Bygger for vekst (vedlegg)

august 18, 2007, 23:31 CEST

Kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2007 (engelsk tekst)
MD&A
Presentasjon (English only) (PDF-fil, 6 Mb)
Webcast was held at 13.30 CET, no longer available


Statoil hadde et resultat i første kvartal 2007 på 7,8 milliarder kroner, sammenlignet med 10,8 milliarder kroner i første kvartal 2006.

Resultatnedgangen på 27 prosent fra første kvartal 2006 til første kvartal 2007 skyldes hovedsakelig en nedgang i realiserte olje- og gasspriser på henholdsvis 11 og 14 prosent, begge målt i norske kroner.

- Vi leverer sterke resultater, til tross for lavere olje- og gasspriser, sier Statoils konsernsjef, Helge Lund.

- Selskapet står overfor en del tekniske utfordringer på Kvitebjørn og Kristin, begge felt med høyt trykk og høy temperatur. Samtidig som vi jobber med disse kortsiktige utfordringene, fortsetter vi å posisjonere oss for framtidig vekst.

- Statoil har tatt et viktig strategisk steg internasjonalt ved å gi bud på alle aksjer i North American Oil Sands Corporation i Canada. Denne transaksjonen medfører at vi blir operatør og rettighetshaver for betydelige ressurser. Dette styrker selskapets posisjon i Nord-Amerika. Statoil har i tillegg sikret seg nye leteområder i Indonesia og Tanzania, sier Lund.

Konsernsjefen uttrykker også tilfredshet med framdriften i den planlagte fusjonen mellom Statoil og Norsk Hydros olje- og gassvirksomhet.

- Fusjonsprosessen går etter planen. I mai ble fusjonen klarert av EU-kommisjonen og nylig ble prospektet godkjent av amerikanske børsmyndigheter (US Securities and Exchange Commission), sier Lund.


Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital etter skatt (ROACE) (*) for de siste 12 månedene var på 24,3 prosent, sammenlignet med 26,4 prosent ved utgangen av fjerde kvartal 2006. Nedgangen var hovedsakelig knyttet til lavere olje- og gasspriser. ROACE er definert som et ”non-GAAP” finansielt måltall (*).

I første kvartal 2007 var inntjeningen per aksje 3,58 kroner (0,59 dollar), sammenlignet med 4,92 kroner (0,75 dollar) i første kvartal 2006.

Driftsresultatet i første kvartal 2007 var 23,8 milliarder kroner, sammenlignet med 33,0 milliarder kroner i første kvartal 2006. Nedgangen var hovedsakelig knyttet til 11 prosents reduksjon i gjennomsnittlig oljepris, målt i norske kroner, negative endringer i virkelig verdi på derivater på 2,7 milliarder kroner, en økning i driftsutgiftene på 1,4 milliarder kroner, primært som følge av høyere plattformkostnader og høyere aktivitet i Internasjonal U&P, samt resultatnedgang i fra Foredling & Markedsføring, som hovedsakelig skyldes en utsatt gevinst på lagerbeholdning på 0,8 milliarder kroner. Nedgangen i driftsresultatet ble delvis motvirket av en økning i løftede volumer, noe som bidro positivt med 0,9 milliarder kroner, og reduksjon i salgs- og administrasjonskostnader på 0,8 milliarder kroner. Reduksjonen i salgs- og administrasjonskostnader skyldes først og fremst at første kvartal 2006 inkluderte ekstra forsikringspremier og avsetninger knyttet til forpliktelser i de to forsikringsselskapene der Statoil Forsikring deltar.

IFRS resultatregnskap
Første kvartal
Året
IFRS resultatregnskap
(i millioner)
2007
NOK
2006
NOK
Endring
2006
NOK
 
Driftsinntekter
Salgsinntekter
100 170
111 732
-10 %
431 757
Resultatandel fra tilknyttede selskaper
244
87
180 %
408
Andre inntekter
85
533
-84 %
1 801
 
Sum driftsinntekter
100 499
112 352
-11 %
433 966
 
Driftskostnader
Varekostnad
58 984
62 450
-6 %
245 492
Andre driftskostnader
9 526
8 088
18 %
33 653
Salgs- og administrasjonskostnader
1 587
2 338
-32 %
8 486
Avskrivninger, amortisering og nedskrivninger
5 438
5 418
0 %
21 714
Letekostnader
1 177
1 066
10 %
5 664
 
