Rekordresultat og høy produksjon 

august 1, 2008, 09:05 CEST
Resultatet for andre kvartal 2008 var på 18,9 milliarder kroner, sammenlignet med 13,9 milliarder i andre kvartal 2007. Dette er en oppgang på 36%. Resultatet i første halvdel av 2008 var på 35,0 milliarder kroner, sammenlignet med 23,9 milliarder kroner i første halvdel av 2007.

Bilde

 


Resultatoppgangen fra andre kvartal 2007 til andre kvartal 2008 skyldes hovedsakelig en økning i realiserte pris for olje, kondensat og NGL (væske) på 44%, målt i norske kroner og en økning i prisene på naturgass på 49% og en økning på 8 prosent i løftede volumer. Økningen ble delvis motvirket av negative netto finansinntekter og høyere skatt.

Resultatoppgangen fra første halvdel av 2007 til første halvdel av 2008 var hovedsakelig knyttet til en økning i realiserte væskepriser på 44%, målt i norske kroner, og en økning i prisene på naturgass på 31%. Økningen ble delvis motvirket av økte drifts- og letekostnader og høyere skatt.

- Resultatet for andre kvartal er hovedsakelig påvirket av høye olje- og gasspriser. Vår rekordhøye inntjening er imidlertid også et resultat av driftsmessig fokus i selskapet, noe som har bidratt til høy produksjon, sier StatoilHydros konsernsjef, Helge Lund.

- Vår egenproduksjon økte med 6% fra andre kvartal i 2007, hovedsakelig som følge av ny kapasitet både på norsk sokkel og internasjonalt og høyere gassalg. En rekke av feltene våre vil gjennomgå planlagte revisjonsstanser i neste kvartal. Samlet sett ligger vi godt an til å oppnå produksjonsmålet vi har satt for 2008, sier Lund.

- Vi er også fornøyd med leteresultatene våre i år. I første halvdel av 2008 har vi gjennomført til sammen 49 letebrønner, hvorav 18 er bekreftede funn. For året som helhet planlegger vi å bore minst 70 brønner, tilføyer Lund.

StatoilHydros samlede bokførte produksjon av olje og gass i andre kvartal 2008 var på 1,710 millioner foe per dag. Løftede volumer økte med 8% til 1,736 millioner foe. Kombinert med rekordhøye priser på væske og naturgass økte driftsresultatet for andre kvartal 2008 til 62,6 milliarder, en oppgang på 74% fra 36,1 milliarder i andre kvartal 2007.

StatoilHydros samlede bokførte produksjon av olje og gass i første halvdel av 2008 var på 1,799 millioner foe per dag. Solid produksjon og rekordhøye priser førte til et driftsresultat i første halvdel av 2008 på 114,1 milliarder kroner, sammenlignet med 70,5 milliarder kroner i første halvdel av 2007.

I første halvdel av 2008 fikk vi tilgang til 15 nye lisenser gjennom lisensrunder i Mexicogolfen, Alaska og Brasil. Dette kommer i tillegg til overtakelse av de resterende 50% av Peregrino-utbyggingen utenfor Brasil. Overtakelsen forutsetter godkjennelse fra myndighetene.

StatoilHydro gjennomførte et omfattende leteprogram i første halvdel av 2008. Tjuesyv av de totalt 49 fullførte letebrønnene per 30. juni ble boret utenfor norsk sokkel. 18 av brønnene er bekreftede funn, hvorav tre ble gjort internasjonalt.

Ytterligere fem brønner er fullført etter 30. juni.

I første halvdel av 2008 leverte vi tre planer for utbygging og drift (PUD) på norsk sokkel; Yttergryta (18. januar), Morvin (15. februar) og Troll-feltprosjektet (27. juni). På norsk sokkel ble fem felt satt i drift; Gulltopp (7. april), Oseberg Gamma Main Statfjord (12. april), Vigdis Øst (15. april), Theta Cook (26. juni) og Oseberg Delta (27. juni). Internasjonalt ble produksjonen startet opp på dypvannsfeltet Gunashli i Aserbajdsjan (22. april).

Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital etter skatt (ROACE) i de siste 12 månedene fram til 30. juni 2008 var 23,2%, sammenlignet med 21,4% i tilsvarende periode i 2007. Oppgangen skyldtes høyere resultat og ble delvis motvirket av høyere gjennomsnittlig sysselsatt kapital. ROACE er definert som et "non-GAAP" finansielt måletall.

