Innkalling til ordinær generalforsamling 

april 9, 2008, 18:30 CEST
Dagsorden

1. Åpning av generalforsamlingen ved bedriftsforsamlingens leder

2. Valg av møteleder
Styret foreslår at generalforsamlingen velger bedriftsforsamlingens leder, Olaug Svarva, som møteleder.

3. Godkjennelse av innkallelse og dagsorden

4. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter

5. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for StatoilHydro ASA og
konsernet for 2007, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte

Styret foreslår at det for 2007 utdeles et samlet utbytte på 8,50 kroner per aksje,
bestående av et ordinært utbytte på 4,20 kr. pr. aksje og et ekstraordinært utbytte på 4,30 kr. pr. aksje.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor

8. Valg til bedriftsforsamlingen

Benedicte Schilbred Fasmer trekker seg fra bedriftsforsamlingen da hennes
nåværende stilling som leder for Kapitalmarkedsdivisjonen i Sparebanken Vest
ikke er forenlig med vervet som medlem av bedriftsforsamlingen i StatoilHydro ASA, jfr. Verdipapirhandellovens § 10-3.

Erland Grimstad trekker seg fra bedriftsforsamlingen da han på grunn av ny stilling flytter til utlandet.

Valgkomiteens innstilling til nye medlemmer av bedriftsforsamlingen vil bli
offentliggjort før generalforsamlingen.

9. Valg til valgkomiteen

Som følge av sin uttreden av bedriftsforsamlingen, trekker Benedicte Schilbred
Fasmer seg også fra valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling til nytt medlem av valgkomiteen vil bli offentliggjort før
generalforsamlingen.

10. Fastsettelse av honorar til bedriftsforsamlingen

I tråd med felles innstilling fra valgkomiteene i Statoil og Hydro før fusjonens
ikrafttreden, legger valgkomiteen frem følgende forslag til bedriftsforsamlingens
honorarer:

Leder: kr. 95.000,- /år
Nestleder: kr. 50.000,- /år
Øvrige medlemmer: kr. 35.000,- /år
Varamedlemmer: kr. 5.000,- /møte

11. Fastsettelse av honorar til valgkomiteen

I tråd med felles innstilling fra valgkomiteene i Statoil og Hydro før fusjonens
ikrafttreden, legger valgkomiteen frem følgende forslag til valgkomiteens honorarer:

Leder: kr. 10.000,- /møte

Øvrige medlemmer: kr. 7.000,- /møte

12. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelser til ledende ansatte

I henhold til allmennaksjelovens §6-16a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Innholdet i erklæringen er tatt inn i note 3 til StatoilHydros regnskap for 2007 levert etter norske regnskapsprinsipper NGAAP.

13. Fullmakt til erverv av StatoilHydro aksjer i markedet for gjennomføring av
aksjespareprogram for ansatte


Selskapet har siden 2004 hatt en aksjespareordning for alle ansatte i konsernet.

Formålet med et slikt tiltak er å forsterke en god forretningskultur og lojalitet ved at de ansatte blir deleiere i selskapet. I Norge deltar i overkant av 75 % av de ansatte i aksjespareprogrammet. På ordinær generalforsamling i 2007 ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å erverve aksjer i markedet for dette formål. Denne fullmakten utløper 1. juni 2008. Det foreslås at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til å erverve aksjer i markedet for derved å kunne fortsette selskapets aksjespareprogram.

Forslag til vedtak:
”Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve StatoilHydro-aksjer i markedet.

Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 15 000 000,- kroner. Slike aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan kun benyttes til salg og overdragelse til ansatte i StatoilHydro-konsernet som ledd i konsernets aksjespareprogram, som godkjent av styret. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis 50 kroner og 500 kroner.

Fullmakten er gyldig til og med neste ordinære generalforsamling.

Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt til erverv av egne aksjer for
gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte, gitt i ordinær generalforsamling 15. mai 2007.”

Påmelding
De av selskapets aksjonærer som er registrert i Verdipapirsentralens (VPS)
aksjeeierregister har rett til å møte og avgi stemme på generalforsamlingen. Det anmodes om at deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes innen 16. mai 2008 kl 16:00 enten til adressen: DnB Nor Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo, pr. telefaks nr. 22 48 11 71, eller elektronisk via Investortjenester. Påmelding/fullmakt kan også sendes fra denne siden.

Aksjeeier som ønsker å møte og stemme på generalforsamlingen ved fullmektig, kan sende fullmaktsskjema elektronisk via Investortjenester, eller til DnB Nor Bank ASA, Verdipapirservice, innen ovennevnte frist. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten.

Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt.

Aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som
vedkommende har meldt skriftlig til styret i så god tid at saken enten kunne tas med i innkallingen, eller slik at det kan sendes ut ny innkalling senest to uker før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan som hovedregel ikke behandle andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.

Aksjene vil på Oslo Børs bli handlet eksklusive utbytte fra og med 21. mai 2008.
Innkalling og andre saksdokumenter er tilgjengelige på www.statoilhydro.com.

Stavanger 8. april 2008
Styret

Downloads