Skip to Content
no

Høyt aktivitetsnivå i ny organisasjon  

februar 27, 2008, 08:02 CET

Resultatet for fjerde kvartal 2007 var på 6,2 milliarder kroner, sammenlignet med 15,0 milliarder kroner i fjerde kvartal 2006. For året 2007 var resultatet 44,6 milliarder kroner, mot 51,8 milliarder kroner i 2006.

Resultatnedgangen fra fjerde kvartal 2006 til fjerde kvartal 2007 skyldtes hovedsakelig økte drifts- og administrasjonskostnader, hovedsakelig knyttet til tidligere annonserte fusjonskostnader og andre kostnader knyttet til fusjonen på til sammen 10,7 milliarder kroner før skatt. Etter fullføring av fusjonen ble fusjonskostnadene bokført i fjerde kvartal. Resultatnedgangen kan også forklares av negativ innvirkning av derivater, tap på finansposter og høy skatteprosent.

- Fusjonen har styrket vår økonomiske kapasitet, kompetanse og ressursgrunnlag og dermed vår konkurransedyktighet. Fusjonskostnadene utgjør en investering for å hente ut betydelige synergieffekter fra fusjonen i kommende år, sier Helge Lund, konsernsjef i StatoilHydro.

Samlet bokført egenproduksjon av olje og gass i fjerde kvartal 2007 var 1,818 millioner fat oljeekvivalenter (mmfoe) per dag. Den samlede produksjonen for 2007 var 629 mmfoe, mot 623 mmfoe i 2006.

- 2007 var et historisk år for StatoilHydro med høyt aktivitetsnivå. Vi fullførte en av de største fusjonene i bransjen og den nye organisasjonen er allerede i full virksomhet. 15 nye prosjekter ble satt i drift, leteaktiviteten vår var høy både på norsk sokkel og internasjonalt, og vi har fått tilgang til leteområder av verdensklasse, noe som gir et godt grunnlag for vår fremtidige vekst, sier Lund.

Konsernsjefen peker på konsernets oppkjøp i kanadisk oljesand og avtalen om å gå inn som partner i Shtokman Development Company som to viktige byggeklosser for internasjonal vekst.

Fjerde kvartal 2007 er første kvartal hvor det presenteres regnskap for den fusjonerte StatoilHydro-organisasjonen. Historiske data er omgjort som om det fusjonerte selskapet hadde eksistert i hele perioden.

StatoilHydros styre foreslår for generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på 4,20 kroner per aksje for 2007, samt 4,30 kroner per aksje i ekstraordinært utbytte. I 2006 var ordinært utbytte utbetalt av Statoil ASA 4,00 kroner per aksje, mens ekstraordinært utbytte var på 5,12 kroner per aksje.

Driftsresultatet i fjerde kvartal 2007 var 30,8 milliarder kroner, sammenlignet med 35,2 milliarder kroner i fjerde kvartal 2006. Nedgangen var hovedsakelig knyttet til fusjonskostnader og andre kostnader som følge av fusjonen på 10,7 milliarder kroner og tap på derivater på 3,6 milliarder kroner.

Nedgangen i driftsresultatet ble delvis motvirket av lavere nedskrivning av anleggsmidler og 37 % økning av løftede volumer med olje og gass i internasjonal U&P, noe som bidro med 2,0 milliarder kroner, respektive 2,7 milliarder kroner.

I 2007 var driftsresultatet 137,2 milliarder kroner, sammenlignet med 166,2 milliarder kroner i 2006. Nedgangen var hovedsakelig knyttet til en økning i drifts-, salgs- og administrasjonsutgifter delvis som følge av kostnader knyttet til omstilling og andre kostnader forbundet med ovennevnte fusjon, tap på derivater på 10 milliarder kroner, oppstart av nye felt, og økte aktivitetsnivåer.

Total egenproduksjon olje- og gass i fjerde kvartal 2007 var 1,818 mmfoe per dag, sammenlignet med 1,748 mmfoe per dag i fjerde kvartal 2006. Årlig egenproduksjon i 2007 var 1,839 mmfoe.

