Skip to Content
no

Innstilling til bedriftsforsamling og valgkomiteen 

mai 16, 2008, 13:52 CEST
Valget vil bli avholdt på selskapets ordinære generalforsamling 20. mai 2008.

Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen
Benedicte Schilbred Fasmer trekker seg fra bedriftsforsamlingen da hennes nåværende stilling som leder for Kapitalmarkedsdivisjonen i Sparebanken Vest ikke er forenlig med vervet som medlem av bedriftsforsamlingen i StatoilHydro ASA, jfr. Verdipapirhandellovens § 10-3.

Erland Grimstad trekker seg fra bedriftsforsamlingen da han på grunn av ny stilling flytter til utlandet.

Valgkomiteen har lagt vekt på flere kriterier ved sammensetningen av bedriftsforsamlingen, herunder mangfold i kompetanse og bakgrunn og en balansert kjønnsmessig representasjon.

Valgkomiteen fremmer på denne bakgrunn følgende enstemmige innstilling:
Tore Ulstein og Karin Aslaksen velges som medlemmer av bedriftsforsamlingen i StatoilHydro ASA. Funksjonstiden vil være frem til ordinær generalforsamling i 2010, hvilket er samme valgperiode som gjelder for bedriftsforsamlingens øvrige aksjonærvalgte medlemmer.

Valg av ett medlem til valgkomiteen
Det følger av selskapets vedtekter § 11 at valgkomiteen skal bestå av fire medlemmer og at valgkomiteens leder og ett annet medlem skal velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. Som følge av Benedicte Schilbred Fasmers uttreden av bedriftsforsamlingen, trekker hun seg også fra valgkomiteen.

Valgkomiteen har lagt vekt på flere kriterier ved sammensetningen av valgkomiteen, herunder mangfold i kompetanse og bakgrunn og en balansert kjønnsmessig representasjon.

Valgkomiteen fremmer på denne bakgrunn følgende enstemmige innstilling:
Gro Brækken velges som medlem av valgkomiteen i StatoilHydro ASA. Fra før er hun medlem av bedriftsforsamlingen i StatoilHydro ASA. Funksjonstiden vil være frem til ordinær generalforsamling i 2010, hvilket er samme valgperiode som gjelder for valgkomiteens øvrige medlemmer.For de foreslåtte nye medlemmer i bedriftsforsamlingen kan følgende opplyses:

Karin Aslaksen (født 1959) er konserndirektør i Elkem AS med ansvar for HR og HMS. Hun har vært ansatt i Elkem siden 1998, og medlem av konsernledelsen siden 2003. Aslaksen er siv.ing og doktor ing. fra NTH, og skrev doktoravhandlingen: ”Strategies for change in corporate settings”. Hun har gjennom ansettelse ved både Arbeidsforskningsinstituttet, AFI, (1984-87) og Senter for Bedre Arbeidsliv, SBA, (1990-94) (et nasjonalt utviklingsprogram initiert av regjeringen og partene i arbeidslivet) fått bred erfaring fra forskning, utvikling og prosjektledelse innen området sikkerhet, organisasjonsutvikling og endringsledelse i offshore - og landbasert industri. Aslaksen har jobbet for NORAD/ILO med bl.a. mikro-finans prosjekter i Kenya (1987-1990). Hun sitter i styret i Sapa AB, SINTEF - Teknologi og samfunn, Elkem Solar og Elkem Bjølvefossen samt i flere interne styrer i Elkem. Hun er medlem av bedriftsforsamlingen i Oslo Sporveier AS. Fra 2007 har hun også vært rådsmedlem i SINTEF.

Tore Ulstein (født 1967) er visekonsernsjef og direktør for Marked & forretningsutvikling i Ulstein Mekaniske Verksted Holding ASA. Han er også administrerende direktør for Ulstein Internasjonal. Ulstein er doktor ing. fra NTH, og skrev doktoravhandling innen marin hydrodynamikk. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH. Tidligere har han hatt en rekke lederstillinger innen Ulsteinkonsernet, og han har jobbet som forsker ved Marintek AS. Han innehar flere verv, deriblant er han styremedlem i Ålesund Kunnskapspark AS, Norwegian Centre of Expertise Maritim, Ulstein Verft AS og Ulsmo AS. Han er styreleder i Ulstein Design AS, Ulstein Sea of Solutions, Ulstein EsCad, Ulstein Elektro AS og ToKa Invest AS. Ulstein har utgitt flere vitenskapelige publikasjoner.


For det foreslåtte nye medlem i valgkomiteen kan følgende opplyses:

Gro Brækken (født 1952) er generalsekretær for Redd Barna. Fra før er hun medlem av bedriftsforsamlingen i StatoilHydro ASA. Hun er sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTH. Hun har vært viseadministrerende direktør i Næringslivets hovedorganisasjon, der hun hadde ansvar for næringspolitikk og internasjonal virksomhet. På begynnelsen av 90-tallet jobbet hun i Den norske Bank som regionbanksjef for personalkundemarkedet i Oslo og Akershus. Hun har også vært administrerende direktør i Ulstein Internasjonal AS. Fra 1982 til 1988 jobbet hun i Statoil som leder for en avdeling for gass-salgsadministrasjon og før dette jobbet hun i 6 år for Norske Shell. Brækken er styreleder i Prosjekt og Teknologiledelse AS, og styremedlem i Sykehuset i Vestfold.