I andre kvartal 2008 var inntjeningen per aksje 5,89 kroner, sammenlignet med 4,28 kroner i andre kvartal 2007. I første halvdel av 2008 var inntjeningen per aksje 10,91 kroner, sammenlignet med 7,33 kroner i første halvdel av 2007.

Driftsresultatet i andre kvartal 2008 var på 62,6 milliarder kroner, sammenlignet med 36,1 milliarder kroner i andre kvartal 2007. Oppgangen var hovedsakelig knyttet til en økning i realiserte væskepriser på 44%, en økning i gassprisene på 49%, begge målt i norske kroner, og en 8% økning i løftede volumer. Dette ble delvis motvirket av høyere driftskostnader.

Driftsresultatet i første halvdel av 2008 var på 114,1 milliarder kroner, sammenlignet med 70,5 milliarder kroner i første halvdel av 2007. Oppgangen var hovedsakelig knyttet til en økning i væskeprisene på 44%, målt i norske kroner, og en økning i gassprisene på 31%. Dette ble delvis motvirket av høyere drifts- og letekostnader.

Samlet væske- og gassløfting i andre kvartal 2008 var 1,736 millioner foe per dag, sammenlignet med 1,605 millioner foe per dag i andre kvartal 2007, en økning på 8%. Det var et overløft i andre kvartal 2008 på 42 tusen foe per dag, sammenlignet med et underløft i andre kvartal 2007 på 66 tusen foe per dag.

Samlet væske- og gassløfting i første halvdel av 2008 var 1,786 millioner foe per dag, sammenlignet med 1,747 millioner foe per dag i første halvdel av 2007, en økning på 2%. Det var et overløft i første halvdel av 2008 på 3 tusen foe per dag, sammenlignet med et overløft i første halvdel av 2007 på 6 tusen foe per dag.

Samlet bokført produksjon av væske og gass i andre kvartal 2008 var 1,710 millioner foe per dag, sammenlignet med 1,671 millioner foe per dag i andre kvartal 2007. Gjennomsnittlig egenproduksjon økte med 6% til 1,898 millioner foe per dag i andre kvartal 2008, sammenlignet med 1,786 millioner foe per dag i andre kvartal av 2007.

Samlet bokført produksjon av væske og gass i første halvdel av 2008 var 1,799 millioner foe per dag, sammenlignet med 1,741 millioner foe per dag i første halvdel av 2007. Gjennomsnittlig egenproduksjon økte med 7% til 1,973 millioner foe per dag i første halvdel av 2008, sammenlignet med 1,837 millioner foe per dag i første halvdel av 2007. Produksjonsøkningen mellom kvartalene, samt hittil i år, skyldes at nye felt har kommet i drift og høyere gassalg. Dette ble delvis motvirket av avtagende produksjon på modne felt.

Leteutgiftene i andre kvartal 2008 var 3,7 milliarder kroner sammenlignet med 3,0 milliarder kroner i andre kvartal 2007. Leteutgiftene var 7,6 milliarder kroner i første halvdel av 2008, sammenlignet med 5,7 milliarder kroner i første halvdel av 2007. Økningen i begge perioder var hovedsakelig knyttet til høyere borevirksomhet, økte borekostnader og økte seismikkutgifter. Leteutgiftene gjenspeiler periodens leteaktiviteter.

Letekostnadene i perioden består av leteutgifter justert for periodens endring i balanseførte leteutgifter. Letekostnadene økte fra 1,8 milliarder kroner i andre kvartal 2007 til 1,9 milliarder kroner i andre kvartal 2008. Dette skyldtes hovedsakelig økt letevirksomhet, økte kostnader knyttet til tidligere balanseførte leteutgifter og lavere balanseførte leteutgifter. Dette ble delvis motvirket av reversering av nedskrivninger.

Letekostnadene økte fra 3,8 milliarder kroner i første halvdel av 2007 til 6,2 milliarder kroner i første halvdel av 2008, hovedsakelig som følge av økt letevirksomhet og økte kostnader, blant annet nedskrivninger, knyttet til tidligere balanseførte leteutgifter. Dette ble delvis motvirket av reversering av nedskrivninger og høyere balanseførte leteutgifter.