Samlet olje- og gassløfting i fjerde kvartal 2007 var 1,786 mmfoe per dag, sammenlignet med 1,705 mmfoe per dag i tilsvarende periode i 2006.
Dette tilsvarer et overløft på 32 mfoe per dag i fjerde kvartal 2007. I 2007 var samlet olje- og gassløfting 1,735 mmfoe per dag, sammenlignet med 1,698 mmfoe per dag i 2006.

Leteutgiftene i fjerde kvartal 2007 var 5,2 milliarder kroner, sammenlignet med 5,0 milliarder kroner i fjerde kvartal 2006. I 2007 var leteutgiftene 14,2 milliarder kroner, sammenlignet med 13,4 milliarder kroner i 2006. Økningen i leteutgiftene var hovedsakelig knyttet til høyere boreaktivitet og et omfattende seismikkprogram internasjonalt. Leteutgiftene gjenpeiler letevirksomheten i perioden.

Letekostnadene i perioden omfatter leteutgifter justert for periodens endring i balanseførte leteutgifter. I fjerde kvartal 2007 var letekostnadene 4,5 milliarder kroner, sammenlignet med 4,0 milliarder kroner i fjerde kvartal 2006. Årlige letekostnader var 11,3 milliarder kroner og 10,7 milliarder kroner i henholdsvis 2007 og 2006.


Totalt ble 18 lete- og avgrensningbrønner fullført i fjerde kvartal 2007, fire på norsk sokkel og 14 internasjonalt. Fem brønner er bekreftede funn. Antall letebrønner som ble fullført i fjerde kvartal 2006 var 17.

I tillegg ble en leteforlengelse boret. Boring av 16 avgrensnings- og letebrønner og to leteforlengelser pågikk ved utgangen av 2007.

I 2007 ble til sammen 71 lete- og avgrensningbrønner fullført, 24 på norsk sokkel og 47 internasjonalt. To leteforlengelser ble fullført i samme periode. Trettifire av lete- og avgrensningsbrønnene var bekreftede funn, 16 på norsk sokkel og 18 internasjonalt.

Begge leteforlengelser var funn. Antall lete- og avgrensningsbrønner som ble utført I 2006 var 73. Fem leteforlengelser ble fullført i 2006.

Påviste reserver ved utgangen av 2007 var 6,010 mmfoe, sammenlignet med 6,101 mmfoe ved utgangen av 2006, en nedgang på 91 mmfoe. I 2007 var det et tillegg på 542 mmfoe grunnet revisjoner, forlengelser og funn, sammenlignet med et tillegg på 383 mmfoe i 2006, som også skyldtes revisjoner, forlengelser og funn.

Reserveerstatningsraten var 86 % i 2007, sammenlignet med 61 % i 2006, mens den gjennomsnittlige treårige erstatningsraten, inkludert effektene av salg og kjøp, var 81 % ved utgangen av 2007, sammenlignet med 76 % ved utgangen av 2006.

Justert for fusjonskostnader og andre kostnader knyttet til fusjonen, var produksjonskostnaden 35,7 kroner per foe for de siste 12 månedene
ved utgangen av 2007. Dette beløpet omfatter 2,5 kroner som var knyttet til kjøp av gass for reinjeksjon.

Netto finansposter utgjorde et tap på 0,7 milliarder kroner i fjerde kvartal 2007, sammenlignet med en inntekt på 3,1 milliarder kroner i fjerde
kvartal 2006. Netto finansposter i 2007 utgjorde en inntekt på 9,6 milliarder kroner, sammenlignet med en inntekt på 5,1 milliarder kroner i 2006.

Vedlegg på www.newsweb.no
- Pressemelding
- Kvartalsberetning og regnskap (eng.)

Kontaktpersoner:

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR, + 47 90 64 91 44 (mobil) +47 51 99 77 90

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, + 47 48 08 02 12 (mobil) + 47 22 97 22 88(kontor)

Downloads