God drift - finansiell styrke 

november 3, 2008, 07:58 CET
Bilde

 


Resultatet er negativt påvirket av en betydelig styrket amerikansk dollar mot den norske kronen og dermed en unormalt høy skatteprosent. Resultatet for de ni første månedene av 2008 var på 41,2 milliarder kroner, sammenlignet med 38,4 milliarder kroner i de ni første månedene av 2007.

Driftsresultatet i tredje kvartal 2008 var på 47,0 milliarder kroner, sammenlignet med 35,8 milliarder kroner i tredje kvartal 2007. Driftsresultatet for de første ni månedene av 2008 er 161,1 milliarder kroner sammenlignet med 106,4 milliarder kroner i de første ni månedene i 2007.

Driftsresultatet er justert for poster som ikke er representative for StatoilHydros underliggende drift i perioden. Justert (underliggende) driftsresultat for tredje kvartal 2008 var 52,1 milliarder kroner sammenlignet med 32,8 milliarder kroner i tredje kvartal 2007. For de ni første månedene av året økte det justerte driftsresultatet med 53,8 milliarder kroner til 158,9 milliarder kroner.

Økningen i det justerte driftsresultatet fra tredje kvartal 2007 til tredje kvartal 2008 skyldes hovedsakelig en økning i realiserte priser for væske (olje, kondensat og NGL) på 36%, målt i norske kroner, og en økning i prisen på naturgass på 55%. Dette ble delvis motvirket av en 3% nedgang i bokførte volumer.

Økningen i det justerte driftsresultatet fra de ni første månedene i 2007 til de ni første månedene i 2008 på 53,8 milliarder kroner skyldes hovedsakelig en økning i realiserte væskepriser på 41%, målt i norske kroner, og en økning i prisen på naturgass på 38%. Økningen ble delvis motvirket av økte driftskostnader, hovedsakelig på nedstrømssiden, og høyere letekostnader.

- Vi kan vise til solide driftsmessige resultater og driftsinntekter og vi står sterkt rustet, industrielt og finansielt, i en tid med stor usikkerhet i finansmarkedene, sier StatoilHydros konsernsjef Helge Lund.

- Vår finansielle posisjon gjør oss i stand til å møte våre investeringsforpliktelser og levere konkurransedyktige dividendeutbetalinger, selv med lavere oljepriser, sier Lund.

- Vår egenproduksjon i de ni første månedene var på 1,892 millioner fat oljeekvivalenter per dag (mmfoepd), en økning på 5% sammenlignet med samme periode i 2007. Samlet sett ligger vi godt an til å oppnå produksjonsmålet vi har satt oss for 2008, sier Lund.

I tredje kvartal av 2008 var StatoilHydros samlede bokførte produksjon av væske og gass på 1,550 millioner foe per dag. Det var en nedgang i løftede volumer på 9% til 1,504 millioner foe per dag. Imidlertid ble de negative virkningene av denne nedgangen mer enn motvirket av høyere priser på væske og naturgasset, slik at driftsresultatet for tredje kvartal 2008 økte til 47,0 milliarder kroner, en oppgang på 31% fra 35,8 milliarder kroner i tredje kvartal 2007.I de første ni månedene av 2008 var StatoilHydros samlede bokførte produksjon av væske og gass på 1,716 millioner foe per dag. Solid produksjon og høye priser førte til et driftsresultat for de ni første månedene av 2008 på 161,1 milliarder kroner, sammenlignet med 106,4 milliarder kroner i de ni første månedene av 2007.

I løpet av de ni første månedene av 2008 fikk vi tilgang til 15 nye lisenser i Mexicogolfen, Alaska og Brasil. Dette kommer i tillegg til overtakelse av de resterende 50% av Peregrino-utbyggingen utenfor Brasil. Overtakelsen forutsetter godkjennelse fra myndighetene.

StatoilHydro gjennomførte et omfattende leteprogram i de ni første månedene av 2008. Av totalt 60 fullførte letebrønnene boret før 30. september, ble 33 boret utenfor norsk sokkel. Det ble bekreftet funn i 26 av brønnene, hvorav åtte ble gjort internasjonalt. Ytterligere fire brønner er fullført etter 30. september 2008.

