Beste årsresultat noensinne (OBS: vedlegg) 

februar 12, 2007, 07:00 CET

Kvartalsberetning og regnskap - 4. kvartal 2006 (engelsk tekst)
MD&A
Presentasjon:Strengthened platform in a complex environment (English only) (PDF-fil, 90 sider) Kort versjon (23 sider)

Fusjonen mellom Statoil og Hydro
Pressemelding:Synergieffekter av fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet (PDF-fil)
Presentasjon:Synergy potential from the merger between Statoil and Hydro's oil and gas activities (English only) (PDF-fil)


Statoil-konsernet leverte et årsresultat på 40,6 milliarder kroner i 2006, sammenlignet med 30,7 milliarder kroner i 2005. Resultatet for fjerde kvartal 2006 var på 12,0 milliarder kroner, sammenlignet med 8,5 milliarder kroner for samme periode i 2005.

Resultatforbedringen på 3,5 milliarder fra fjerde kvartal 2005 til fjerde kvartal 2006 skyldes hovedsakelig høyere finansinntekter og lavere inntektsskatt.

- Årsresultatet for 2006 er det beste noensinne for Statoil. Vi har fortsatt høy inntjening og konkurransedyktig avkastning til tross for midlertidig lavere samlet produksjon, sier konsernsjef Helge Lund.

- Gjennom oppkjøp av to dypvannsporteføljer i Mexicogolfen fra Anadarko og Plains og salg av detaljhandelsvirksomheten i Irland har vi ytterligere styrket porteføljen vår, sier konsernsjefen.

- Både fjerde kvartal og året som helhet kjennetegnes av høy leteaktivitet, både på norsk sokkel og internasjonalt. Samtidig har vi sikret oss nye leteområder, satt nye felt i drift og lansert nye feltutbyggingsplaner som underbygger konsernets langsiktige vekstambisjoner, sier Lund.

Konsernsjefen viser til feltutbyggingsplanene for Gjøa og Alve som gode eksempler på konsernets satsing på videreutvikling av norsk sokkel. I løpet av 2006 ble ni nye prosjekter satt i drift. På norsk sokkel er Statoils portefølje styrket med Norne K-bunnrammen, Gimle, Fram Øst, Oseberg Vestflanken og Ringhorne Øst. Samtidig ble konsernets oppstrømsposisjon internasjonalt styrket med produksjon fra In Amenas i Algerie, Dalia i Angola og Øst-Azeri og Shah Deniz i Aserbajdsjan.

- 18. desember ble det kunngjort at styrene i Statoil og Hydro anbefaler en fusjon av Hydros olje- og gassvirksomhet med Statoil. Prosessene fram mot de nødvendige godkjennelsene av fusjonen er godt i gang og går som planlagt. Ved å kombinere det beste fra begge selskaper skal vi bygge et sterkt norskbasert energiselskap som vil være enda bedre rustet til å lykkes internasjonalt, sier Lund.
Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital etter skatt (ROACE)* for de siste 12 månedene var 27,1 prosent, sammenlignet med 27,6 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2005. Nedgangen i ROACE skyldes hovedsakelig en økning i sysselsatt kapital som delvis ble motvirket av et høyere resultat. ROACE er definert som et "non-GAAP" finansielt måltall*.

I 2006 var resultat per aksje 18,79 kroner, sammenlignet med 14,19 kroner i 2005. I fjerde kvartal 2006 var resultat per aksje 5,58 kroner, sammenlignet med 3,94 kroner i fjerde kvartal 2005.

Statoils styre vil foreslå overfor generalforsamlingen at ordinært utbytte for 2006 fastsettes til 4,00 kroner per aksje, samt at det utbetales 5,12 kroner per aksje i ekstraordinært utbytte. I 2005 var ordinært utbytte 3,60 kroner per aksje, mens det ekstraordinære utbyttet var på 4,60 kroner per aksje.

Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser i 2006 var 116,9 milliarder kroner, sammenlignet med 95,0 milliarder kroner i 2005. Oppgangen var hovedsakelig knyttet til økning av olje- og gassprisene på henholdsvis 20 prosent og 32 prosent, begge målt i norske kroner. Oppgangen ble delvis motvirket av reduksjon i løftede oljevolumer og økte utgiftsposter.

Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser ble redusert fra 27,8 milliarder kroner i fjerde kvartal 2005 til 26,1 milliarder kroner i samme periode i 2006. Dette var hovedsakelig knyttet til en nedgang i samlet olje- og gassløfting på 9 prosent, en 43 prosents reduksjon av raffineringsmarginene og den skattefrie gevinsten på 1,5 milliarder kroner ved salg av Borealis i fjerde kvartal 2005. I tillegg kommer en økning i driftskostnadene på 1,2 milliarder kroner og økning i undersøkelseskostnadene på 1,2 milliarder kroner, hovedsakelig som følge av høyere aktivitet.

Det reduserte resultatet før finans, skatt og minoritetsinteresser i fjerde kvartal 2006 ble delvis motvirket av en økning i gjennomsnittlig gasspris på 16 prosent, målt i norske kroner. Salgs- og administrasjonskostnader ble redusert med 1,3 milliarder kroner i fjerde kvartal, hovedsakelig som følge av en reduksjon i forsikringskostnader på 0,9 milliarder kroner. Fjerde kvartal 2005 inkluderte en forsikringskostnad på 0,5 milliarder kroner som følge av forsikringspremier og avsetninger knyttet til forpliktelser i de to gjensidige forsikringsselskapene der Statoil Forsikring deltar. Disse avsetningene ble delvis tilbakeført med 0,4 milliarder kroner i fjerde kvartal 2006. I tillegg er avhendelse av virksomhet i Irland, inkludert en gevinst før skatt på 0,6 milliarder kroner, ført netto under salgs- og administrasjonskostnader. Avskrivingene ble redusert med 1,2 milliarder kroner, hovedsakelig som følge av nedskrivingen av South Pars-feltet i Iran i fjerde kvartal 2005 med 2,2 milliarder kroner. Dette ble delvis motvirket av økte nedskrivinger på produserende felt i 2006.

USGAAP resultatregnskap
 
Fjerde kvartal
År
US GAAP resultatregnskap
2006
2005
2006
2005
(i millioner)
NOK
NOK
Endring
NOK
NOK
Endring
 
Salgsinntekter
103 591
106 142
-2%
423 528
384 653
10%
Resultatandel fra tilknyttede selskap
95
103
-8%
410
1 090
-62%
Andre inntekter
49
1 592
-97%
1 228
1 668
-26%
 
Sum driftsinntekter
103 735
107 837
-4%
425 166
387 411
10%
 
Varekostnader
58 295
60 490
-4%
239 544
230 721
4%
Driftskostnader
9 818
8 643
14%
34 320
30 243
13%
Salgs- og administrasjonskostnader
1 289
2 574
-50%
6 990
7 189
-3%
Av- og nedskrivninger
6 357
7 592
-16%
21 767
20 962
4%
Undersøkelseskostnader
1 917
738
160%
5 664
3 253
74%
 
Sum kostnader før finansielle poster
77 676
80 037
-3%
308 285
292 368
5%
 
Resultat før finans,skatt og minoritetsinteresser
26 059
27 800
-6%
116 881
95 043
23%
 
Netto finansposter
2 811
-1 515
286%
4 814
-3 512
237%
 
Resultat før skatt og minoritetsinteresser
28 870
26 285
10%
121 695
91 531
33%
 
Skattekostnad
-16 769
-17 581
-5%
-80 360
-60 036
-34%
Minoritetsinteresser
-89
-181
-51%
-720
-765
6%
 
Periodens resultat
12 012
8 523
41%
40 615
30 730
32%
 
 
Resultat før finans, skatt og
Fjerde kvartal
År
minoritetsinteresser
2006
2005
2006
2005
for segmentene (i millioner)
NOK
NOK
Endring
NOK
NOK
Endring
 
U&P Norge
21 081
22 538
-6%
89 389
74 132
21%
Internasjonal U&P
1 295
826
57%
10 928
8 364
31%
Naturgass
2 331
2 435
-4%
10 009
5 901
70%
Foredling og Markedsføring
1 141
2 692
-58%
6 998
7 593
-8%
Annet
211
-691
131%
-443
-947
53%
 
Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser
26 059
27 800
-6%
116 881
95 043
23%
 
 
Finansielle data
 
Fjerde kvartal
År
2006
2005
Endring
2006
2005
Endring
 
Vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer
2 151 148 995
2 165 464 649
2 161 028 202
2 165 740 054
Resultat per aksje
5,58
3,94
42%
18,79
14,19
32%
Avkastning på sysselsatt kapital (siste 12 mnd.)
27,1%
27,6%
27,1%
27,6%
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (mrd. kroner)
8,7
0,0
n/a
60,9
56,3
8%
Investeringer brutto (mrd. kroner)
15,7
9,1
72%
46,2
46,2
0%
Gjeldsgrad
16,8%
15,1%
16,8%
15,1%
 