Sum driftskostnader
76 712
79 360
-3 %
315 009
 
Driftsresultat
23 787
32 992
-28 %
118 957
 
Finansposter
Netto gevinst/tap på utenlandsk valuta
1 571
1 547
2 %
3 285
Renteinntekter og andre finansinntekter
281
454
-38 %
2 882
Rentekostnader og andre finanskostnader
-849
-649
-31 %
-2 370
 
Netto finansposter
1 003
1 352
-26 %
3 797
 
Resultat før skattekostnad
24 790
34 344
-28 %
122 754
 
Skattekostnad
-16 956
-23 565
-28 %
-81 889
 
Periodens resultat
7 834
10 779
-27 %
40 865
 
Tilordnet:
Aksjonærer
7 680
10 643
-28 %
40 135
Minoritetsinteresser
154
136
13 %
730
7 834
10 779
-27 %
40 865
 
Første kvartal
Året
Driftsresultat for segmentene (i millioner)
2007
NOK
2006
NOK
Endring
2006
NOK
 
U&P Norge
20 760
24 934
-17 %
89 910
Internasjonal U&P
3 481
3 677
-5 %
10 757
Naturgass
-33
3 806
-101 %
12 003
Foredling og Markedsføring
1 139
1 558
-27 %
6 569
Annet
-173
-402
57 %
-597
Eliminiering av urealisert internfortjeneste på varelager
-1 387
-581
n/a
315
 
Finansielle data
Første kvartal
Året
2007
2006
Endring
2006
 
Vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer
2 144 883 282
2 165 317 480
2 161 028 202
Resultat per aksje
3,58
4,92
-27 %
18,57
ROACE (siste 12 mnd.)
24,3 %
n/a
26,4 %
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (mrd. kroner)
25,2
18,4
37 %
60,6
Investeringer brutto (mrd. kroner)
13,8
9,6
44 %
46,2
Gjeldsgrad
12,5 %
5,7 %
16,3 %
 
Operasjonelle data
Første kvartal
Året
2007
2006
Endring
2006
 
Gjennomsnittlig oljepris (USD per fat)*
57,6
60,9
-5 %
64,4
Gjennomsnittlig valutakurs (NOK/USD)
6,23
6,67
-7 %
6,42
Gjennomsnittlig oljepris (NOK per fat)*
359
406
-11 %
413
Gasspris (NOK/sm3)
1,74
2,02
-14 %
1,91
Raffineringsmargin (FCC) (USD per fat)*
6,8
5,8
17 %
7,1
Total olje-produksjon (1000 fat o.e./dag)
682
713
-4 %
670
Total gass-produksjon (1000 fat o.e./dag)
517
524
-1 %
465
Total olje- og gassproduksjon (1000 fat o.e. / dag)*
1 199
1 237
-3 %
1 135
Total olje-løfting (1000 fat o.e./dag)
736
708
4 %
668
Total gass-løfting (1000 fat o.e./dag)
517
524
-1 %
465
Total olje- og gassløfting (1000 fat o.e. / dag)*
1 253
1 232
2 %
1 133
Produksjonskostnad (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.)
28,4
n/a
n/a
27,4
Normalisert produksjonskostnad (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.)*
27,9
n/a
n/a
26,2


Total olje- og gassproduksjon i første kvartal 2007 var 1 199 000 fat oljeekvivalenter (fat o.e.) per dag, sammenlignet med 1 237 000 fat o.e. per dag i første kvartal 2006, en nedgang på 3 prosent. Nedgangen i olje- og gassproduksjon var hovedsakelig knyttet til lavere produksjon på Kvitebjørn- og Gullfaksfeltene. Dette ble delvis motvirket av økt produksjon på Visund og Kristin-feltene. Nedgangen i olje- og gassproduksjonen fra norsk sokkel ble delvis motvirket av økt produksjon fra Internasjonal U&P.

Samlet olje- og gassløfting i første kvartal 2007 var 1 253 000 fat o.e. per dag, sammenlignet med 1 232 000 fat o.e. per dag i samme periode i 2006. Dette var en økning på 2 prosent. I første kvartal 2007 hadde et overløft på 54 000 fat o.e. per dag, sammenlignet med et marginalt underløft i samme periode i fjor.

Leteutgiftene i første kvartal 2007 var 1,9 milliarder kroner, sammenlignet med 1,7 milliarder i første kvartal 2006. Økningen i leteutgiftene var hovedsakelig et resultat av en økning i antall brønner som ble boret. Leteutgiftene gjenspeiler leteaktiviteten i perioden.

