StatoilHydro opprettholder vekstambisjon 

januar 14, 2009, 08:00 CET
Bilde

 

På strategioppdateringen i London i dag, 14. januar, legger konsernsjef Helge Lund og konserndirektør for økonomi og finans, Eldar Sætre, fram nye prognoser for selskapets olje- og gassproduksjon, investeringer og leteaktivitet i 2009.

  • Selskapets egenproduksjon anslås å øke fra om lag 1,9 millioner fat oljeekvivalenter (foe) per dag i 2008 til 1,95 millioner foe per dag i 2009.
  • Investeringene i 2009 anslås å bli om lag 13,5 milliarder amerikanske dollar (USD). Investeringene i 2008, inklusive oppkjøp, anslås til 16 milliarder USD.
  • Letekostnadene i 2009 anslås til om lag 2,7 milliarder USD. Det planlegges ferdigstillelse av 65-70 letebrønner i løpet av året. Letekostnadene i 2008 anslås til 3,1 milliarder USD.- StatoilHydro er godt rustet til å komme gjennom en periode preget av usikkerhet i verdensøkonomien. Vi har en sterk industriell plattform, en solid finansiell posisjon og en robust og fleksibel prosjektportefølje. Vi justerer farten men endrer ikke kurs, sier konsernsjef Helge Lund.

- Vi fastholder og viderefører vår langsiktige strategi. Vi tar ansvar for å realisere det fulle potensialet på norsk sokkel. Vi utvikler våre internasjonale plattformer for langsiktig vekst, og skal gradvis bygge en posisjon innen ny energi, sier Lund.

Ambisjonen om en egenproduksjon i 2012 på 2,2 millioner foe per dag står ved lag.

- Vi har foretatt investeringer i 2008 som styrker grunnlaget for den langsiktige produksjonsveksten. Samtidig gjør uroen i markedene det fornuftig å prioritere strammere i deler av prosjektporteføljen. I sum har vi valgt å opprettholde vår vekst- og produksjonsprognose for 2012, sier konsernsjefen.

Solide leveranser i 2008

Bilde

 

StatoilHydro bekrefter i dag at selskapets egenproduksjon av olje og gass nådde målet på 1,9 millioner foe per dag for 2008. De nøyaktige produksjonsvolumene vil bli offentliggjort når regnskapet for fjerde kvartal 2008 legges fram i februar.

Leteaktiviteten har vært rekordhøy, og det er ferdigstilt 79 lete- og avgrensningsbrønner. Leteinnsatsen har tilført selskapet vel 800 millioner foe i nye ressurser i 2008 til en gjennomsnittlig kostnad på rundt 4 USD per foe.

Reserveregnskapet for 2008, med bokførte reserver og reserveerstatningsrate i henhold til reglene fra det amerikanske kredittilsynet SEC, vil som vanlig være tilgjengelig sammen med offentliggjøring av resultatet for 4. kvartal 2008.

- Vi har levert på viktige operasjonelle mål i 2008, og jeg vil gi organisasjonen honnør for å ha oppnådd gode resultater i en periode der vi samtidig har gjennomført en stor og komplisert integrasjonsprosess, sier Helge Lund.

- Sikker, forutsigbar og effektiv drift er helt avgjørende for å beskytte og utvikle verdier gjennom en urolig periode. Dette er vårt hovedfokus nå, sier Helge Lund.

Viderefører høyt aktivitetsnivå i 2009

StatoilHydro viderefører en høy leteaktivitet og anslår at selskapet som operatør og partner vil bore 65-70 letebrønner i 2009, hvorav om lag halvparten på norsk sokkel.

Selv om det vil skje forskyvninger i deler av porteføljen, videreføres også prosjektaktiviteten på et høyt nivå.

