Andre kvartal 2007: Beste resultat noensinne

juli 24, 2007, 08:40 CEST

Aluminiumvirksomheten, som vil være Hydros kjernevirksomhet etter fusjonen av olje- og gassaktivitetene og Statoil, oppnådde sitt beste resultatet noen gang i første halvår. Det gir Hydro en solid plattform for vekst som en ledende global leverandør av aluminium. 

Fusjonen med Statoil er i rute for gjennomføring 1. oktober, etter godkjenning fra aksjonærer og relevante myndigheter.

Resultat etter skatt økte til 6.060 millioner kroner i andre kvartal 2007, sammenliknet med 5.594 millioner kroner i foregående kvartal og 5.932 millioner kroner i tilsvarende kvartal i 2006. Inntjening før finansposter og skatt (EBIT) utgjorde 14.198 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med 14.644 millioner kroner i første kvartal 2007 og 15.620 millioner kroner i andre kvartal i fjor.

Resultatet for Aluminium Metal, som er Hydros oppstrømsvirksomhet innenfor aluminium, var like oppunder rekordresultatet som ble oppnådd i forrige kvartal, understøttet av fortsatt høye aluminiumpriser og en stabil produksjon.

Nedstrømsvirksomheten Aluminium Products har levert solide resultater, noe som reflekterer fortsatt positive markedsforhold i Europa til tross for et svakt nordamerikansk marked.

"Inn i en ny epoke"

 – Andre kvartal bekrefter at Hydro har gode driftsresultater i alle våre kjerneaktiviteter, noe som gir oss et solid grunnlag for å vokse som globalt aluminiumselskap, sier Hydros konsernsjef Eivind Reiten.

– Jeg er glad for å rapportere om at Hydros omfattende omstrukturerings- og rasjonaliseringsprogram fortsatt gir forbedringer, noe som gjør at organisasjonen kan konsentrere seg om nye og lovende forretningsmuligheter over hele verden, sier han.

– Når det nå er gitt et endelig klarsignal til å starte byggingen av aluminiumverket Qatalum i Qatar, har vi fått et nøkkelelement i vår vekststrategi på plass. Vi har også undertegnet en strategisk viktig avtale om å delta i byggingen av et nytt aluminaraffineri i Brasil, etter suksessen vi har hatt med vår eierandel i raffineriet Alunorte nær ved. Investeringer oppstrøms i strategiske geografiske områder er i samsvar med vår vekststrategi når Hydro nå går inn i en ny epoke som globalt aluminiumselskap, sier Reiten.

Gjennomsnittlig produksjon av olje og gass utgjorde 558.000 fat oljeekvivalenter (foe) per dag i andre kvartal, noe som er en nedgang på 52.000 foe per dag i forhold til første kvartal. Dette skyldes planlagt vedlikehold og midlertidige nedstengninger. Produksjonen fra Hydros internasjonale virksomhet satte ny rekord med 89.700 foe per dag i kvartalet.

Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 16,8 milliarder kroner i de første seks månedene fram til 30. juni 2007, sammenliknet med 23 milliarder kroner i første halvår av 2006.

Olje & Energi

EBIT for Olje & Energi utgjorde 11.455 millioner kroner for kvartalet, sammenliknet med 11.166 millioner kroner i første kvartal 2007. Den positive effekten av en kraftig økning i oljeprisen ble delvis oppveid av sesongmessig lavere produksjon av gass og planlagt vedlikehold, i tillegg til betydelig lavere gasspriser. EBIT for andre kvartal 2007 gikk ned i forhold til 13.196 millioner kroner i andre kvartal 2006, noe som hovedsakelig skyldes økte avskrivninger og feltkostnader, og lavere oljepris målt i norske kroner.

Begrenset produksjon i OPEC, den geopolitiske utviklingen og reduserte bensinlagre i USA førte til en høyere råoljepris i forhold til nivået i foregående kvartal. Hydro realiserte en gjennomsnittlig oljepris på 67,2 US-dollar per fat i andre kvartal 2007, noe som er 20 prosent høyere enn i første kvartal 2007 og litt lavere enn i andre kvartal 2006. Målt i norske kroner falt imidlertid oljeprisen med fire prosent sammenliknet med andre kvartal 2006.

Gjennomsnittlig produksjon av olje og gass i andre kvartal 2007 utgjorde 558.000 foe per dag. Produksjonen i andre kvartal var 52.000 foe per dag lavere enn i første kvartal 2007, noe som i hovedsak skyldes planlagt vedlikehold og en midlertidig nedstengning av Kvitebjørn-feltet. Produksjonen i andre kvartal var 21.000 foe per dag høyere enn i andre kvartal 2006, noe som reflekterer positive bidrag fra flere partneropererte felt på norsk sokkel og rekordhøy produksjon fra Hydros internasjonale portefølje, hovedsakelig som følge av positive bidrag fra Dalia-feltet i Angola og Terra Nova-feltet i Canada.