Letekostnadene i perioden omfatter leteutgifter justert for en endring i balanseførte leteutgifter i perioden. I første kvartal 2007 var letekostnadene 1,2 milliarder kroner, sammenlignet med 1,1 milliarder kroner i første kvartal 2006. De økte letekostnadene på 0,1 milliarder kroner skyldes hovedsakelig økte leteutgifter i første kvartal 2007, delvis motvirket av en økning i balanseført andel av nåværende periodes letevirksomhet.

Første kvartal
Året
Leting
(i millioner)
2007
NOK
2006
NOK
Endring
2006
NOK
 
Periodens leteutgifter (aktivitet)
1 869
1 655
13 %
7 451
Kostnadsført av tidligere balanseførte leteutgifter
199
74
169 %
667
Balanseført andel av periodens aktivitet
-891
-663
-34 %
-2 454
 
Letekostnader
1 177
1 066
10 %
5 664


Totalt ble 13 lete- og avgrensningsbrønner fullført i første kvartal 2007, seks på norsk sokkel og syv internasjonalt. Av disse resulterte seks i funn, mens fire andre brønner ikke er ferdig vurdert. Seks letebrønner ble fullført i første kvartal 2006.

Produksjonskostnader per fat o.e. var 28,4 kroner for de siste 12 månedene ved utgangen av første kvartal 2007, sammenlignet med 27,4 kroner for de siste 12 månedene ved utgangen av første kvartal 2006 (*).

Normalisert til en NOK/USD valutakurs på 6,00 og justert for estimert volumreduksjon på grunn av effektene av produksjonsdelingsavtalene (PSA), var produksjonskostnaden for de siste 12 månedene 27,9 kroner per fat o.e. ved utgangen av første kvartal 2007, sammenlignet med 26,2 kroner per fat o.e. ved utgangen av fjerde kvartal 2006 (*). Basert på realiserte olje- og gasspriser var den estimerte PSA-effekten på produksjonskostnaden 0,1 kroner per fat o.e. for de siste 12 månedene ved utgangen av første kvartal 2007. Normalisert produksjonskostnad er definert som et ”non-GAAP” finansielt måltall (*).

Både virkelig og normalisert produksjonskostnad per fat har økt, hovedsakelig grunnet en relativt høyere internasjonal produksjon, som gjennomsnittlig har en høyere produksjonskostnad per fat o.e. enn vår produksjon på den norske kontinentalsokkelen, og et økende kostnadspress i industrien.

Netto finansposter utgjorde en inntekt på 1,0 milliarder kroner i første kvartal 2007, sammenlignet med en inntekt på 1,4 milliarder kroner i første kvartal 2006. Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere gevinst på verdipapirer i første kvartal 2007, sammenlignet med første kvartal 2006.

Valutakurser
31.03.2007
31.12.2006
31.03.2006
31.12.2005
 
NOK/USD
6,10
6,26
6,58
6,77


Skattekostnaden i første kvartal 2007 var 17,0 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 68,4 prosent. Skattekostnaden i første kvartal 2006 var 23,6 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 68,6 prosent.

Skattesatsen var noe redusert i første kvartal 2007 sammenlignet med første kvartal 2006. Dette skyldes hovedsakelig en relativt høyere effekt av skattereduserende friinntekt på norsk sokkel og netto finansposter, som har en lavere skattesats enn inntektene på norsk sokkel. På den annen side ble dette hovedsaklig motvirket av lavere effekt av inntekter utenfor norsk sokkel.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Frekvensen av alvorlige hendelser i første kvartal 2007 er på linje med samme kvartal 2006, mens personskadefrekvensen er noe forbedret.

Første kvartal
Året
HMS
2007
2006
2006
 
Personskadefrekvens
4,7
5,6
5,7
Alvorlig hendelse-frekvens
2,2
2,2
2,1
Antall utilsiktede oljeutslipp
69
81
292
Volum fra utilsiktede oljeutslipp (Sm3)
26
11
157


I pinsen omkom en filippinsk sjømann etter en arbeidsulykke på en gastanker som var i ferd med å legge til havn på Mongstad. En annen sjømann ble alvorlig skadet. Statoil Mongstad har i samarbeid med rederiets representanter bistått besetningen om bord. Denne tragiske ulykken vil primært bli gransket av rederiet og flaggstaten Singapore. Uavhengig av de formelle ansvarsforholdene, har Statoil igangsatt en egen gransking for å finne ut om det er noe i våre prosedyrer og rutiner som kan forbedres  for å unngå at noe tilsvarende skal hende igjen.

