Bygger kraftvarmeverk på Mongstad

oktober 12, 2006, 17:45 CEST

Statoil vil på bakgrunn av Miljøverndepartementets utslippstillatelse for karbondioksid (CO2) bruke den tildelte konsesjonen til å bygge kraftvarmeverk på Mongstad i Hordaland.

Samtidig inngår Olje- og energidepartementet og Statoil en avtale om utvikling av løsninger for framtidig CO2-fangst. Staten tar hovedansvar for dekning av kostnader for fangst, lagring og transport av CO2.

Energiverk Mongstad (EVM) strategisk viktig prosjekt som vil bidra til å bedre kraftsituasjonen i Bergens-regionen.

– Det er gledelig at Miljøverndepartementet gir oss utslippstillatelse. EVM er et godt miljø- og industriprosjekt. Bruk av varme fra kraftvarmeverket vil gi en betydelig energieffektivisering på Mongstad-raffineriet, noe som styrker lønnsomheten. Rammebetingelsene gir oss konkurransedyktige vilkår, sier Jon Arnt Jacobsen, som er konserndirektør for forretningsområdet Foredling og markedsføring.

EVM legger til rette for sterk industriell utvikling av Mongstad-raffineriet og regionen for øvrig. Produksjonen av elektrisitet vil være på 2,3 terawattimer (TWh) i året, noe som tilsvarer 2 prosent av Norges samlede el-produksjon et normalår. Kraftvarmeverket er basert på overskuddsgass fra raffineriet og naturgass fra det Statoil-opererte Troll-feltet i Nordsjøen. Anlegget vil ha en ytelse på 350 MW varme til bruk i raffineriet og 280 MW elektrisitet.

Energiverk Mongstad (EVM) skal etter planen settes i drift i 2010. Statoil har inngått en avtale med DONG Energy, som skal eie, bygge og drive kraftvarmeverket. Avtalen gjelder for 20 år.

Parallelt med utbyggingen av EVM starter arbeidet med å utvikle teknologiske og kommersielle løsninger for håndtering av CO2 på Mongstad. Det er inngått en gjensidig forpliktende avtale mellom Olje- og energidepartementet og Statoil for å utvikle teknologi som skal gi kostnadseffektive og langsiktige gode løsninger. Det økonomiske og driftsmessige hovedansvaret for etablering av CO2-fangst, -transport og -lagring hviler på staten.

CO2-håndteringen skal utvikles i to steg, det første omfatter et CO2-fangstanlegg som kan fange 100.000 tonn CO2 per år. Deretter skal det utvikles et storskala CO2-fangstanlegg. Innen 2008 skal Statoil lage en plan for hvordan de største CO2-utslippene fra Mongstad kan håndteres. Det er ventet at en investeringsbeslutning for et storskala fangstanlegg kan tas i 2012.

- Teknologi for håndtering av CO2 er viktig for Statoil. Vi er pionerer på området gjennom våre prosjekter i Sleipner-området i Nordsjøen, In Salah-feltet i Algerie, Snøhvit-feltet i Barentshavet og Halten CO2, hvor vi samarbeider med Shell. Utviklingen av ny fangstteknologi på Mongstad befester vår posisjon som internasjonalt ledende innen CO2-håndtering, sier konserndirektør Jon Arnt Jacobsen.

Kontaktinformasjon:
Cathrine Torp, informasjonsdirektør, telefon +47 415 60 264