I løpet av de ni første månedene av 2008 leverte StatoilHydro tre planer for utbygging og drift (PUD) på norsk sokkel; Yttergryta (18. januar), Morvin (15. februar) og Troll-feltprosjektet (27. juni). På norsk sokkel ble seks felt satt i drift; Gulltopp (7. april), Oseberg Gamma Main Statfjord (12. april), Vigdis Øst (15. april), Theta Cook (26. juni), Oseberg Delta (27. juni) og Vilje (1. august). Internasjonalt ble produksjonen startet opp på dypvannsfeltet Gunashli i Aserbajdsjan (22. april), Saxi og Batuque utenfor Angola (1. juli) og det nigerianske feltet Agbami (29. juli).

Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital etter skatt (ROACE) [*] i de siste 12 månedene fram til 30. september 2008 var 28,9%, sammenlignet med 22,0% i tilsvarende periode i 2007. Oppgangen skyldtes høyere resultat, men ble delvis motvirket av høyere gjennomsnittlig sysselsatt kapital. ROACE er definert som et "non-GAAP" finansielt måletall. [*]

I tredje kvartal 2008 var inntjeningen per aksje 2,04 kroner, sammenlignet med 4,52 kroner i tredje kvartal 2007. I de ni første månedene av 2008 var inntjeningen per aksje 12,95 kroner, sammenlignet med 11,86 kroner i de ni første månedene av 2007.

Driftsresultatet i tredje kvartal 2008 var 47,0 milliarder kroner, sammenlignet med 35,8 milliarder kroner i tredje kvartal 2007.

Driftsresultatet er justert for visse forhold som kan være tilfeldige og ikke gjenspeiler StatoilHydros underliggende drift i rapporteringsperioden, men som har påvirket resultatet i perioden. Justert driftresultat er et måltall som supplerer måltall fra StatoilHydros IFRS regnskap og som gir en bedre indikasjon på StatoilHydros prestasjoner i perioden.

Følgende forhold påvirket driftsresultatet i tredje kvartal 2008: derivater hadde en positiv påvirkning på 0,9 milliarder kroner, mens endringer i nedskrivninger (3,1 milliarder kroner), underløft (1,3 milliarder kroner), avsetning for forventede tap på kapasitetskontrakt (1,3 milliarder kroner), lagervirkninger (0,9 milliarder kroner) og andre ikke operasjonelle avsetninger (0,4 milliarder kroner) hadde en negative påvirkning.

Hensyntatt disse elementene og virkninger av elimineringer (1,0 milliarder kroner) var justert driftsresultat i tredje kvartal 2008 på 52,1 milliarder kroner, sammenlignet med 33,1 milliarder kroner i tredje kvartal 2007. Oppgangen var hovedsakelig knyttet til en økning i realiserte væskepriser på 36% og en økning i gassprisene på 55%, begge målt i norske kroner. Dette ble delvis motvirket av en 3% nedgang i bokført produksjon, høyere driftskostnader i nedstrømsvirksomheten og høyere letekostnader.

I de ni første månedene av 2008 var driftsresultatet på 161,1 milliarder kroner, sammenlignet med 106,4 milliarder kroner i de ni første månedene av 2007. Følgende forhold hadde en positiv påvirkning på resultatet i de ni første månedene av 2008: derivater (5,7 milliarder kroner), reversering av nedskrivninger (2,1 milliarder kroner) og gevinst på salg av eiendeler (1,8 milliarder kroner). Dette ble delvis motvirket av endringer i nedskrivninger (5,6 milliarder kroner), avsetning for forventet tap på kapasitetskontrakt (1,3 milliarder kroner), underløft (1,1 milliarder kroner), avsetninger for krav (0,5 milliarder kroner) og andre ikke operasjonelle avsetninger (0,4 milliarder kroner).

Justert for disse elementene var driftsresultatet i de ni første månedene av 2008 på 158,6 milliarder kroner, sammenlignet med 104,9 milliarder kroner i de ni første månedene av 2007. Oppgangen var hovedsakelig knyttet til en økning i væskepriser på 41% og en økning i gassprisene på 38 %, begge målt i norske kroner og en 1% økning i bokført produksjon. Dette ble delvis motvirket av høyere driftskostnader, spesielt innen nedstrømsvirksomheten, og høyere letekostnader.

