Bygger plattformer for vekst 

oktober 30, 2006, 07:00 CET
Statoils resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser i tredje kvartal 2006 økte til 30,1 milliarder kroner, sammenlignet med 23,9 milliarder kroner i tredje kvartal 2005.

Økningen på 6,2 milliarder kroner var hovedsakelig knyttet til en 13 prosents økning i gjennomsnittlig oljepris målt i norske kroner, og en 33 prosents økning i gasspriser målt i norske kroner.

Statoils nettoresultat i tredje kvartal 2006 var 8,6 milliarder kroner, sammenlignet med 8,7 milliarder kroner i tredje kvartal 2005. Effekten av økte olje- og gasspriser ble motvirket av endringer i finansposter og skatt. Resultatet for de første ni månedene av 2006 var 28,6 milliarder kroner, sammenlignet med 22,2 milliarder kroner i samme periode i 2005.

- Statoil har høy inntjening trass i en midlertidig lavere produksjon på norsk sokkel, sier konsernsjef Helge Lund.
- Tredje kvartal 2006 preges av høy leteaktivitet både på norsk sokkel og i vår internasjonale virksomhet. Statoil føyer stadig nye ressurser til vår portefølje, og nye felt settes i produksjon, sier han.

Lund fremhever spesielt styrkingen av Statoils dypvannsposisjon i den amerikanske delen av Mexicogolfen. Dette omfatter både den vellykkede brønntesten på Jack-funnet og inngåelsen av en avtale mellom Statoil og Plains Exploration & Production (PXP). Avtalen dreier seg om overtakelse av PXPs andeler i to dypvannsfunn og ett leteprospekt i den amerikanske delen av Mexicogolfen.Høy avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital etter skatt
Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital etter skatt (ROACE) (*) for de siste 12 månedene var 28,4 prosent ved utgangen av tredje kvartal 2006, sammenlignet med 26,5 prosent ved utgangen av tredje kvartal 2005. Økningen var hovedsakelig knyttet til høyere olje- og gasspriser. ROACE er definert som et "non-GAAP" finansielt måltall (*).

Høy inntjening per aksje
I tredje kvartal 2006 var resultat per aksje 3,97 kroner (0,61 USD), sammenlignet med 4,01 kroner (0,61 USD) i tredje kvartal 2005. For de ni første månedene av 2006 var resultat per aksje 13,22 kroner (2,03 USD), sammenlignet med 10,25 kroner (1,57 USD) i samme periode i 2005.

Økt resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser
Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser økte fra 23,9 milliarder kroner i tredje kvartal 2005 til 30,1 milliarder kroner i tredje kvartal 2006. Økningen var hovedsakelig knyttet til en 13 prosents økning i gjennomsnittlig oljepris, og økning i gasspriser på 33 prosent målt i norske kroner.

I de ni første månedene av 2006 var resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser 90,8 milliarder kroner, sammenlignet med 67,2 milliarder kroner i samme periode i 2005. Økningen var hovedsakelig knyttet til en 27 prosents økning i gjennomsnittlig oljepris og en 41 prosents økning i gasspriser, begge målt i norske kroner. Bidraget fra Statoils nedstrømsvirksomhet økte både i tredje kvartal og i de første ni månedene av 2006, sammenlignet med samme perioder i 2005. Det økte resultatet før finans, skatt og minoritetsinteresser ble delvis motvirket av økte kostnader både i tredje kvartal og i de første ni månedene av 2006, sammenlignet med samme perioder i 2005. Økningen i av- og nedskrivninger var i stor grad knyttet til reduserte estimater for sikre reserver på grunn av effekter av produksjonsdelingsavtaler (PSA), mens økningen i andre kostnadselementer hovedsakelig er relatert til økt aktivitet.

