntekt på 4,2 milliarder kroner, sammenlignet med en kostnad på 2,6 milliarder kroner i første halvår 2005.

Den økte finansinntekten i andre kvartal 2006 skyldtes i hovedsak valutagevinster som følge av at den norske kronen styrket seg mot dollar i perioden, sammenlignet med et valutatap grunnet at den norske kronen svekket seg mot USD i andre kvartal 2005. Den økte valutagevinsten var i hovedsak relatert til bruk av kortsiktige valutaposisjoner som ledd i Statoils likviditetsstyring, samt urealiserte effekter på langsiktig USD gjeld.

Valutakurser
30.06.2006
31.03.2006
31.12.2005
30.06.2005
31.03.2005
31.12.2004
 
NOK/USD
6,24
6,58
6,77
6,55
6,33
6,04


Skattekostnaden i andre kvartal 2006 var 22,3 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 69,0 prosent. Skattekostnaden i andre kvartal 2005 var 14,1 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 67,0 prosent. Skattesatsen i andre kvartal 2006 økte sammenlignet med andre kvartal 2005 hovedsakelig som følge av negativ effekt av netto finansposter og lavere prosentvis effekt av friinntektsfradraget på grunn av økt inntekt.

For første halvår 2006 var skattekostnaden 44,5 milliarder kroner tilsvarende en skattesats på 68,6 prosent. Sammenlignet med første halvår 2005 var skattekostnaden 26,9 milliarder kroner tilsvarende en skattesats på 66,0 prosent. Den økte skattesatsen skyldtes hovedsakelig relativt lavere effekt av inntekten utenfor norsk sokkel og lavere prosentvis effekt av friinntektsfradraget på grunn av økt inntekt. Friinntekten reduserer skattegrunnlaget på norsk sokkel og dermed den effektive skattesatsen, men ved høy inntekt generert av høye olje- og gasspriser reduseres den relative effekten av friinntekten.

Positiv utvikling i HMS resultater
Generelt viser Statoils HMS-indikatorer i annet kvartal av 2006 en positiv utvikling sammenlignet med tilsvarende periode i 2005. Frekvensen for alvorlige hendelser ble redusert i annet kvartal av 2006 sammenlignet med annet kvartal i 2005. Siden 2001 har frekvensen av alvorlige hendelser blitt halvert.

Statoils mål for helse, miljø og sikkerhet er null skade. Selskapet arbeider for å nå dette ved hjelp av kollegaprogrammet, et omfattende opplæringsprogram innen sikkerhet, og gjennom samarbeide med våre leverandører og sterkt ledelsesengasjement.

Andre kvartal
Hittil i år
Året
HMS
2006
2005
2006
2005
2005
 
Personskadefrekvens
5,1
5,4
5,4
5,4
5,1
Alvorlig hendelse-frekvens
1,9
2,1
2,0
2,6
2,3
Antall utilsiktede oljeutslipp
53
154
137
251
534
Volum fra utilsiktede oljeutslipp (Sm3)
3
52
16
73
442


* Se fotnoter i den fullstendige kvartalsberetningen.


Viktige hendelser den siste tiden inkluderer følgende:

  • 28. mai var arbeidet med fylling av oljerørledningen BTC (Baku Tbilisi Ceyhan) ferdigstilt. Den første Statoil-lasten ble løftet i havnen i Ceyhan i Tyrkia i begynnelsen av juli.
  • Det amerikanske myndighetsorganet Federal Energy Regulatory Commission (FERC) godkjente 15. juni søknaden om å utvide re-gassifiseringskapasiteten for flytende naturgass (LNG) ved mottaksterminalen Dominion Cove Point på østkysten av USA, der Statoil har en langsiktig kontrakt for kapasitetstilgang.
  • Produksjonen fra gassprosjektet In Amenas i Algerie startet 23. juni. Utbyggingen er gjennomført i samarbeid med Sonatrach, Algeries statlige energiselskap, og BP.
  • 21. juni inngikk Statoil en avtale om betingelsene for salg av Statoil Irland, til Topaz, et finansielt konsortium ledet av Ion Equity. Salget er forventet å gi en bokført gevinst på omtrent 0,6 milliarder kroner.
  • 14. juni valgte bedriftsforsamlingen i Statoil ASA representanter til styret for aksjonærene og de ansatte. Jannik Lindbæk ble gjenvalgt som leder og Kaci Kullmann Five ble gjenvalgt som nestleder i styret. Grace Reksten Skaugen, Ingrid Wiik, Knut Åm og Finn Hvistendahl ble gjenvalgt som styremedlemmer, mens Marit Arnstad ble valgt som nytt styremedlem. Som ansattes representanter til styret ble Lill Heidi Bakkerud og Morten Svaan gjenvalgt, mens Claus Clausen ble valgt som nytt styremedlem.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR
+ 47 90 64 91 44 (mobil), +47 51 99 77 90 (kontor)

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør
+ 47 48 08 02 12 (mobil), +47 51 99 13 77 (kontor)