Integrasjonsplanleggingen er i gang

januar 16, 2007, 10:00 CET

Planleggingen av integrasjonen mellom Hydros olje- og gassaktiviteter og Statoil er i gang. Et integrasjonsplanleggingsteam med representanter fra de to selskapene er utpekt, og en overordnet tidsplan for forberedelsene som begynner denne uken er fastlagt.


Ledelsen for det nye selskapet møttes nylig i Oslo. Fra venstre Peter Mellbye, Rune Bjørnson, Tore Torvund, Jon Arnt Jacobsen , Hilde Merete Aasheim , Helge Lund, Margareth Øvrum, Morten Ruud og Eldar Sætre. (Foto: Harald Pettersen)

Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra fagforeningene og ledelsen i begge selskaper for å utforme en samarbeidsmodell som skal sikre medvirkning og felles og enhetlig behandling og kommunikasjon av viktige og prinsipielle spørsmål i integrasjonsprosessen.

– Ved å kombinere Hydros og Statoils kompetanse innen teknologi og drift, vil vi skape et sterkt selskap som er godt posisjonert for internasjonal vekst, sier Helge Lund, som leder Integration Planning Committee (IPC), som vil utgjøre det nye selskapets konsernledelse med Lund som konsernsjef når fusjonen er gjennomført. Integrasjonsplanleggingsteamet vil rapportere til IPC i planleggingsperioden.

– En integrasjonsprosess er alltid en utfordring, men med et godt planleggingsteam på plass og veletablerte relasjoner med de tillitsvalgte, tror jeg vi har alle forutsetninger for å gjennomføre en profesjonell prosess i henhold til den definerte tidsplanen, tilføyer Lund.

Lund understreker betydningen av fortsatt fokus på sikker og effektiv drift, og på at driften av de to selskapene må skje som separate enheter inntil fusjonen er gjennomført.


Fusjonen mellom Hydros olje- og gassaktiviteter og Statoil består av to hovedprosesser: planlegging av integrasjonen og gjennomføring av transaksjonen. Konsernsjef i Statoil, Helge Lund (t.h), og konsernsjef i Hydro, Eivind Reiten, er sammen ansvarlige for å sikre at fusjonen gjennomføres i samsvar med avtalen mellom styrene i de to selskapene. Til venstre Hilde Aasheim. (Foto: Peder Gjersøe)

Integrasjonsplanleggingen
Integrasjonsplanleggingen vil ledes av Hilde Merete Aasheim. Hun vil arbeide på heltid med ledelse av integrasjonsplanleggingsteamet, og trer samtidig ut av sin stilling som konserndirektør med ansvar for ledelse og kultur i Hydro.

Teamets viktigste ansvarsoppgaver er å samordne og følge opp de ulike arbeidsprosessene som blant annet omfatter organisasjonsutforming, styringsmodell og -struktur, lederutvelgelse og bemanning, involvering av tillitsvalgte og intern kommunikasjon knyttet til integrasjonsplanleggingen.

Aasheim vil i ledelsen av teamet arbeide nært med Anne Therese Hestenes fra Statoil, som vil ha som hovedansvar å samordne aktivitetene som inngår i integrasjonsplanleggingen.

De kommende lederne for forretningsområder, stabs- og støttefunksjoner i det nye selskapet vil lede planleggingen av de respektive enheter som skal stå klar til å videreføre driften umiddelbart etter transaksjonsperioden. Nøkkelpersonell fra begge selskapene vil bidra i planleggingsprosessen, som vil utføres i samsvar med de prinsippene og tidsplanene som defineres av integrasjonsplanleggingskomiteen.

De enhetene i de to selskapene som ikke berøres direkte av integrasjonsplanleggingen, vil unntas fra arbeidsprosessene som er nevnt over. Dette gjelder alt personell i faste stillinger, unntatt lederstillinger, på alle anlegg på land og til havs i begge selskaper (offshoreplattformer, landbaserte anlegg, baser og terminaler).

Hva som inngår i lederstillinger og hvordan disse vil bli håndtert skal defineres så snart som mulig. I tillegg gjelder unntaket de landbaserte enhetene i forretningsenheten Energy & Retail, med unntak av enheter i Sverige.

Enhetene som er unntatt fra arbeidsprosessene vil konsentrere seg om fortsatt sikker og effektiv drift i den krevende perioden integrasjonsplanleggingen pågår. Alle forbedringsaktiviteter som er i gang i disse enhetene vil fortsette, og eventuelle nye forbedringsmuligheter som muliggjøres som følge av fusjonen vil vurderes når det nye selskapet er etablert og i drift.

