Skip to Content
no

Styrker oljevernberedskapen i nord

januar 31, 2007, 09:30 CET

Statoil og Eni har inngått en intensjonsavtale for å styrke oljevernberedskapen i Barents-området. Selskapene vil øke kompetansen til det interkommunale oljevernet.

Selskapene, som er operatører for produksjons- og leteaktivitet i Barentshavet, etablerer et samarbeid som går ut over det som allerede eksisterer for norsk sokkel gjennom Norsk oljevernforening for operatørselskapene (NOFO).

– I Stortingsmelding nummer 8 (2005/2006) slås det fast er det er behov for mer kunnskap om gjennomføring av oljevernaksjoner i nordlige farvann. Sammen med Eni ønsker vi å tette kunnskapskløften. Vi vil jobbe for at ny teknologi blir testet og tatt i bruk samt skaffe til veie mer kunnskap om oljevernberedskap i kystsoner, sier Tim Dodson, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

Den treårige avtalen ble gjort kjent under et fagmøte om oljevern i regi av Kunnskapsparken i Harstad i dag, 31. januar.

En del av petroleumsaktiviteten i nord vil skje nær kysten. Både Statoil og Eni har tilgang til mye oljevernutstyr for aksjoner i kystsonen, men for å lykkes dersom uhellet er ute, er det avgjørende med lokal kunnskap og god beredskapsledelse.

– Den interkommunale beredskapen vil ha en sentral rolle ved en kystnær oljevernaksjon, sier Kari Stokke, Statoils rådgiver for oljevern.

I tråd med anbefaling i Stortingsmelding nummer 14 (2004/2005), har NOFO i samarbeid med Kystverket nylig støttet utvikling av et opplæringstilbud for oljevernberedskap ved Norges Brannskole utenfor Harstad. Dette opplæringstilbudet vil Statoil og Eni ta i bruk for Finnmark-kommunene.

Først ut er Måsøy, der brannskolen i regi av Statoil skal avholde kurs for Vest-Finnmark interkommunale utvalg mot akutt forurensing (IUA) allerede i februar. Statoil og Eni vil følge opp med tilsvarende kurs også for andre IUA-er i nord.

– I samarbeid med Eni skal vi også arrangere et leverandørseminar for oljevernberedskap i nordområdene i april. Hensikten er å stimulere industrien og koordinere gode forslag med tanke på å forbedre oljevernberedskapen, sier Stokke.

Statoil og Eni har også satt i gang forskningprosjekter hos stiftelsen Sintef i Trondheim for å øke kunnskapen om oljeforurensing i nordnorsk klima samt et prosjekt for utvikling av kjemiske bekjempelsesmetoder i kyst- og strandsoner.