USGAAP resultatregnskap
 
Tredje kvartal
Hittil i år
Året
US GAAP resultatregnskap
2006
2005
2006
2005
2005
(i millioner)
NOK
NOK
Endring
NOK
NOK
Endring
NOK
 
Salgsinntekter
106 245
102 802
3 %
319 937
278 511
15 %
384 653
Resultatandel fra tilknyttede selskap
92
233
-61 %
315
987
-68 %
1 090
Andre inntekter
4
9
-56 %
1 179
76
1 451 %
1 668
 
Sum driftsinntekter
106 341
103 044
3 %
321 431
279 574
15 %
387 411
 
Varekostnader
59 728
64 838
-8 %
181 249
170 231
6 %
230 721
Driftskostnader
8 194
7 311
12 %
24 502
21 600
13 %
30 243
Salgs- og administrasjonskostnader
1 816
1 497
21 %
5 701
4 615
24 %
7 189
Av- og nedskrivninger
5 025
4 398
14 %
15 410
13 370
15 %
20 962
Undersøkelseskostnader
1 514
1 130
34 %
3 747
2 515
49 %
3 253
 
Sum kostnader før finansielle poster
76 277
79 174
-4 %
230 609
212 331
9 %
292 368
 
Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser
30 064
23 870
26 %
90 822
67 243
35 %
95 043
 
Netto finansposter
-2 197
553
-497 %
2 003
-1 997
200 %
-3 512
 
Resultat før skatt og minoritetsinteresser
27 867
24 423
14 %
92 825
65 246
42 %
91 531
 
Skattekostnad
-19 059
-15 509
23 %
-63 591
-42 455
-50 %
-60 036
Minoritetsinteresser
-217
-230
-6 %
-631
-584
-8 %
-765
 
Periodens resultat
8 591
8 684
-1 %
28 603
22 207
29 %
30 730
 
 
Tredje kvartal
Hittil i år
Året
Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser
2006
2005
2006
2005
2005
for segmentene (i millioner)
NOK
NOK
Endring
NOK
NOK
Endring
NOK
 
U&P Norge
23 438
18 016
30 %
68 308
51 594
32 %
74 132
Internasjonal U&P
3 123
3 675
-15 %
9 633
7 538
28 %
8 364
Naturgass
1 933
794
143 %
7 678
3 466
122 %
5 901
Foredling og Markedsføring
1 864
1 389
34 %
5 857
4 901
20 %
7 593
Annet
-294
-4
-7 249 %
-654
-256
-155 %
-947
 
Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser
30 064
23 870
26 %
90 822
67 243
35 %
95 043
 
 
Finansielle data
 
Tredje kvartal
Hittil i år
Året
2006
2005
Endring
2006
2005
Endring
2005
 
Vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer
2 162 576 727
2 165 642 030
2 164 357 459
2 165 832 864
2 165 740 054
Resultat per aksje
3,97
4,01
-1 %
13,22
10,25
29 %
14,19
Avkastning på sysselsatt kapital (siste 12 mnd.)
28,4 %
26,5 %
28,4 %
26,5 %
27,6 %
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (mrd. kroner)
17,0
17,2
-1 %
52,2
56,3
-7 %
56,3
Investeringer brutto (mrd. kroner)
9,9
8,5
17 %
30,5
37,1
-18 %
46,2
Gjeldsgrad
9,7 %
26,2 %
9,7 %
26,2 %
15,1 %
 
 
Operasjonelle data
 
Tredje kvartal
Hittil i år
Året
2006
2005
Endring
2006
2005
Endring
2005
 
Gjennomsnittlig oljepris (USD per fat)*
69,2
60,1
15 %
66,1
52,2
27 %
53,6
Gjennomsnittlig valutakurs (NOK/USD)
6,33
6,46
-2 %
6,42
6,38
1 %
6,45
Gjennomsnittlig oljepris (NOK per fat)*
438
389
13 %
424
333
27 %
345
Gasspris (NOK/sm3)
1,82
1,37
33 %
1,88
1,33
41 %
1,45
Raffineringsmargin (FCC) (USD per fat)*
8,0
10,1
-21 %
7,9
7,8
1 %
7,9
Total olje- og gassproduksjon (1 000 fat o.e. / dag)*
1 076
1 128
-5 %
1 129
1 148
-2 %
1 169
Total olje- og gassløfting (1 000 fat o.e. / dag)*
1 054
1 082
-3 %
1 129
1 137
-1 %
1 166
Produksjonskostnad (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.)
25,3
21,8
16 %
25,3
21,8
16 %
22,3
Normalisert produksjonskostnad (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.)*
24,6
21,6
14 %
24,6
21,6
14 %
22,0