Transaksjonsprosessen
Transaksjonsprosessen, som blant annet går ut på å oppfylle vilkårene i fusjonsavtalen, så som godkjenning fra blant annet aksjonærer og myndigheter, vil på vegne av Statoil ledes av Eldar Sætre, konserndirektør med ansvar for økonomi og finans i Statoil, og på vegne av Hydro ledes av John Ove Ottestad, konserndirektør for økonomi og finans i Hydro.

En åpen prosess
– Planleggingen av integrasjonen vil baseres på prinsippene om åpenhet, gjennomføring til riktig tid, involvering og dialog, sier Hilde Aasheim.

– Jeg kan ikke love ansatte svar på spørsmål akkurat når de vil ha dem, men jeg kan forsikre om at vi vil gi relevant informasjon i alle faser av prosessen.

– Dette er en vekstdrevet fusjon som vil skape spennende muligheter for ansatte i begge organisasjoner. Vi forventer at behovet for nedbemanning i overlappende funksjoner vil bli begrenset og håndteres gjennom intern omstilling og naturlig avgang. Vi har fått en god start med en positiv atmosfære i begge organisasjoner, sier Aasheim.

I arbeidet med å etablere en effektiv organisasjon vil det legges vekt på at det skal være like muligheter for ansatte i begge selskaper.

Det er ventet at fusjonen vil fullføres i løpet av tredje kvartal 2007. Fra nå og til fusjonen er gjennomført, vil integrasjonsplanleggingsteamet konsentrere seg om følgende oppgaver som utgjør tre faser i den overordnede tidsplanen. Tidspunktene som her skisseres er gjenstand for videre vurderinger.

Fase 1: Januar - mars
Den første fasen i planleggingsprosessen vil dreie seg om utforming av den overordnede organisasjonen, herunder konsernsenteret og det nye selskapets styringsmodell. Det vil utnevnes ledere som skal rapportere til det nye selskapets toppledelse, i tillegg til ledere av viktige konsernfunksjoner.

Ledere for enkelte stabsfunksjoner vil utnevnes tidlig i denne fasen. Det vil også utarbeides detaljerte prinsipper for rekruttering og bemanning i de ulike forretningsområdene og stabsfunksjonene. Prosessen for å sende notifikasjon til EUs konkurransemyndigheter og prosess i forhold til andre gjeldende myndigheter vil starte opp.

I løpet av mars vil det avholdes styremøter i Statoil og Hydro for godkjenning av fusjonsplanen.

Fase 2: Mars - juli
De neste organisasjonsnivåene vil utformes samtidig med at det utnevnes ledere til de aktuelle stillingene.

Prosessen overfor EUs konkurransemyndigheter vil fortsette parallelt med dette. Regjeringen vil fremme en sak for Stortinget om mandat til å godkjenne fusjonsplanen fra de to selskapenes styrer.

Det vil avholdes ekstraordinær generalforsamling i Hydro og Statoil for å godkjenne fusjonsplanen.

Fase 3: Juli - oktober
Før den formelle integrasjonsfasen avsluttes vil det gjøres en detaljert dimensjonering av de ulike enhetene i organisasjonen. Denne fasen omfatter også forberedelser til endelig bemanning i tillegg til planlegging av en vellykket lansering av det nye selskapet.

Mer detaljert informasjon om tidspunkt for de ulike beslutningene vil gis så snart som mulig.

– Vi vil legge vekt på omfattende kommunikasjon knyttet til alle deler av planleggingen og egne kommunikasjonsmedarbeidere knyttes til integrasjonsplanleggingstemaet. Det vil jevnlig komme ny informasjon, og det blir i neste uke opprettet et eget nettsted som vil bli tilgjengelig for ansatte i begge selskaper med informasjon om integrasjonsplanleggingen, sier Hilde Aasheim.

Nytt navn og ny logo
I henhold til avtalen mellom styrene i Statoil og Hydro skal det nye selskapet få nytt navn og ny logo. Det framgår av fusjonsavtalen at det nye selskapet kan fortsette å bruke Statoil-navnet for detaljhandelen dersom dette anses å være hensiktsmessig.

Prosessen med å etablere nytt navn, ny logo og ny visuell identitet for det nye selskapet er startet og ledes av lederne for konsernkommunikasjon i Hydro og Statoil. Det nye navnet må godkjennes av styrene i begge selskapene, og vil foreligge i god tid før de ekstraordinære generalforsamlingene i juni/juli.