Gjør Kollsnes mer robust

november 30, 2006, 07:00 CET

På vegne av operatøren Gassco, har Statoil tildelt Vetco Aibel kontrakt til en verdi av 790 millioner kroner for oppgraderingsarbeider på Kollsnes-anleggene.

Kontrakten gjelder prosjektering, installasjon/bygging og klargjøring av en ny kompressor for gass fra kondensatanlegget og et nytt produksjonstog for kondensat på Kollsnes.

– Arbeidene vil gjøre Kollsnes mer robust for framtidige gassleveranser. Investeringene vil gi økt tilgjengelighet for prosessering av gass fra feltene Troll, Kvitebjørn og Visund, sier Bjørn Laastad, prosjektleder for Troll videreutvikling.

Ved å bygge kompressor og utbedre kondensatkapasiteten samtidig, sikres en effektiv prosjektgjennomføring og redusert arbeidsomfang. Bygging av et nytt kondensattog vil fjerne behovet for forlenget stans når varmevekslere på et gammelt kondensattog må byttes ut i 2008.

– Det er svært viktig å sikre høy tilgjengelig kapasitet og regularitet på Kollsnes. En oppgradering av gass- og kondensatanlegget vil bidra til det. Dette prosjektet tilrettelegger også for senere kapasitetsutvidelser, sier direktør for teknisk drift i Gassco, Arnulf Østensen.

På Kollsnes i Hordaland behandles gass fra feltene Troll, Kvitebjørn og Visund i Nordsjøen. Gassen transporteres gjennom fire rørsystemer til Europa. Anleggene har kapasitet til å behandle 143 millioner standard kubikkmeter gass i døgnet. Statoil er teknisk driftsansvarlig for Kollsnes-anleggene, som eies av Gassled. Gassco er operatør.

Kontrakten trer i kraft umiddelbart. Prosjektene skal være ferdigstilte høsten 2008.