 
Operasjonelle data
 
Fjerde kvartal
År
2006
2005
Endring
2006
2005
Endring
 
Gjennomsnittlig oljepris (USD per fat)*
59,3
57,3
3%
64,4
53,6
20%
Gjennomsnittlig valutakurs (NOK/USD)
6,42
6,63
-3%
6,42
6,45
0%
Gjennomsnittlig oljepris (NOK per fat)*
381
380
0%
413
345
20%
Gasspris (NOK/sm3)
2,01
1,74
16%
1,91
1,45
32%
Raffineringsmargin (FCC) (USD per fat)*
4,7
8,3
-43%
7,1
7,9
-10%
Total olje- og gassproduksjon (1 000 fat o.e. / dag)*
1 153
1 232
-6%
1 135
1 169
-3%
Total olje- og gassløfting (1 000 fat o.e. / dag)*
1 145
1 252
-9%
1 133
1 166
-3%
Reserveerstatningsrate årlig
73%
102%
-28%
Reserveerstatningsrate 3-årssnitt
94%
102%
-8%
Sikre reserver mill. fat o.e.
4 185
4 295
-3%
Produksjonskostnad (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.)
26,6
22,3
20%
26,6
22,3
20%
Normalisert produksjonskostnad (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.)*
26,2
22,0
19%
26,2
22,0
19%


Samlet olje- og gassproduksjon i 2006 var 1 135 000 fat oljeekvivalenter (fat o.e.) per dag, sammenlignet med 1 169 000 fat o.e. per dag i 2005. I fjerde kvartal 2006 var samlet olje- og gassproduksjon på 1 153 000 fat o.e. per dag, sammenlignet med 1 232 000 fat o.e. per dag i fjerde kvartal 2005. Statoils prognose for 2006 på 1 140 000 fat o.e. per dag var basert på en oljepris på 60 dollar per fat. En realisert oljepris på 60 dollar per fat ville ha ført til en anslått produksjon på 1 139 000 fat o.e. per dag. Forskjellen fra rapportert produksjon skyldes effektene av produksjonsdelingsavtalene (PSA).


Samlet olje- og gassløfting i 2006 var 1 133 000 fat o.e. per dag sammenlignet med 1 166 000 fat o.e. per dag i 2005. Dette indikerer et gjennomsnittlig underløft på 2 000 fat o.e. per dag i 2006, sammenlignet med et gjennomsnittlig underløft på 3 000 fat o.e. per dag i 2005.

I fjerde kvartal 2006 var samlet olje- og gassløfting på 1 145 000 fat o.e. per dag, sammenlignet med 1 252 000 fat o.e. per dag i fjerde kvartal 2005. Dette indikerer et gjennomsnittlig underløft på 8 000 fat o.e. per dag i fjerde kvartal 2006, sammenlignet med et gjennomsnittlig overløft på 20 000 fat o.e. per dag i fjerde kvartal 2005.

Undersøkelsesutgiftene i 2006 var 7,5 milliarder kroner, sammenlignet med 4,3 milliarder kroner i 2005. Undersøkelsesutgiftene i fjerde kvartal 2006 var 2,0 milliarder kroner, sammenlignet med 1,1 milliarder kroner i fjerde kvartal 2005. Undersøkelsesutgiftene gjenspeiler leteaktiviteten i perioden.

Undersøkelseskostnadene i perioden omfatter undersøkelsesutgifter justert for en endring i balanseførte undersøkelsesutgifter i perioden. Undersøkelseskostnadene i 2006 var 5,7 milliarder kroner, sammenlignet med 3,3 milliarder kroner i 2005. I fjerde kvartal 2006 var undersøkelseskostnadene 1,9 milliarder kroner, sammenlignet med 0,7 milliarder kroner i fjerde kvartal 2005. De økte undersøkelsesutgiftene og undersøkelseskostnadene skyldes hovedsakelig høyere leteaktivitet i 2006 sammenlignet med 2005. Økningen i undersøkelseskostnadene skyldes også en økning i kostnadsføring av tidligere balanseførte lisenser og brønnutgifter.

Fjerde kvartal
År
Leting
2006
2005
2006
2005
(i millioner)
NOK
NOK
Endring
NOK
NOK
Endring
 
Periodens undersøkelsesutgifter (aktivitet)
1 980
1 093
81%
7 451
4 337
72%
Kostnadsført av tidligere balanseførte undersøkelsesutgifter
404
3
n/a
667
158
322%
Balanseført andel av periodens aktivitet
-467
-358
-30%
-2 454
-1 242
-98%
 
Undersøkelseskostnader
1 917
738
160%
5 664
3 253
74%


Totalt ble 37 lete- og avgrensningsbrønner fullført i 2006, 17 på norsk sokkel og 20 internasjonalt. Av disse resulterte 19 i funn, mens seks brønner ikke er ferdig evaluert. I tillegg ble fire leteforlengelser fullført på norsk sokkel i 2006, hvorav to resulterte i funn. Antall letebrønner som ble fullført i 2005 var 20.