Samlet væske- og gassløfting i tredje kvartal 2008 var 1,504 millioner foe per dag, sammenlignet med 1,660 millioner foe per dag i tredje kvartal 2007, en nedgang på 9%. Det var et underløft i tredje kvartal 2008 på 29 millioner foe per dag [*], sammenlignet med et underløft i tredje kvartal 2007 på 36 millioner foe per dag.

Samlet væske- og gassløfting i de ni første månedene av 2008 var 1,691 millioner foe per dag, sammenlignet med 1,718 millioner foe per dag i de ni første månedene av 2007, en nedgang på 2%. Det var et underløft i de ni første månedene av 2008 på 10 millioner foe per dag [*], sammenlignet med et overløft i de ni første månedene av 2007 på 26 millioner foe per dag.

Samlet bokført produksjon av væsker og gass i tredje kvartal 2008 var 1,550 millioner foe per dag, sammenligne med 1,596 millioner foe per dag i tredje kvartal 2007. Gjennomsnittlig egenproduksjon [*] var på 1,733 millioner foe per dag i tredje kvartal 2008, sammenlignet med 1,722 millioner foe per dag i tredje kvartal 2007. Nedgangen skyldes hovedsakelig økt vedlikeholdsaktivitet, nedstenginger og avtagende produksjon fra modne felt, men ble delvis ble motvirket av økt produksjon fra nye felt som kom i drift.

Samlet produksjon av væsker og gass i de ni første månedene av 2008 var 1,716 millioner foe per dag, sammenlignet med 1,692 millioner foe per dag i de ni første månedene av 2007. Gjennomsnittlig egenproduksjon [*] økte med 5% til 1,892 millioner foe per dag i de ni første månedene av 2008, sammenlignet med 1,798 millioner foe per dag i de ni første månedene av 2007. Produksjonsøkningen skyldes hovedsakelig høyere gassalg og at nye felt har kommet i drift. Økningen ble delvis motvirket av avtagende produksjon på modne felt.

Leteutgiftene i tredje kvartal 2008 var 4,3 milliarder kroner, sammenlignet med 3,4 milliarder kroner i tredje kvartal 2007. Leteutgiftene var 11,9 milliarder kroner i de ni første månedene av 2008, sammenlignet med 9,1 milliarder kroner i de ni første månedene av 2007. Økningen i begge perioder var hovedsakelig knyttet til høyere letevirksomhet og økte borekostnader. Leteutgiftene gjenspeiler periodens leteaktiviteter.

De justerte letekostnadene i perioden består av leteutgifter justert for periodens endring i balanseførte leteutgifter og visse elementer som påvirker driftsresultatet, som beskrevet ovenfor. De justerte letekostnadene økte fra 3,0 milliarder kroner i tredje kvartal 2007 til 3,3 milliarder kroner i tredje kvartal 2008. Dette skyldtes hovedsakelig økt letevirksomhet og økte borekostnader.

De justerte letekostnadene økte fra 6,8 milliarder kroner i de ni første månedene av 2007 til 8,5 milliarder kroner i de ni første månedene av 2008, hovedsakelig som følge av økt letevirksomhet og høyere borekostnaderI tredje kvartal 2008 ble til sammen 15 lete- og avgrensningsbrønner og to leteforlengelser fullført, ni på norsk sokkel og seks internasjonalt. Ti lete- og avgrensningsbrønner og to leteforlengelser var bekreftede funn. I tredje kvartal 2007 ble til sammen 15 lete- og avgrensningsbrønner fullført, syv på norsk sokkel og åtte internasjonalt. Fjorten lete- og avgrensningsbrønner var bekreftede funn.

I de ni første månedene av 2008 ble til sammen 60 lete- og avgrensningsbrønner og seks leteforlengelser fullført, 27 på norsk sokkel og 33 internasjonalt. Tjueseks lete- og avgrensningsbrønner og fire leteforlengelser var bekreftede funn. I de ni første månedene av 2007 ble til sammen 51 lete- og avgrensningsbrønner og to leteforlengelser fullført, 18 på norsk sokkel og 33 internasjonalt. Tjuesju lete- og avgrensningsbrønner og to leteforlengelser var bekreftede funn.