Implementering av International Financial Reporting Standards (IFRS)
Statoil implementert International Financial Reporting Standards (IFRS) som primær regnskapsspråk, med virkning fra 1. januar 2007. Statoils konsernregnskap for første kvartal er utarbeidet i samsvar med IFRS. Sammenlignbare regnskaper for tidligere perioder som er presentert er også utarbeidet i samsvar med IFRS.

IFRS krever at et selskap utvikler regnskapspraksis som er basert på disse standardene og relaterte tolkninger som gjelder den dagen det første årsregnskapet basert på IFRS leveres (for eksempel 31. desember 2007). IFRS krever også at disse prinsippene skal gjelde fra den dagen overgangen til IFRS skjer (for eksempel 1. januar 2006) og gjennom alle periodene som presenteres i de første IFRS-regnskapene. Som en følge av dette kan det komme endringer i regnskapsprinsippene som danner grunnlaget for regnskap for første kvartal fram til den dagen Statoils første IFRS-årsregnskap blir levert.

Ny produksjonsprognose
10. mai 2007 presenterte Statoil ASA en prognose for olje- og gassproduksjonen i 2007 på 1 150 000-1 200 000 fat o.e. per dag basert på en oljepris på 60 dollar per fat. Målet var tidligere 1 300 000 fat o.e. per dag.

Nedgangen skyldes hovedsakelig en utsatt oppjustering av produksjonen på nye felt og forsinkelser i prosjekter og aktiviteter. Som en direkte konsekvens av redusert produksjon ventes produksjonskostnaden per fat o.e. å øke til over 30 kroner per fat o.e. for 2007.

* Se fotnoter i den fullstendige kvartalsberetningen.

Viktige hendelser den siste tiden inkluderer følgende:

  • 27. april 2007 kunngjorde Statoil at selskapet hadde inngått en avtale der Statoil legger inn bud på alle aksjer i North American Oil Sands Corporation (NAOSC). Den samlede verdien av transaksjonen er på om lag 2,2 milliarder kanadiske dollar, tilsvarende ca. 2,0 milliarder amerikanske dollar.
  • 18. april 2007 signerte Statoil en PSA for dypvannsblokk 2 utenfor kysten av Tanzania i Det indiske hav. Det er første gangen Statoil er tildelt leteareal i Tanzania.
  • Det 14. oljefunnet er gjort i dypvannsblokk 31 utenfor Angola, ifølge operatøren BP og det angolanske statsoljeselskapet Sonangol. Statoil har en andel på 13,33 prosent i blokken.
  • 2. mars 2007 ble Statoil og Pertamina (Persero) tildelt rettighetene i dypvannsblokken Karama i Makassar-stredet i Indonesia.
  • 1. mai 2007 ble kontrollen over Sincor-prosjektet i Venezuela overført til det statlige oljeselskapet PDVSA.
  • Operatøren Statoil har med støtte fra rettighetshaverne i Kvitebjørn-lisensen besluttet en midlertidig stans av olje- og gassproduksjonen fra Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen fra 1. mai 2007. Det er forventet at produksjonen vil starte opp igjen i løpet av fjerde kvartal 2007.
  • Plan for utvikling og drift (PUD) for gass- og kondensatfeltet Alve i Norskehavet ble godkjent av myndighetene 16. mars 2007.
  • 29. mai 2007 offentliggjorde operatøren Statoil at det er blitt gjort et lovende oljefunn i Ermintrude-prospektet på norsk sokkel.
  • 3. mai 2007 mottok Statoil og Hydro godkjennelse fra EU-kommisjonen angående den planlagte fusjonen mellom Norsk Hydro ASAs olje- og gassaktiviteter og Statoil ASA.
  • 25. mai 2007 ble prospektet i forbindelse med den planlagte sammenslåingen av Norsk Hydros petroleumsvirksomhet med Statoil godkjent av US Securities and Exchange Commission (SEC).


Kontaktpersoner:

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR, + 47 90 64 91 44 (mobil) +47 51 99 77 90 (kontor)

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, + 47 48 08 02 12 (mobil) +47 51 99 13 77 (kontor)

Kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2007 (engelsk tekst)
MD&A
Presentasjon (English only) (PDF-fil, 89 sider)