- Oljeprisen har falt kraftig den siste tiden og verden er inne i en økonomisk nedgangstid. Samtidig er kostnadene på et historisk høyt nivå. Vår respons er strengere prioriteringer, kostnadsreduksjoner, optimalisering av planer og forskyvning av prosjekter som ikke er tidskritiske. StatoilHydro er godt posisjonert til å dra nytte av en forventet nedgang i kostnadsnivået. Vi har stor fleksibilitet i porteføljen og handlefrihet i forhold til investeringsnivået i årene fram mot 2012, sier Helge Lund.

Selskapet anslo i fjor at fusjonen ville føre til årlige bruttogevinster på 12 milliarder kroner før skatt på StatoilHydro-opererte felt og anlegg, hvorav seks milliarder årlig som StatoilHydros andel. I dag melder selskapet at 50% av disse synergieffektene er oppnådd, og at det fulle potensialet i hovedsak ventes å være realisert mot slutten av 2009.

Som en følge av endringene i det makroøkonomiske bildet, er det identifisert ytterligere årlige kostnadsreduksjoner på om lag 1,5 milliarder kroner før skatt. Dette vil bli realisert i 2009, hovedsakelig gjennom reduserte kostnader innen stabstjenester, forretningsutvikling, informasjonsteknologi og administrasjon.

Forberedt på svake oljepriser

- Vi er forberedt på at oljeprisen kan svinge sterkt rundt et relativt lavt nivå på kort og mellomlang sikt, og har beredskap for at den i perioder kan bli vesentlig lavere enn i dag. Det er imidlertid ingen endring i vårt langsiktige markedssyn. Vi legger til grunn at det vil være stort behov for nye olje- og gassressurser de neste tiårene, og posisjonerer oss industrielt i forhold til dette, sier Lund.

Bilde

 

StatoilHydro planlegger oppstart av åtte nye prosjekter i 2009 – Yttergryta, Alve, Tyrihans, Tune Sør og Oseberg lavtrykk på norsk sokkel, Gimboa i Angola og Tahiti og Thunder Hawk i Mexico-golfen. I gjennomsnitt er de nye prosjektene lønnsomme ved en oljepris på rundt 35 USD per fat basert på StatoilHydros avkastningskrav (nullpunktspris).

I perioden fram til 2012 forventes produksjonsenhetskostnadene i forhold til egenproduksjonen å ligge i intervallet 33-36 kroner per fat.

Utbyttepolitikken ligger fast

Ved en oljepris på om lag 55 USD per fat vil kontantstrømmen fra driften dekke alle StatoilHydros forventede investeringer og kostnader i 2009, inklusive skatt.

StatoilHydros utbyttepolitikk tar sikte på at det over tid skal gis en direkte avkastning til aksjonærene på gjennomsnittlig 45-50 prosent av årsoverskuddet. Denne utbyttepolitikken blir bekreftet på strategioppdateringen i dag.

Driften i fjerde kvartal 2008 har vært god, med olje- og gassproduksjon som forventet. Netto driftsinntekter er påvirket av lavere oljepriser. Kvartalsresultatet vil særlig være påvirket av sterk amerikansk dollar mot norske kroner. Netto finansposter vil bli betydelig påvirket av urealiserte valutatap. Gjennomsnittlig skattesats vil også være negativt påvirket av denne utviklingen. Effektene vil være i tråd med den guiding som er kommunisert tidligere. Fire kjøpstransaksjoner er blitt sluttført og betalt i fjerde kvartal.

StatoilHydros presentasjoner på strategioppdateringen kan lastes ned fra nettstedet www.statoilhydro.com/ir.

Presentasjonene kan ses og høres via nettoverføring fra konsernets nettsted fra kl. 14.00 norsk tid. Nettoverføringen vil også være tilgjengelig på nettstedet etter møtet.

Kontaktpersoner:

Investor relations:
Lars Troen Sørensen, direktør IR, + 47 90 64 91 44 (mobil),
+47 51 99 77 90 (kontor)

Media:
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, + 47 48 08 02 12 (mobil)

Kai Nielsen, informasjonssjef, + 44 7824326893

Downloads