Redusert olje- og gassproduksjon

Total olje- og gassproduksjon i tredje kvartal 2006 var 1 076 000 fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, som er en reduksjon på fem prosent sammenlignet med
1 128 000 fat o.e. per dag i tredje kvartal 2005. I de ni første månedene av 2006 var samlet olje- og gassproduksjon 1 129 000 fat o.e. per dag, som tilsvarer en reduksjon på to prosent sammenlignet med 1 148 000 fat o.e. per dag i samme periode av 2005. Den reduserte olje- og gassproduksjonen var i stor grad knyttet til redusert egenproduksjon internasjonalt på grunn av PSA-effekter, en nedgang på noen av de etablerte oljefeltene, som delvis skyldes tekniske og kapasitetsmessige utfordringer innenfor boring og brønnområdet, samt mer omfattende vedlikeholdsnedstenginger på norsk sokkel. Den reduserte produksjonen ble delvis motvirket av nye felt som ble satt i produksjon i tredje og fjerde kvartal 2005.

Samlet olje- og gassløfting i tredje kvartal 2006 var 1 054 000 fat o.e. per dag, sammenlignet med 1 082 000 fat o.e. per dag i samme periode i 2005. Dette tilsvarer et underløft på 22 000 fat o.e. per dag i tredje kvartal 2006. I de første ni månedene av 2006 var samlet olje- og gassløfting 1 129 000 fat o.e. per dag, sammenlignet med 1 137 000 fat o.e. per dag i tilsvarende periode i 2005.

Økt leteaktivitet
Undersøkelsesutgiftene i tredje kvartal 2006 var 2,0 milliarder kroner, sammenlignet med 1,2 milliarder kroner i tredje kvartal 2005. Økningen på 0,7 milliarder kroner skyldes i stor grad økt leteaktivitet i perioden. Undersøkelseskostnadene i tredje kvartal 2006 var 1,5 milliarder kroner, sammenlignet med 1,1 milliarder kroner i tredje kvartal 2005.

Tredje kvartal
Hittil i år
Året
Leting
2006
2005
2006
2005
2005
(i millioner)
NOK
NOK
Endring
NOK
NOK
Endring
NOK
 
Periodens undersøkelsesutgifter (aktivitet)
1 959
1 230
59 %
5 471
3 244
69 %
4 337
Kostnadsført av tidligere balanseførte undersøkelsesutgifter
83
24
246 %
263
155
70 %
158
Balanseført andel av periodens aktivitet
-528
-124
-326 %
-1 987
-884
-125 %
-1 242
 
Undersøkelseskostnader
1 514
1 130
34 %
3 747
2 515
49 %
3 253


I tredje kvartal 2006 ble til sammen 16 letebrønner ferdigstilt, ni på norsk sokkel og syv internasjonalt. Seks av brønnene resulterte i funn. Seks letebrønner ble ferdigstilt i tredje kvartal 2005.


Totalt ble 29 lete- og avgrensningsbrønner ferdigstilt i de ni første månedene av 2006, 14 på norsk sokkel og 15 internasjonalt. Elleve av disse brønnene resulterte i funn. Antall letebrønner som ble fullført de ni første månedene av 2005 var 16.

Produksjonskostnaden per fat o.e. for de siste 12 månedene var 25,3 kroner ved utgangen av tredje kvartal 2006, sammenlignet med 21,8 kroner ved utgangen av tredje kvartal 2005 (*).

Normalisert til en NOK/USD valutakurs på 6,00 og justert for estimert volumreduksjon som følge av PSA-effekter, var produksjonskostnaden for de siste 12 månedene 24,6 kroner per fat o.e. ved utgangen av tredje kvartal 2006, sammenlignet med 21,6 kroner per fat o.e. ved utgangen av tredje kvartal 2005 (*).

