Et viktig skritt videre for Troll

juni 27, 2008, 12:30 CEST
Bilde

Kveldsstemning på Troll-feltet i Nordsjøen, Troll B-plattformen til venstre og Troll A i det fjerne. (Foto: Marit Hommedal)Planen som i dag overleveres til Olje- og energidepartementet er et nytt og viktig steg på veien for å øke oljeutvinningen på Troll Vest samtidig som den legger grunnlag for å videreføre dagens eksportkapasitet for gass fra Troll Øst på 120 millioner standard kubikkmeter per dag.

– Vårt mål er å forvalte naturressursene på en optimal måte gjennom en helhetlig utvikling av Troll-feltet og det omkringliggende området, sier StatoilHydros direktør for reserve- og forretningsutvikling på norsk sokkel, Hege Marie Norheim.

– Feltet har siden oppstarten vært i kontinuerlig utvikling, og vi gjør nå Troll mer robust for å møte fremtiden. StatoilHydro vil som operatør for både Troll Gass og Troll Olje arbeide for å ivareta den langsiktige utviklingen av vårt største olje- og gassfelt på en best mulig måte, sier hun.

Maksimerer potensialet
Utviklingen av olje- og gassressursene i Troll-feltet er behandlet i flere feltutviklingsplaner siden 1980-tallet.

Bilde

Hege Marie Norheim, direktør for reserve- og forretningsutvikling på norsk sokkel. (Foto: Markus Johansson)

Troll-partnernes nye plan har en investeringsramme på nærmere 10 milliarder kroner og omfatter:

  • et nytt anlegg for gassinjeksjon for økt oljeutvinning på Troll B-plattformen

  • en ny rikgassrørledning på 36 tommer fra Troll A-plattformen til Kollsnes gassanlegg, inkludert modifikasjoner på Troll A og mottaksanlegget på Kollsnes

  • utskifting av produksjonsrør i gassbrønnene som går opp til Troll A i Troll Øst-området. Rørene får større diameter, noe som gir lavere trykkfall og økt produksjon fra brønnene

Gassinjeksjon i Troll Vest vil gi en økning av oljereservene på Troll med 17 millioner fat olje. Offshore-modifikasjonene vil etter planen starte i løpet av 2008.

Anlegget for gassinjeksjon vil være på plass ved årsskiftet 2010/2011. For å opprettholde daglig produksjonskapasitet av gass, vil den nye rikgassrørledningen være i drift i 2011.

Lønnsom oljeproduksjon til 2030
– Den nye utbyggingsplanen gir en helhetlig beskrivelse av våre planer for oljeutvinningen på Troll og legger grunnlag for lønnsom oljeproduksjon fram til etter 2030. Dette gir også økte produksjonsmuligheter for felt i nærheten, siden vi vil ha prosesseringskapasitet tilgjengelig i en lengre tidsperiode enn tidligere antatt, sier Norheim.

StatoilHydro har siden midten av 1980-tallet arbeidet for å sikre lønnsom utnyttelse av de tynne oljesonene i Troll-feltet. Oljeressursene i Troll er utviklet med over 110 horisontale brønner, hvorav et stort antall har flere produserende grener i reservoaret.

Horisontal boring med høy presisjon, og produksjonsbrønner med opptil seks produserende grener, er utviklet i et nært samarbeid med StatoilHydros leverandører innen boring og brønnteknologi.

StatoilHydro vil fortsette sin innsats for å utvikle og anvende ny kunnskap og teknologi for å sikre optimal verdiskaping av oljeressursene i Troll og ser et betydelig potensial for å øke oljereservene i feltet.

Tre innleide borerigger borer i dag produksjonsbrønner på feltet. Det er inngått langsiktige kontrakter for å opprettholde boreaktivitet på dette nivået.

Største gassprodusent
Troll er Norges største gassfelt, og planen legger til rette for at feltet skal kunne opprettholde et gassproduksjonsnivå på 120 millioner standard kubikkmeter om dagen fram til det blir behov for ytterligere kompressorkapasitet på grunn av trykkfall i reservoaret.

– For å få dette til, skal det investeres i en ny rørledning fra Troll A til Kollsnes og utføres modifikasjonsarbeid på både plattformen og gassbehandlingsanlegget. Dette er et viktig arbeid som underbygger Trolls sentrale rolle som langsiktig og pålitelig forsyningskilde for gass til Europa, sier Norheim.

Bilde

Troll Vest med plattformene Troll B (midten) og Troll C.