Mongstad gjenvinner oljedamp

august 29, 2008, 12:11 CEST
Bilde

Terminalsjef Tor Frostestad takket prosjektleder Bjarte Bergset (til venstre) for flott innsats i prosjektteamet og overrakte blomster under torsdagens åpningsmarkering av VOC-anlegget på Mongstad. (Alle foto: Helge Hansen)

 
I går, 28. august, skjedde den høytidelige åpningen i solskinn og med en rekke inviterte gjester fra partnere, entreprenører og kommunale myndigheter til stede.

Anlegget, som kom i drift i slutten av juni, er et såkalt VOC-anlegg. Det fanger opp oljedamp, eller flyktige organiske forbindelser, som frigjøres under lasting av råoljetankere. Gassen renses og føres tilbake til lasten som oljekomponenter i flytende form.

Bilde

VOC-anlegget på Mongstad er det første i en rekke av miljøfremmende tiltak på Mongstad-terminalen.

– Fangst og gjenvinning av oljedamp er en type tiltak som på en god måte understøtter StatoilHydros miljøambisjoner. VOC-anlegget på Mongstad gjenvinner minst 80 prosent av VOC-komponentene som tidligere gikk til luft, påpeker Mongstads terminalsjef Tor Frostestad.

Går foran
Hos Statens Forurensingstilsyn (SFT) er VOC-arbeidet fulgt med oppmerksomhet, og seksjonssjef Harald Sørby er tilfreds med at StatoilHydro med VOC-anlegget på Mongstad nå kan gi viktige erfaringer.

– På Mongstad var det et potensial for å redusere utslippene. Med det nye anlegget og avansert teknologi i drift kan man nå vise hvordan dette kan gjøres. Reduksjon av VOC-utslipp er i dag et sentralt miljøområde, og da er det viktig at noen går foran, sier Sørby.

Egil Kai Elde, direktør for helse, miljø og sikkerhet i forretningsområdet Foredling og markedsføring, sier det for StatoilHydro var maktpåliggende å få VOC-anlegget på plass på Mongstad i forhold til myndighetskrav.

Bilde

– Det nye anlegget for gjenvinning av oljedamp ble tatt i bruk innen de tidsfrister som var satt av SFT, opplyste prosjektleder Bjarte Bergset.

 
– Videre er det et godt og konkret prosjekt som hjelper oss i et målbevisst arbeid med å redusere skadelige utslipp til atmosfære og miljø.

Lokale leverandører
Beslutningen om å bygge anlegget på Mongstad ble tatt i 2006. I løpet av tiden fram til åpning er det utført nærmere 600.000 arbeidstimer i StatoilHydros prosjektteam, hos kontraktører og engineeringspartnere. Anlegget har en prislapp på 615 millioner kroner.

For prosjektleder Bjarte Bergset og hans medarbeidere har gjennomføringen av prosjektet vært krevende. I en tid med høykonjunktur i Norge og Europa har leveringstid på utstyrskomponenter, prisnivået generelt og knapphet på kvalifiserte personellressurser og leverandører budt på utfordringer.

På bakgrunn av markedssituasjonen ble det valgt en strategi med å tildele mange mindre kontrakter i stedet for én stor. Dette ga en rekke muligheter for lokale firmaer fra Bergen og Nordhordland, i tillegg til de største aktørene, som har vært Aker Cool Sorption og Terne AS fra Mongstad.

Mongstad-direktør Kjell Petter Aarnes benyttet åpningshøytideligheten til å fremheve at VOC-anlegget var først ute i en rekke miljøprosjekter som bygges på Mongstad:

– Siden anlegget kom i drift har vi sett at teknologien fungerer. Da er det godt å vite at vi nå er en del av løsningen på et problem og ikke bare selve problemet. På den måten bidrar VOC-anlegget til å profilere Mongstad på en positiv måte, konstaterte Aarnes.

 Bakgrunn:
 • Når råolje lastes til tank-og produksjonsskip, frigjøres flyktige organiske forbindelser (volatile organic compounds, VOC) fra oljedamp til atmosfæren.
   
 • Sammen med nitrogenoksider (NOx) og sollys bidrar VOC-gasser til dannelse av skadelig bakkenært ozon.
   
 • Ved å fange opp VOC-utslipp i et lukket system, blir det mulig å rense gassene og siden føre råoljekomponentene tilbake til lasten i flytende form.
   
 • VOC-reduserende tiltak under oljelasteoperasjoner offshore og på land har i økende grad blitt et krav fra Statens Forurensingstilsyn, og inngår også i internasjonale miljøavtaler.
   
 • Mongstad-anlegget er det foreløpig siste av flere som StatoilHydro gjennom mer enn ti år har utviklet, testet og satt i drift for å redusere miljøutslipp under oljelasting.
   
 • På 1990-tallet startet StatoilHydro samarbeid med olje- og shippingbransjen om å installere VOC-anlegg for bøyelasteskip på norsk sokkel. Videre har StatoilHydro i flere år hatt slike anlegg på produksjonsskipene Norne og Åsgard A i Norskehavet, samt på land ved terminalen Sture.
   
 • I 2007 var det samlede norske utslippet av VOC-gasser på 191.370 tonn. Av dette var seks prosent utslipp fra Mongstad terminal og raffineri. Olje- og gassindustrien sto for 39 prosent av de nasjonale utslippene, hvor bøyelasting på norsk sokkel står for 90 prosent av disse utslippene.