Solid produksjon, gode resultater 

mai 13, 2008, 08:57 CEST

Resultatoppgangen fra første kvartal 2007 til første kvartal 2008 skyldtes hovedsakelig en økning i realiserte oljepriser på 42 % målt i norske kroner. Videre kan resultatoppgangen tilskrives høyere priser på naturgass, lavere nedskrivning av lagerbeholdningen og kursgevinster. Økningen ble delvis motvirket av økte letekostnader.

- Vi leverer et godt resultat for første kvartal kjennetegnet ved solid produksjon i et marked med høye olje- og gasspriser, sier StatoilHydros konsernsjef Helge Lund.

- Flere nye felt har siden nyttår blitt tilføyd StatoilHydros produksjonsportefølje, blant annet Volve og Gulltopp på norsk sokkel og dypvannsfeltet Gunashli i Aserbajdsjan.

- Vi fortsetter å bygge langsiktig vekst gjennom et omfattende leteprogram og aktiv forretningsutvikling. Vi har inngått en avtale om å overta Peregrino-prosjektet i Brasil. Dette har styrket vår posisjon i en spennende oppstrømsregion, sier Lund.

- Vår letevirksomhet har gitt oppmuntrende resultater. Så langt i 2008 har vi bekreftet 15 nye funn, 12 på norsk sokkel og tre internasjonalt, sier Lund.

- Jeg er fornøyd med våre ansattes evne til å levere resultater gjennom en krevende periode, sier Lund

Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital etter skatt (ROACE) i de siste 12 månedene fram til 31. mars 2008 var 22,5%, sammenlignet med 23,8% i tilsvarende periode i 2007. Nedgangen skyldtes høyere gjennomsnittlig sysselsatt kapital, delvis motvirket av høyere resultat. ROACE er definert som et "non-GAAP" finansielt måletall. I første kvartal 2008 var inntjeningen per aksje 5,01 kroner, mot 3,05 kroner i første kvartal 2007.

Driftsresultatet i første kvartal 2008 var på 51,4 milliarder kroner, sammenlignet med 34,5 milliarder kroner i første kvartal 2007. Økningen var hovedsakelig knyttet til høyere olje- og gasspriser, lavere nedskrivning av lagerbeholdning til varekost og salg av eiendeler. Resultatoppgangen ble delvis motvirket av høyere realiserte varekostnader og høyere letekostnader.

Samlet olje- og gassløfting i første kvartal 2008 var 1 836 tusen foe per dag, sammenlignet med 1 890 tusen foe per dag i første kvartal 2007. Det var et underløft i første kvartal 2008 på 40 tusen foe per dag, sammenlignet med et overløft i første kvartal 2007 på 79 tusen foe per dag.

Samlet bokført produksjon av olje og gass i første kvartal 2008 var 1 889 tusen foe per dag, sammenlignet med 1 811 tusen foe per dag i første kvartal 2007. Gjennomsnittlig egenproduksjon var 2 048 tusen foe per dag i første kvartal 2008, sammenlignet med 1 889 tusen foe per dag i første kvartal 2007.

Leteutgiftene i første kvartal 2008 var 3,9 milliarder kroner, mot 2,7 milliarder kroner i første kvartal 2007. Økningen var hovedsakelig knyttet til høyere boreaktivitet og økte seismikkutgifter. Leteutgiftene gjenspeiler letevirksomheten i perioden.

Letekostnadene i perioden omfatter leteutgifter justert for periodens endring i balanseførte leteutgifter. Letekostnadene økte fra 2,0 milliarder kroner i første kvartal 2007 til 4,2 milliarder kroner i første kvartal 2008. Dette skyldtes hovedsakelig økt letevirksomhet og økte kostnader knyttet til tidligere balanseførte leteutgifter.

I første kvartal 2008 ble til sammen 21 lete- og avgrensningsbrønner og en leteforlengelse fullført, seks på norsk sokkel og 15 internasjonalt. Leteforlengelsen og syv av lete- og avgrensningsbrønnene var bekreftede funn.

I første kvartal 2007 ble til sammen 19 lete- og avgrensningsbrønner fullført, syv på norsk sokkel og 12 internasjonalt. Ni lete- og avgrensningsbrønner var bekreftede funn i første kvartal 2007.

Boring av 19 lete- og avgrensningsbrønner og to leteforlengelser var i gang ved utgangen av første kvartal 2008. Ni brønner er fullført etter 31. mars 2008, der syv var funn og to var tørre brønner.

Produksjonskostnadene per foe var 45,1 kroner for de siste 12 månedene fram til 31. mars 2008, sammenlignet med 30,6 kroner for tilsvarende periode i 2007. Basert på egenproduserte volumer, var produksjonskostnaden per foe henholdsvis 41,9 kroner og 29,3 kroner for de to periodene.

Normalisert til en NOK/USD valutakurs på 6,00, var produksjonskostnaden for de siste 12 månedene fram til 31. mars 2008 45,5 kroner per foe, sammenlignet med 30,3 kroner per foe i tilsvarende periode i 2007. Normalisert produksjonskostnad er definert som et "non-GAAP" finansielt måletall.

Både virkelig og normalisert produksjonskostnad per foe har økt betydelig, hovedsakelig grunnet restruktureringsskostnader, oppstart av nye felt, økte vedlikeholdskostnader og generelt kostnadspress i industrien.

Justert for restruktureringsskostnader og andre kostnader knyttet til fusjonen bokført i fjerde kvartal 2007 og gassinjeksjonskostnader var produksjonskostnaden per foe egenproduksjon for de siste 12 månedene fram til 31. mars 2008 31,6 kroner. Det sammenlignbare tallet for 2007 er 26,4 kroner.

Netto finansposter utgjorde en inntekt på 3,9 milliarder kroner i første kvartal 2008, sammenlignet med en inntekt på 1,2 milliarder kroner i første kvartal 2007.

Økningen skyldtes hovedsakelig valutagevinster knyttet til eksterne lån og risikostyring av likviditet og valuta eksponering. Gevinstene kom som følge av en svekkelse av amerikanske dollar mot norske kroner og beløp seg til 3,7 milliarder kroner.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR, + 47 90 64 91 44 (mobil)

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, + 47 48 08 02 12 (mobil)


Downloads