Granskingsrapport etter Statfjord-hendelse overlevert

august 20, 2008, 16:14 CEST
Bilde

Statfjord A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Marit Hommedal)


Granskingsrapporten ble i dag overlevert til Petroleumstilsynet.

– Hendelsen på Statfjord A i slutten av mai hadde potensial til å forårsake alvorlig skade på personell og plattformen. Granskingen viser nødvendigheten av å fortsette arbeidet med å styrke kvalitet og presisjon i planlegging og utførelse samt etterlevelse av regelverk og styringssystem. Arbeidet med å forenkle vår styrende dokumentasjon og omorganiseringen av vår offshorevirksomhet er viktige virkemidler i dette arbeidet, sier konserndirektør Tore Torvund.

Bilde 

Stort potensial
Det var under modifikasjonsarbeid med bruk av et verktøy for å arbeide på et oljeførende rør (hot tapping) inne i et av plattformskaftene på Statfjord A-plattformen, at det oppstod en oljelekkasje fra verktøyet.

Røret stod i forbindelse med flere lagerceller (se figur).

I arbeidet med å stanse lekkasjen ble det pumpet ut 50-70 kubikkmeter olje til sjø.

Av dette ble 20 kubikkmeter samlet opp av oljevernfartøyer som ble mobilisert.

Ingen personer kom til skade under hendelsen, men to personer ble lettere eksponert for hydrokarbongass i skaftet.

Det er slått fast at hendelsen hadde potensial til å forårsake eksplosjon og skade på skaftet.

Det er ikke trolig at skaftet ville mistet sin bæreevne.

Årsaksforhold
StatoilHydros gransking har avdekket følgende hovedårsaker til hendelsen:

  • Mangler ved utstyr og verktøy
  • Mangelfull vurdering av risiko for lekkasje og tiltak for å begrense lekkasjemengde

Utviklingen av verktøyet for ”hot tapping” som ble brukt da hendelsen inntraff, har skjedd over en periode på tre år. Det har ikke vært god nok forståelse av risiko og konsekvenser hos involvert personell fra StatoilHydro og selskapets leverandør og underleverandør.

Uklare roller mellom de ulike aktørene har bidratt til at utviklingen av verktøyet ikke har hatt tilstrekkelig kvalitet og oppfølging.

Det er også påvist brudd på StatoilHydros prosedyrer for inngrep i prosessanlegg, som sikker jobb analyse og arbeidstillatelser.

Det var besluttet å gjennomføre modifikasjonsarbeidet med bruk av nattarbeid ut fra ønsket om å sikre en kontinuerlig operasjon for å redusere risikoen. Hendelsen oppstod ca. klokken 06.00.

Granskingsgruppen har ikke påvist noen årsakssammenhenger mellom hendelsen og nattarbeid.

Bilde

Konserndirektør Tore Torvund (Foto: Anna Littorin)

Omfattende tiltak
StatoilHydro har allerede igangsatt en rekke tekniske og administrative tiltak som en følge av denne hendelsen.

Erfaringer fra hendelsen er overført til andre hot tap-operasjoner og arbeid på hydrokarbonførende systemer i plattformskaft.

StatoilHydro har allerede startet en prosess for å etablere felles arbeidsprosedyrer på alle selskapets offshoreanlegg og startet intensivert trening for den enkelte leder i operativ virksomhet i relevante arbeidsprosesser.

Dette er viktige virkemiddel for å styrke den enkeltes rolleforståelse, og sikre at prosedyrer og regelverk etterleves og øke kvaliteten i planlegging og utførelse av operative funksjoner.

Modellen for integrasjon av StatoilHydros offshore-, basevirksomhet og landanlegg som ble vedtatt i juni, vil styrke arbeidet med helse, miljø og sikkerhet og ansvarsforhold i selskapets operative virksomhet.

Det vil bli gjennomført en særskilt trening i etterlevelse av StatoilHydros prosedyrer for inngrep i prosessanlegg, trening i sikker jobb analyse og trening i bruk av systemet for arbeidstillatelser for personell på Statfjord A og enkelte utvalgte installasjoner.

– Vi vil også gjennomføre en verifikasjon av utvalgte modifikasjonsprosjekter på våre anlegg med henblikk på risikovurdering med særlig fokus på potensialet for storulykker, sier Torvund.

Downloads