Solide resultater og prosjektleveranser 

oktober 29, 2007, 08:01 CET

Resultatet for de første ni månedene av 2007 var på 29,5 milliarder kroner, sammenlignet med 29,1 milliarder kroner i de første ni månedene av 2006.

Resultatoppgangen på 26 prosent fra tredje kvartal 2006 til tredje kvartal 2007 skyldtes hovedsakelig en økning i netto finansposter som følge av kursgevinster. Dette ble delvis motvirket av lavere nedstrømsresultater.     

Fusjonen mellom Statoil ASA og Norsk Hydros olje- og gassvirksomhet trådte i kraft 1. oktober 2007. Følgelig inneholder StatoilHydros regnskap for tredje kvartal 2007 kun Statoil-tall. Fra og med fjerde kvartal vil StatoilHydro ASA rapportere resultatene for det fusjonerte selskapet. 12. november vil StatoilHydro komme med pro-forma finansiell informasjon for det fusjonerte selskapet.   

– Vi fortsetter å levere sterke økonomiske resultater, sier StatoilHydros konsernsjef Helge Lund. - 1. oktober fullførte vi fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet. Det er gledelig å konstatere at vi har etablert et globalt, konkurransedyktig energiselskap, samtidig som vi utfører vår daglige virksomhet på en sikker og effektiv måte, sier Lund.

25. oktober inngikk StatoilHydro en avtale med Gazprom om å gå inn som partner i fase en av Shtokman-prosjektet i russisk del av Barentshavet.

– Avtalen er en viktig milepæl for oss. Vi ser frem til å samarbeide med Gazprom og Total for å realisere et prosjekt som vil være med på å flytte grenser, sier Lund.

Konsernsjefen er også fornøyd med konsernets betydelige prosjektleveranser og fortsatt høye leteaktivitet.

– Vi har fullført Snøhvit-, Ormen Lange- og Statfjord senfase-prosjektene, noe som har styrket StatoilHydros strategiske posisjon i de europeiske og amerikanske gassmarkedene. StatoilHydro gjorde det også godt i begge konsesjonsrunder i Mexicogolfen og sikret verdifulle leteområder for framtidige aktiviteter, sier Lund.  
   
Driftsresultatet i tredje kvartal 2007 var på 24,4 milliarder kroner, sammenlignet med 30,2 milliarder kroner i tredje kvartal 2006. Nedgangen var hovedsakelig knyttet til lavere nedstrømsresultater, 15 prosents reduksjon i gassprisene målt i norske kroner, økt urealisert gevinst på lagerbeholdning på 1,9 milliarder kroner og høyere samlede driftskostnader. Nedgangen i driftsresultatet ble delvis motvirket av økte løftede olje- og gassvolumer i Internasjonal U&P.

Total olje- og gassproduksjon i tredje kvartal 2007 var 1 056 000 fat oljeekvivalenter (fat o.e.) per dag, sammenlignet med 1 076 000 fat o.e. per dag i tredje kvartal 2006. Nedgangen på 2 prosent var hovedsakelig knyttet til redusert produksjon fra norsk sokkel, delvis motvirket av høyere produksjon fra nye felt innenfor Internasjonal U&P

Samlet olje- og gassløfting i tredje kvartal 2007 var 1 078 000 fat o.e. per dag, sammenlignet med 1 054 000 fat o.e. per dag i samme periode av 2006. Dette tilsvarer et overløft på 22 000 fat o.e. per dag i tredje kvartal 2007. 

Leteutgiftene i tredje kvartal 2007 var 2,3 milliarder kroner, sammenlignet med 2,0 milliarder kroner i tredje kvartal 2006. 

Letekostnadene i perioden omfatter leteutgifter justert for periodens endring i balanseførte leteutgifter. I tredje kvartal 2007 var letekostnadene 1,8 milliarder kroner, sammenlignet med 1,5 milliarder kroner i tredje kvartal 2006.

Totalt ble 11 lete- og avgrensningsbrønner fullført i tredje kvartal 2007, syv på norsk sokkel og fire internasjonalt. Åtte brønner er bekreftede funn. Antall letebrønner som ble fullført i tredje kvartal 2006 var 16.

Produksjonskostnadene per fat o.e. var 31,5 kroner for de siste 12 månedene ved utgangen av tredje kvartal 2007, sammenlignet med 26,6 kroner for de siste 12 månedene ved utgangen av fjerde kvartal 2006 (*).

Netto finansposter utgjorde en inntekt på 5,5 milliarder kroner i tredje kvartal 2007, sammenlignet med en kostnad på 2,3 milliarder kroner i tredje kvartal 2006. Netto finansposter for de første ni månedene av 2007 utgjorde en inntekt på 8,9 milliarder kroner, sammenlignet med en inntekt på 1,3 milliarder kroner i de første ni månedene av 2006.

*Se fotnoter i den fullstendige kvartalsberetningen.


Kontaktpersoner:

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR, + 47 90 64 91 44 (mobil)          

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, + 47 48 08 02 12 (mobil)