I fjerde kvartal 2006 ble totalt syv lete- og avgrensningsbrønner fullført, fire på norsk sokkel og tre internasjonalt. Fire brønner resulterte i funn, mens én brønn er ikke ferdig evaluert. I tillegg ble én leteforlengelse fullført på norsk sokkel i fjerde kvartal 2006 og den resulterte i funn. Fire letebrønner ble fullført i fjerde kvartal 2005.

Påviste reserver ved utgangen av 2006 var 4 185 millioner fat o.e., sammenlignet med 4 295 millioner fat o.e. ved utgangen av 2005, en nedgang på 111 millioner fat o.e. I 2006 ble 307 millioner fat o.e. tilført, hovedsakelig gjennom revisjoner, leteforlengelser og funn, sammenlignet med 453 millioner fat o.e. i 2005. Produksjonen i 2006 var 415 millioner fat o.e. sammenlignet med 427 millioner fat o.e. i 2005.

Reserveerstatningsraten var 73 prosent i 2006, sammenlignet med 102 prosent i 2005, mens den gjennomsnittlige erstatningsraten i en treårsperiode var 94 prosent i 2006, sammenlignet med 102 prosent i 2005.

Produksjonskostnaden per fat o.e. var 26,6 kroner for de siste 12 månedene ved utgangen av 2006, sammenlignet med 22,3 kroner i de siste 12 månedene ved utgangen av 2005*.

Normalisert til en NOK/USD valutakurs på 6,00 og justert for estimert volum på grunn av PSA-effekter basert på en gjennomsnittlig oljepris på 60 amerikanske dollar per fat, var produksjonskostnaden for de siste 12 månedene 26,2 kroner per fat o.e. ved utgangen av fjerde kvartal 2006, sammenlignet med 22,0 kroner per fat o.e. ved utgangen av fjerde kvartal 2005*.

Både virkelig og normalisert produksjonskostnad per fat har økt, hovedsakelig grunnet høyere aktivitetsnivå, midlertidig lavere produksjon og økt kostnadspress i industrien.

Netto finansposter utgjorde en inntekt på 4,8 milliarder kroner i 2006, sammenlignet med en kostnad på 3,5 milliarder kroner i 2005. I fjerde kvartal 2006 utgjorde netto finansposter en inntekt på 2,8 milliarder kroner sammenlignet med en kostnad på 1,5 milliarder kroner i fjerde kvartal 2005.

Den økte inntekten i 2006 skyldtes hovedsakelig høyere valutagevinst på grunn av en svekkelse av amerikanske dollar i forhold til norske kroner i 2006. Det meste av valutagevinsten er knyttet til Statoils kortsiktige sikringsstrategi i norske kroner og urealiserte gevinster på langsiktig gjeld i amerikanske dollar.

Valutakurser
31.12.2006
30.09.2006
31.12.2005
30.09.2005
31.12.2004
 
NOK/USD
6,26
6,50
6,77
6,54
6,04


Skattekostnaden i 2006 var 80,4 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 66,0 prosent. Skattekostnaden i 2005 var 60,0 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 65,6 prosent.


I fjerde kvartal 2006 var skattekostnaden 16,8 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 58,1 prosent. Skattekostnaden i fjerde kvartal 2005 var 17,6 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 66,9 prosent. Justert for effekten av skattefri gevinst på salg av aksjer i Borealis, var skattesatsen på 71,0 prosent. Justert for engangseffekter på 2,0 milliarder kroner på utsatt skatt i henhold til nye skatteregler for fordeling av netto finansposter vedrørende norsk sokkel og midlertidige forskjeller på interne transaksjoner, er skattesatsen for fjerde kvartal 2006 på 65,0 prosent. Den justerte skattesatsen i fjerde kvartal 2006 sammenlignet med fjerde kvartal 2005, skyldes hovedsakelig en relativt høyere inntekt utenfor norsk sokkel der skattesatsen er lavere, i tillegg til effekten av netto finansposter.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det var ingen dødsulykker i 2006. Indikatoren for alvorlige hendelser er halvert siden 2001 og har aldri vært på et lavere nivå. Når det gjelder personskader har indikatorene gått noe opp fra det rekordlave resultatet i 2005. Antall alvorlige hendelser har gått ned fra 22 i 2005 til 18 i 2006.