2007-målet for produksjonskostnad per fat er basert på en gjennomsnittlig oljepris på 30 dollar per fat i perioden 2005-2007. Realiserte olje- og gasspriser ga en estimert PSA-effekt på produksjonskostnaden per fat o.e. i tredje kvartal 2006 på 0,42 kroner (*).

Både faktisk og normalisert produksjonskostnad per fat har økt, hovedsakelig grunnet høyere aktivitetsnivå, midlertidig lavere produksjon og økt kostnadspress i industrien.

Netto finansposter utgjorde en kostnad på 2,2 milliarder kroner i tredje kvartal 2006, sammenlignet med en inntekt på 0,6 milliarder kroner i tredje kvartal 2005. Netto finansposter i de første ni månedene av 2006 utgjorde en inntekt på 2,0 milliarder kroner, sammenlignet med en kostnad på 2,0 milliarder kroner i samme periode i 2005.

Endringen i netto finansposter skyldes hovedsakelig valutaeffekter. Det meste av valutaresultatet er knyttet til realiserte effekter på kortsiktig gjeld i amerikanske dollar og urealiserte effekter på langsiktig gjeld.

Valutakurser
30.09.2006
30.06.2006
31.12.2005
30.09.2005
30.06.2005
31.12.2004
 
NOK/USD
6,50
6,24
6,77
6,54
6,55
6,04


Skattekostnaden i tredje kvartal 2006 var 19,1 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 68,4 prosent. Skattekostnaden i tredje kvartal 2005 var 15,5 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 63,5 prosent.


I de ni første månedene av 2006 var skattekostnaden 63,6 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 68,5 prosent. Til sammenligning var skattekostnaden 42,5 milliarder kroner i samme periode i 2005, tilsvarende en skattesats på 65,1 prosent. Den økte skattesatsen både i tredje kvartal og i de ni første månedene av 2006 skyldtes hovedsakelig en relativt lavere effekt av inntekten utenfor norsk sokkel og høyere skattesats på den internasjonale virksomheten. Dette ble delvis motvirket av den positive skatteeffekten av netto finansposter.

Kapitaldistribusjon og utbyttepolitikk
På selskapets generalforsamling 10. mai 2006 fikk styret i Statoil fullmakt til å erverve egne aksjer som deretter skulle slettes. Fullmakten er gyldig frem til neste ordinære generalforsamling og gjelder kjøp av inntil 50 000 000 aksjer i markedet til kurser på mellom 50 og 500 kroner per aksje. I henhold til avtale med staten, som nå har en eierandel i Statoil på 70,9 prosent, vil en andel av statens aksjer senere bli innløst og slettet, slik at statens eierandel opprettholdes.

Per 30. september 2006 har Statoil kjøpt 2 437 000 aksjer i det åpne markedet under denne fullmakten. Statoil er i tillegg forpliktet til å kjøpe 5 936 463 aksjer fra staten. Både de kjøpte aksjene og forpliktelsen er inkludert i regnskapsposter.

Statoil mener at tilbakekjøp av egne aksjer er en fleksibel og effektiv metode for å supplere kontantutbyttet og bidra til den samlede kapitaldistribusjonen til aksjonærene. Statoil har til hensikt å benytte seg gradvis av fullmakten om tilbakekjøp og det er derfor ikke sannsynlig at fullmakten vil bli benyttet fullt ut før den forfaller.

Fortsatt sterkt fokus på HMS - best på bærekraft på Dow Jones Sustainability Index
Frekvensen av alvorlige hendelser i tredje kvartal 2006 var det laveste noensinne. Siden 2001 har denne frekvensen blitt mer enn halvert. Det er iverksatt en generell økning av HMS-personell på arbeidsstedene.

29. september ble det sluppet ut totalt 174 Sm3 baseolje fra Statoils smøreoljefabrikk i Nynäshamn i Sverige. Oljevernberedskapen fungerte effektivt og til nå er totalt cirka 95 prosent av oljen samlet opp. Gransking er iverksatt.