Hydrokarboner er påtruffet i en rekke fullførte brønner internasjonalt, men en mer inngående vurdering av disse må gjøres før de kan kunngjøres eksternt.

Boring av 14 lete- og avgrensningsbrønner og to leteforlengelser var i gang ved utgangen av tredje kvartal 2008. Fire brønner er fullført etter 30. september 2008, der to er bekreftet funn.

Produksjonskostnadene per foe var 47,4 kroner for de siste 12 månedene fram til 30. september 2008, sammenlignet med 33,3 kroner for tilsvarende periode i 2007. [*] Basert på egenproduserte volumer, [*] var produksjonskostnaden for de to periodene henholdsvis 43,1 kroner og 31,5 kroner per foe.

Normalisert til en USDNOK valutakurs på 6,00, var produksjonskostnadene for de 12 siste månedene fram til 30. september 2008 48,2 kroner per foe, sammenlignet med 33,2 kroner per foe for tilsvarende periode i 2007. [*] Normaliserte produksjonskostnader er definert som et "non-GAAP" finansielt måletall. [*]

Både virkelig og normalisert produksjonskostnad per foe har økt betydelig, hovedsakelig grunnet omstillingskostnader knyttet til fusjonen mellom Statoil ASA og Hydro Petroleum i 2007, oppstart av nye felt, økte vedlikeholdskostnader og generelt kostnadspress i industrien.

Justert for gassinjeksjonskostnader og omstillingskostnader og andre kostnader knyttet til fusjonen bokført i fjerde kvartal 2007, var produksjonskostnadene per foe egenproduksjon for de siste 12 månedene fram til 30. september 2008 på 33,2 kroner. Det sammenlignbare tallet for tilsvarende periode i 2007 er 29,0 kroner pr foe.

Netto finansposter utgjorde et tap på 9,7 milliarder kroner i tredje kvartal 2008 og skyldtes i hovedsak en svekkelse av den norske kronen på 0,75 kroner (14,7%) mot amerikanske dollar. Til sammenligning utgjorde netto finansposter en inntekt på 6,5 milliarder kroner i tredje kvartal 2007, og var hovedsakelig knyttet til en styrking av den norske kronen på 0,46 kroner (7,8%) mot amerikanske dollar.

Den negative endringen på 16,3 milliarder kroner skyldtes hovedsakelig valutaeffekter. I tredje kvartal 2008 var valutatapene på 11,8 milliarder kroner og 5,1 milliarder kroner knyttet til henholdsvis finansiell risikostyring og langsiktige lån. Til sammenligning var det i tredje kvartal 2007 valutagevinster på 4,7 milliarder kroner og 3,1 milliarder kroner knyttet til henholdsvis finansiell risikostyring og langsiktige lån. Netto valutatap ble delvis motvirket av netto valutagevinster på 8,2 milliarder kroner knyttet til fordringer (som hovedsakelig var interne lån i amerikanske dollar gitt av et datterselskap som har Euro som funksjonell valuta).

I de ni første månedene av 2008 utgjorde netto finansposter et tap på 6,3 milliarder kroner, hovedsakelig som følge av en svekkelse av den norske kronen på 0,42 kroner mot amerikanske dollar. Til sammenligning utgjorde netto finansposter en inntekt på 10,3 milliarder kroner i de ni første månedene av 2007, hovedsakelig knyttet til en styrking av den norske kronen på 0,81 kroner mot amerikanske dollar.

Som beskrevet ovenfor angående valutaeffekter var nedgangen på 16,6 milliarder kroner hovedsakelig knyttet til netto valutatap på henholdsvis 15,3 milliarder kroner og 8,1 milliarder kroner knyttet til finansiell risikostyring og langsiktige lån. Netto valutatap ble delvis motvirket av netto valutagevinster på 6,8 milliarder kroner knyttet til fordringer (som hovedsakelig var interne lån i amerikanske dollar gitt av et datterselskap som har Euro som funksjonell valuta).

*Se fotnoter i den fullstendige kvartalsberetningen.

Kontakt personer:

Investor Relations:
Lars Troen Sørensen, direktør IR, + 47 90 64 91 44 (mobil)

Presse:
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, + 47 48 08 02 12
Eskil Eriksen, informasjonssjef, + 47 95 88 25 34

Downloads