Hydro har deltatt i ferdigstilling av ni brønner som har ført til sju funn i andre kvartal 2007. Av disse er fire kommersielle funn, mens tre er under evaluering. Letekostnader på 653 millioner kroner ble belastet resultatet for andre kvartal 2007, sammenliknet med 786 millioner kroner i første kvartal 2007 og 618 millioner kroner i andre kvartal 2006.

Utbyggings- og oppstartsfasen i Ormen Lange/Langeled-prosjektet går som planlagt og var 97 prosent fullført ved utgangen av juni 2007. Produksjonen forventes å starte i oktober 2007, i henhold til tidsplan og innenfor budsjett. Med dagens kostnader på materialer, utstyr og tjenester, ventes det at utbyggingen i fase II av Ormen Lange blir dyrere enn estimatet i Planen for utbygging og drift (PUD) fra 2003. Det er ennå ikke fastsatt endelig utbyggingsløsning for fase II.

Aluminium Metal

EBIT for Aluminium Metal utgjorde 2.465 millioner kroner i andre kvartal 2007, noe som er en liten nedgang i forhold til rekordresultatet i første kvartal 2007, men seks prosent høyere enn i andre kvartal 2006. De gode resultatene i kvartalet reflekterer en fortsatt høy pris på aluminium.

Den realiserte aluminiumprisen målt i US-dollar økte litt i forhold til det høye prisnivået i første kvartal av 2007, men falt med to prosent målt i norske kroner, noe som ga en reduksjon på om lag 110 millioner kroner i driftsresultatet. Sammenliknet med andre kvartal 2006 økte den realiserte aluminiumprisen målt i norske kroner med fem prosent. EBIT for andre kvartal 2007 inkluderte nedskrivninger grunnet verdifall tilsvarende 144 millioner kroner knyttet til Hydros omsmelteverk i Ellenville i New York og St. Augustine i Florida i USA, samt 66 millioner kroner som hovedsakelig var knyttet til nedleggelsen av Søderberg-linjen i Årdal.

Hydros produksjon av primæraluminium, inkludert selskapets andel av produksjon i deleide selskaper, var relativt uendret sammenliknet med første kvartal 2007, og utgjorde 435.000 tonn. Produksjonen gikk ned med fire prosent sammenliknet med andre kvartal 2006, hovedsakelig som følge av nedleggelsen av smelteverket i Stade i Tyskland.

Aluminium Metals andel av overskuddet i tilknyttede selskaper økte til 323 millioner kroner i andre kvartal, mot 236 millioner kroner i første kvartal 2007 og 249 millioner kroner i andre kvartal 2006.

I juni 2007 fullførte Hydro nedleggelsen av Søderberg-linjen i Årdal. Nedleggelsen representerer den siste milepælen i rasjonaliseringsprogrammet som ble iverksatt i 2005, som også omfattet nedleggelsen av de tyske metallverkene i Hamburg og Stade og Søderberg-linjen i Høyanger. Redusert kapasitet som følge av nedleggelsene ble i stor grad oppveid av utvidelsen ved Alouette-anlegget i Canada og økninger ved andre anlegg i smelteverksystemet. Sammen med utvidelsen av Alouette og Hydros heleide metallverk i Sunndal er nedleggelsene et uttrykk for selskapets strategi om å erstatte produksjon som har høye kostnader og svak miljøprofil med mer effektiv og ren lavkostnadskapasitet.

Qatar Petroleum og Hydro har fattet en endelig beslutning om å gå videre med byggingen av det nye primærverket Qatalum i Qatar. Anlegget er ventet å starte produksjon i slutten av 2009 og nå full kapasitet på 585.000 tonn i året innen midten av 2010. Qatalum er i øyeblikket det største smelteverket for primæraluminium som skal bygges i ett trinn, og ventes å gi et vesentlig tilskudd av kostnadseffektiv produksjonskapasitet.

I USA vil Hydro fortsette arbeidet med å redusere driftskostnadene for å møte svært vanskelige markedsforhold. Tiltakene vil omfatte salg eller nedleggelse av omsmelte-virksomheten i Ellenville i New York, som ventes gjennomført innen utgangen av september 2007.


Aluminium Products

 EBIT for Aluminium Products utgjorde 355 millioner kroner i andre kvartal 2007, noe som er en nedgang på rundt 960 millioner kroner sammenliknet med første kvartal 2007. Resultatet for andre kvartal omfattet kostnader knyttet til nedleggelse av anlegg på omtrent 63 millioner kroner, i tillegg til negative metalleffekter på 28 millioner kroner, mens første kvartal omfattet gevinster på avhendelser på om lag 700 millioner kroner (inkludert under "Andre inntekter, netto") og positive metalleffekter på 149 millioner kroner. EBIT økte med 29 millioner kroner i forhold til 326 millioner kroner i andre kvartal 2006.

