Ekstern advokat skal undersøke Hydros lekkasje

februar 23, 2007, 08:30 CET

Hydro har gitt Advokatfirmaet Hjort ved høyesterettsadvokat Else Bugge Fougner i oppdrag å undersøke mulige årsaker til at resultatinformasjon er kommet på avveie.

De undersøkelser som allerede er utført av Hydros internrevisjon vil bli stilt til rådighet for Bugge Fougner, som står fritt til å benytte ressurser i og utenfor Hydro ved gjennomføring av oppdraget. Arbeidet skal søkes fullført innen utløpet av mars.

– For å unngå at noen kan så tvil om måten undersøkelsen gjennomføres på har jeg, med tilslutning fra Hydros styre, kommet til at undersøkelsen bør ledes av en fagperson som ikke er ansatt i Hydro. Derfor har jeg bedt Else Bugge Fougner forestå dette, sier konsernsjef Eivind Reiten.

Rapporten fra Bugge Fougner vil bli gjort tilgjengelig for Kredittilsynet.