Statoils mål for helse, miljø og sikkerhet er null skade. Selskapet arbeider for å nå dette ved hjelp av kollegaprogrammet, et omfattende opplæringsprogram innen sikkerhet, og gjennom samarbeid med våre leverandører og et sterkt ledelsesengasjement.

For tredje år på rad har Dow Jones Sustainability Index (DJSI) rangert Statoil som verdens beste selskap på bærekraft innen olje- og gassektoren.

Tredje kvartal
Hittil i år
Året
HMS
2006
2005
2006
2005
2005
 
Personskadefrekvens
5,9
4,4
5,8
5,1
5,1
Alvorlig hendelsesfrekvens
1,8
2,1
1,9
2,4
2,3
Antall utilsiktede oljeutslipp
59
138
201
390
534
Volum fra utilsiktede oljeutslipp (Sm3)
180
19
194
92
442


Revidert produksjonsmål for olje og gass

Statoil har redusert sitt tidligere kommuniserte mål for olje- og gassproduksjon i 2007 med om lag tre prosent. Produksjonen i 2006 forventes å bli rundt tre prosent lavere enn tidligere prognose. Selskapet forventer likevel en produksjonsvekst på 14 prosent fra 2006 til 2007. Produksjonen i 2006 forventes å bli
1 140 000 fat o.e. per dag basert på en oljepris på 60 USD per fat.

Produksjonsmålet for 2007 ble redusert til 1 300 000 fat o.e. per dag, fordelt på om lag 1 060 000 fat o.e. per dag fra norsk sokkel og cirka 240 000 fat o.e. per dag internasjonalt. Målet er basert på en oljepris på 60 USD per fat i perioden 2005-07.

Som en direkte konsekvens av redusert produksjon, vil produksjonskostnadene per fat øke både for 2006 og 2007, sammenlignet med tidligere veiledninger og mål.

* Se fotnoter i den fullstendige kvartalsberetningen.

Viktige hendelser
Viktige hendelser den siste tiden inkluderer følgende:

  • Den 5. september offentliggjorde Chevron som operatør og partnerne Statoil og Devon at en brønntest i den svært krevende Jack-strukturen i den amerikanske delen av Mexicogolfen var vellykket. Dette er den dypeste vellykkede testen foretatt i Mexicogolfen.
  • Statoil og Plains Exploration & Production (PXP) har inngått en avtale om at Statoil kjøper PXPs andeler i to dypvannsfunn og ett leteprospekt i Mexicogolfen. De eksisterende rettighetshaverne har ikke utøvd sin forkjøpsrett.
  • Den 23. oktober offentliggjorde operatøren BP at produksjonen fra Øst-Azeri plattformen i feltet Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) i Aserbajdsjan er startet opp fire måneder før planen.
  • 9. oktober meddelte det russiske energiselskapet Gazprom i en pressemelding at selskapet vil utvikle Shtokman-feltet uten utenlandske partnere.
  • Statoil vil bruke sin tildelte konsesjon til å bygge et kraftvarmeverk på Mongstad etter at selskapet har mottatt Miljøverndepartementets utslippstillatelse for CO2.
  • For tredje år på rad har Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) rangert Statoil som verdens beste selskap på bærekraft innen olje- og gassektoren.
  • Statoil inngikk forlik med det amerikanske kredittilsynet (US Securities and Exchange Commission - SEC), det amerikanske justisdepartementet (US Department of Justice - DOJ) og den amerikanske påtalemyndigheten for the Southern District of New York (USAO). Forliket avslutter etterforskningen gjennomført av SEC, DOJ og USAO under amerikansk rett vedrørende Statoils kontrakt fra 2002 med Horton Investments Ltd knyttet til forretningsutvikling i Iran.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR
+ 47 90 64 91 44 (mobil), +47 51 99 77 90 (kontor)

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør
+ 47 48 08 02 12 (mobil), +47 51 99 13 77 (kontor)