Det har fortsatt vært sterke driftsresultater i andre kvartal for valsede produkter og den europeiske virksomheten innenfor ekstrudering og byggesystemer, noe som reflekterer fortsatt positive markedsforhold i Europa og solid drift. Utviklingen på det nordamerikanske markedet er fortsatt svak, med en betydelig nedgang i volumet på det amerikanske markedet for generelle profiler, beregnet til 17 prosent sammenliknet med andre kvartal 2006. Driftskostnadene gikk imidlertid ned i USA etter hvert som Hydros forbedringsprogrammer har begynt å gi resultater.

I løpet av første kvartal 2007 har Hydro fullført avhendelsen av Castings, som produserer støpte bildeler, og eierandelen i Meridian Technologies Inc, noe som er viktige elementer i omstruktureringen av porteføljen i Aluminium Products. En avtale om salg av omsmelteanleggene for magnesium i Tyskland og Kina ble undertegnet i begynnelsen av juli. Det ventes ingen vesentlig gevinst eller tap på denne salgstransaksjonen. Salgsprosessen for andre mindre virksomheter vil fortsette i tredje kvartal. I løpet av andre kvartal besluttet Hydro å stanse salgsprosessen for bildelvirksomheten Structures. En ny ledergruppe er på plass, og det vil bli gjennomført tiltak for å gjenopprette lønnsomheten i denne forretningsenheten.

Utsikter – Olje & Energi

Oljeprisen ventes fortsatt å ligge på et høyt nivå i kvartalene som kommer. Planlagte vedlikeholdsrevisjoner på norsk sokkel vil ha negativ innvirkning på oljeproduksjonen i tredje kvartal. Det er ventet et høyt aktivitetsnivå innenfor utforsking ut 2007, med planlagt boring av om lag 50 brønner i løpet av året.

Ormen Lange/Langeled-prosjektet ventes å starte driften i oktober som planlagt, og bidra vesentlig til produksjonskapasiteten i fjerde kvartal 2007.

Utsikter – Aluminium Metal

Med unntak av Kina, fortsetter de økonomiske nøkkelindikatorene å antyde en noe svakere vekst i alle viktige regioner i andre halvår av 2007, både sammenliknet med første halvår og sammenliknet med 2006. Industriveksten i Europa er ventet å få en mer moderat utvikling i løpet av andre halvår 2007, mens de økonomiske utsiktene for Nord-Amerika fortsatt er svake. Kina fortsetter sin raske utvikling, med en industriproduksjon som i øyeblikket vokser med 18 prosent i året.

En kombinasjon av høye priser på metallbørsen i London (LME) og relativt stabile aluminapriser på kort sikt ser fortsatt ut til å føre til høyere utnyttelse av metallkapasiteten i Kina. Som følge av dette er produksjonen ventet å øke med om lag tre millioner tonn, eller mer enn 30 prosent i Kina i 2007, sammenliknet med 2006. Produksjonsveksten i resten av verden er ventet å bli rundt 1,3 millioner tonn, eller om lag 5,5 prosent i samme periode. Veksten i global aluminiumproduksjon i 2007 er beregnet til 12-13 prosent, mens det globale forbruket av aluminium er ventet å få en noe lavere vekst.

Det rapporterte lagernivået vil fortsatt holde seg på et relativt lavt nivå, og støtte de høye metallprisene.

Etterspørselen etter støperiprodukter i Europa har fortsatt vært høy i andre kvartal, men er ventet å avta noe i løpet av andre halvår 2007. Det er ventet at markedet i USA vil forbedre seg noe i løpet av andre halvår, men fortsatt være relativt svakt.

I tillegg til likevekten på det globale aluminiummarkedet, vil de finansielle investorenes atferd fortsatt være en viktig faktor som påvirker utviklingen i prisene på primæraluminium.

Utsikter – Aluminium Products

Det europeiske markedet for profiler og valsede produkter var relativt sterkt i løpet av første halvår 2007. Marginene ventes å holde seg stabile for begge produktgruppene. Selv om økningen i leveranser i 2007, særlig for profiler, er ventet å bli lavere enn i 2006, er utsiktene positive for tredje kvartal.

I USA ventes det at ordreinngangen for aluminiumprofiler fortsatt vil være svak etter å ha stabilisert seg på et lavere nivå sammenliknet med markedsvolumet i første halvår av 2006. Industriproduksjonen i USA er ventet å få en lavere vekst i 2007 enn i 2006, muligens også med en flat eller negativ utvikling for året som helhet.

Det globale markedet for biler ventes å fortsette veksten i 2007, hovedsakelig som følge av utviklingen i nye vekstmarkeder. I det vesteuropeiske markedet ventes det en moderat tilbakegang, mens det ventes at den negative utviklingen i USA fra 2006 vil fortsette. Det antas at marginene fortsatt vil være under press.

Resultatene fra Hydros nedstrømsvirksomhet innenfor aluminium ventes i tredje kvartal å bli påvirket av fortsatt gunstige markedsforhold i Europa, en videreføring av programmer for rasjonalisering av verkene, avhendelser og sesongeffekter.