Skip to Content
no

Stevning etter Kårstø-utvidelsen i 1997-2000 

april 30, 2008, 09:34 CEST
Norsk Agip A/S, Fortum Petroleum AS (begge selskaper er nå slått sammen under navnet ENI Norge AS), og Total Norge AS tok i 2000 ut voldgiftssøksmål mot StatoilHydro med påstand om at saksøkerne var blitt avkrevd et for høyt beløp knyttet til Kårstø-utbyggingen. Staten, i egenskap av eier av statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), deltok ikke i dette voldgiftssøksmålet, da staten i 1999 hadde mottatt en erklæring fra StatoilHydro vedrørende behandling av et eventuelt senere tilsvarende krav fra statens side. Total trakk voldgiftssøksmålet høsten 2001 mot å få en tilsvarende erklæring som staten hadde mottatt.
 
Agip og Fortum trakk voldgiftssøksmålet i februar 2002. Samtidig ble det inngått avtaler som omfattet videreutvikling av felt i Norskehavet og en harmonisering av eierandeler på Haltenbanken, der de to selskapene også gikk inn som eiere i Mikkel-lisensene 092 og 121 (og Mikkel Unit). Dette la til rette for utbygging av Mikkel med tilknytning og prosessering på Åsgard. I 2004 ble det oppnådd tilsvarende enighet med Total.
 
Statens stevning gjelder forståelsen av den erklæring som ble gitt av StatoilHydro i 1999. I stevningen krever staten prinsipalt å motta verdier tilsvarende en eierandel på 46,95 prosent i Mikkel-lisensene 092 og 121 (og Mikkel Unit) mot betaling av 660 millioner kroner, samt netto avkastning fra disse eierandelene i perioden 2002 fram til 31. desember 2007. Ifølge staten hadde eierandelene per 1. januar 2006 en verdi på 4,8 milliarder kroner før skatt, et beløp som ifølge stevningen skal verdijusteres til 1. januar 2008. StatoilHydro har foreløpig estimert netto avkastning i perioden 2002 fram til 31. desember 2007 til cirka 7 milliarder kroner før skatt.
 
Subsidiært krever staten i stevningen et oppgjør på 1095 millioner kroner med tillegg av fem prosent rente fra 1. januar 2006. Dette kravet er basert på statens verdsettelse av 46,95 prosent av Mikkel-lisensene 092 og 121 (og Mikkel Unit) i 2002 inklusive renter fram til januar 2006.
 
StatoilHydro avviser statens krav.
 
Kontaktpersoner:
 
Presse:
Rannveig S. Stangeland,  informasjonsdirektør, Naturgass
tel. + 47 51 99 26 42 eller +47 481 259 78 (mobil)
 
Investor Relations:
Lars Troen Sørensen, direktør IR
tel. +47 51 99 77 90  eller +47 906 49 144 (mobil)