I 2006 startet Statoil et omfattende arbeid med å redusere antall hendelser forårsaket av fallende gjenstander. Det har vært en betydelig reduksjon i antall alvorlige hendelser på 25 prosent siden 2005. Konsernsjefens HMS-pris for 2006 gikk til gruppen bak ”Arbeidet mot fallende gjenstander”, som går ut på å identifisere og redusere faren for fallende gjenstander i offshoreaktivitetene.

Totalvolumet for oljeutslipp gikk ned fra 2005 til 2006. Det var ett oljeutslipp av betydning i 2006, i Nynäshamn i Sverige. Utslippet var på 104 standard kubikkmeter. Statoils oljevernberedskap arbeidet effektivt, og det førte til at kun 10 kubikkmeter av utslippet ikke er samlet opp.

Vårt mål er null skade på helse, miljø og sikkerhet. Fortsatt engasjement av konsernledelsen, stort fokus på utvikling av riktig HMS-holdning i hele konsernet, kompetansehevende tiltak og samarbeid med våre kontraktører for å forbedre HMS-resultatene ytterligere, vil fortsette med uforminsket styrke.

Fjerde kvartal
År
HMS
2006
2005
2006
2005
 
Personskadefrekvens
4,8
5,3
5,7
5,1
Alvorlig hendelse-frekvens
2,4
1,8
2,1
2,3
Antall utilsiktede oljeutslipp
76
144
292
534
Volum fra utilsiktede oljeutslipp (Sm3)
30
350
157
442


* Se fotnoter i den fullstendige kvartalsberetningen.Viktige hendelser
Viktige hendelser den siste tiden inkluderer følgende:

  • Styrene i Statoil og Hydro er blitt enige om å anbefale til sine aksjonærer en fusjon mellom Hydros olje- og gassvirksomhet og Statoil for å skape en sterkere plattform for framtidig vekst.
  • Statoil som operatør og lisenseierne i Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen har besluttet å redusere olje- og gassproduksjonen midlertidig. Reduksjonen ble iverksatt 23. desember 2006 og antas å vare i en periode på fem måneder. For Statoil vil det bety en gjennomsnittlig reduksjon på om lag 15 000 fat o.e. per dag i 2007.
  • 15. desember 2006 ble forslag til utbygging av Gjøa-feltet i Nordsjøen overlevert det norske Olje- og energidepartementet. Plan for utbygging og drift (PUD) innebærer også at de Hydro-opererte gass- og kondensatfeltene Vega og Vega Sør knyttes til Gjøa-plattformen.
  • 16. januar 2007 overleverte Statoil en PUD for gass- og kondensatfeltet Alve i Norskehavet til Olje- og energidepartementet.
  • Statoil og Anadarko Petroleum Corporation har signert en avtale som innebærer at Statoil kjøper to av Anadarkos funn i Mexicogolfen og ett prospekt. Transaksjonen på 901 millioner amerikanske dollar ble gjennomført 1. kvartal 2007.
  • 15. november 2006 startet Statoil boringen av sin første letebrønn i Hassi Mouina-blokken i Algerie.
  • 13. desember 2006 startet produksjonen på Dalia-feltet på den angolanske kontinentalsokkelen. Statoil har en andel på 13,33 prosent i feltet. Dalia er det tredje av de 15 funnene i blokk 17 som er satt i produksjon.
  • 13. oktober 2006 mottok Statoil godkjenningen fra de irske konkurransemyndighetene for å kunne fullføre salget av Statoil Irland til Topaz Energy Group. Resultat før skatt på 0,6 milliarder kroner ble bokført i fjerde kvartal 2006.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR, + 47 90 64 91 44 (mobil) +47 51 99 77 90 (kontor)

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, + 47 48 08 02 12 (mobil) +47 51 99 13 77 (kontor)Kvartalsberetning og regnskap - 4. kvartal 2006 (engelsk tekst)
MD&A
Webcast: Webcast med konsernsjef Helge Lund og konserndirektør og CFO Eldar Sætre 14.30 (UK), 15.30 (CET)
Presentasjon:Strengthened platform in a complex environment (English only) (PDF-fil, 90 sider)

Fusjonen mellom Statoil og Hydro
Pressemelding:Synergieffekter av fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet (PDF-fil)
Presentasjon:Synergy potential from the merger between Statoil and Hydro's oil and gas activities (English only) (PDF-fil)