I andre kvartal 2008 ble til sammen 24 lete- og avgrensningsbrønner og tre leteforlengelser fullført, 15 på norsk sokkel og 12 internasjonalt. 10 lete- og avgrensningsbrønner og en leteforlengelse er bekreftede funn. I andre kvartal av 2007 ble til sammen 16 lete- og avgrensningsbrønner og to leteforlengelser fullført, syv på norsk sokkel og 11 internasjonalt. Ni lete- og avgrensningsbrønner og to leteforlengelser er bekreftede funn.

I første halvdel av 2008 ble til sammen 45 lete- og avgrensningsbrønner og fire leteforlengelser fullført, 22 på norsk sokkel og 27 internasjonalt. 16 lete- og avgrensningsbrønner og to leteforlengelser er bekreftede funn. I første halvdel av 2007 ble til sammen 35 lete- og avgrensningsbrønner og to leteforlengelser fullført, 14 på norsk sokkel og 23 internasjonalt. 18 lete- og avgrensningsbrønner og to leteforlengelser er bekreftede funn.

En rekke ferdigstilte brønner internasjonalt har kontakt med hydrokarboner, men må gjennomgå ytterligere vurderinger før resultatet annonseres.

Boring av 13 lete- og avgrensningsbrønner og en leteforlengelse var i gang ved utgangen av andre kvartal 2008. Fem brønner er fullført etter 30. juni 2008, hvorav en brønn er bekreftet som funn.

Produksjonskostnadene per foe var 46,1 kroner for de siste 12 månedene fram til 30. juni 2008, sammenlignet med 31,4 kroner for tilsvarende periode i 2007. Basert på egenproduserte volumer var produksjonskostnaden per foe henholdsvis 42,4 kroner og 30,0 kroner for de to periodene.

Normalisert til en USDNOK valutakurs på 6,00, var produksjonskostnadene for de siste 12 månedene fram til 30. juni 2008 46,9 kroner per foe, sammenlignet med 31,2 kroner per foe for tilsvarende periode i 2007. Normaliserte produksjonskostnader er definert som et "non-GAAP" finansielt måletall.

Både virkelig og normalisert produksjonskostnad per foe har økt betydelig, hovedsakelig grunnet omstillingskostnader i forbindelse med fusjonen, oppstart av nye felt, økte vedlikeholdskostnader og generelt kostnadspress i industrien.

Justert for omstillingskostnader og andre kostnader knyttet til fusjonen bokført i fjerde kvartal 2007 og gassinjeksjonskostnader var produksjonskostnadene per foe egenproduksjon for de siste 12 månedene fram til 30. juni 2008 32,1 kroner. Det sammenlignbare tallet for tilsvarende periode i 2007 er 27,3 kroner.

Netto finansposter utgjorde en kostnad på 0,5 milliarder kroner i andre kvartal 2008, sammenlignet med en inntekt på 2,6 milliarder kroner i andre kvartal 2007. Nedgangen på 3,1 milliarder kroner skyldtes hovedsakelig reduserte valutagevinster på 2,3 milliarder kroner, sammen med lavere balanseførte renter på 0,6 milliarder kroner og verdijustering (til virkelig verdi) av finansielle derivater på 0,4 milliarder kroner.

Nedgangen i netto valutagevinster på 2,3 milliarder kroner var hovedsakelig knyttet til eksterne lån og risikostyring av likviditet og valutaeksponering som følge av en relativ reduksjon i svekkelsen av amerikanske dollar mot norske kroner i andre kvartal 2008 sammenlignet med andre kvartal 2007. Nedgangen ble delvis motvirket av valutavirkninger på interne lån i amerikanske dollar gitt av et datterselskap som har Euro som funksjonell valuta.

Netto finansposter utgjorde en inntekt på 3,4 milliarder kroner i første halvdel av 2008, sammenlignet med en inntekt på 3,8 milliarder i første halvdel av 2007. Nedgangen på 0,4 milliarder kroner skyldtes hovedsakelig lavere valutagevinster på 0,6 milliarder kroner.

Nedgangen i netto valutagevinster på 0,6 milliarder kroner var hovedsakelig knyttet til økte valutatap på interne lån i amerikanske dollar gitt av et datterselskap som har Euro som funksjonell valuta. Denne effekten ble delvis motvirket av økte valutagevinster fra risikostyring av likvide midler og valuta.

Kontaktpersoner:

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR, + 47 90 64 91 44 (mobil)

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, + 47 48 08 02 12 (mobil)
Kai Nielsen, informasjonssjef, telefonnummer: + 44 78 24 32 68 93

Downloads