Utslipp i utvidet oppstartsperiode for Snøhvit

januar 21, 2008, 11:45 CET
Bilde

Snøhvit-anlegget på Melkøya i Hammerfest. (Foto: Allan Klo)Selskapet har også redegjort for oppdatering av et miljøovervåkingsprogram for å følge opp konsekvensene av utslipp til luft fra anlegget.

– StatoilHydro arbeider for å redusere miljøkonsekvensene som følger av oppstartsperioden på Melkøya og tar utfordringene knyttet til økte utslipp svært alvorlig. Vi har nå redegjort for våre planer for oppstartsperioden og søkt om tillatelse for kvotepliktige utslipp for de økte ekstraordinære CO2-utslippene, sier Øystein Michelsen, som leder Drift Nord i StatoilHydro.

I utgangspunktet planla StatoilHydro for en oppstartsperiode for Snøhvit på seks til ti måneder. Utfordringene knyttet til reparasjon av lekkasjer i kjøleanlegget, begrenset kapasitetsutnyttelse i anlegget og mulig behov for modifikasjoner, medfører at utslippene i oppstartsperioden blir større enn planlagt.

StatoilHydro har tidligere redegjort for usikkerhet knyttet til varighet av oppstartsperioden og produksjonsvolumer fra Snøhvit i 2008. Utvidet oppstartsfase fører til flere opp- og nedkjøringer av anlegget, samt redusert kapasitetsutnyttelse som fører til økt behov for brenning av naturgass fra fakkelen på Melkøya.

StatoilHydro har i dag gitt SFT en oppdatert redegjørelse for utslipp i oppstartsperioden av CO2, NOx, CH4, VOC samt sot og PAH. Selskapets anslår at det i denne perioden kan forekomme ekstraordinære utslipp på opptil 1,5 millioner tonn CO2 og 2200 tonn sot fra fakling fra LNG-anlegget. StatoilHydro vil kjøpe utslippskvoter for CO2-utslippene.

Selskapet har også informert SFT om gjennomføring av et omfattende miljøovervåkingsprogram som omfatter prøvetaking og overvåking av luft, nedbør, vegetasjon og vannforekomster. Prøvetaking har tidligere vist at det så langt ikke er målbare endringer i luft- og vannkvalitet i Hammerfest etter tidligere fakling og utslipp av sot.

StatoilHydro forbereder oppstart av LNG-anlegget på Melkøya etter utbedring av lekkasjer i kjøleanlegget. I tråd med det som ble orientert om på StatoilHydros kapitalmarkedsdag nylig vil anlegget kjøre med redusert kapasitetsutnyttelse. Samtidig arbeides det med å forberede nødvendige modifikasjoner som skal bidra til full kapasitetsutnyttelse av anlegget i løpet av 2009.

Under normale driftsforhold vil utslipp av CO2 fra fakkel ved LNG-anlegget være omlag 0,2 millioner tonn årlig.