God drift 

februar 17, 2009, 08:00 CET
Bilde

 

I fjerde kvartal 2008 var resultatet på 2,0 milliarder kroner, sammenlignet med 6,2 milliarder kroner i fjerde kvartal 2007.

Kvartalsresultatet var negativt påvirket av lavere oljepriser og negative netto finansposter som følge av en vesentlig styrket amerikansk dollar mot norske kroner. Følgelig ble resultatet for fjerde kvartal 2008 gjenstand for en uvanlig høy skatteprosent.

Egenproduksjon av olje og gass i 2008 var 1,925 millioner fat oljeekvivalenter per dag, opp 5 prosent fra 2007.

Styret foreslår en utbytteutbetaling på 7,25 kroner per aksje.

Driftsresultatet i fjerde kvartal 2008 var på 37,8 milliarder kroner, sammenlignet med 30,8 milliarder kroner i fjerde kvartal 2007. For året 2008 var driftsresultatet på 198,8 milliarder kroner, sammenlignet med 137,2 milliarder kroner i 2007.

Bilde

 

Driftsresultatet er justert for visse poster som ledelsen anser for ikke å være representative for StatoilHydros underliggende drift i perioden. Justert driftsresultat i fjerde kvartal 2008 var 43,7 milliarder kroner, sammenlignet med 45,1 milliarder kroner i fjerde kvartal 2007. Nedgangen i justert driftsresultat skyldtes hovedsakelig økte driftsutgifter og et fall i prisene på væsker. Dette ble delvis motvirket av en økning i både volumer og realiserte priser på naturgass.

For året 2008 økte det justerte driftsresultatet med 54,7 milliarder kroner til 203,9 milliarder kroner sammenlignet med justert driftsresultat i 2007. Økningen i det justerte driftsresultatet skyldtes hovedsakelig en økning i realiserte priser både for væske og naturgass, målt i norske kroner. Økningen ble bare delvis motvirket av økte driftskostnader.

- Jeg er svært fornøyd med det våre ansatte har oppnådd i 2008, sier StatoilHydros konsernsjef Helge Lund.

- Vi kan vise til rekordhøy produksjon og vi har utført det mest omfattende leteprogrammet noensinne. I 2008 ble 12 nye felt satt i produksjon. Gjennom målrettet forretningsutvikling har vi styrket vår posisjon for langsiktig internasjonal vekst, sier Helge Lund.

- StatoilHydro er godt rustet til å manøvrere gjennom de globale økonomiske nedgangstidene. En solid finansiell balanse og en aktiv kostnadsstyring vil gjøre oss i stand til å følge vår langsiktige strategiske retning, sier Helge Lund.

- Solid drift er den beste beskyttelse i tider med usikkerhet, og fusjonen er vårt viktigste redskap for videre forbedringer. Vi har allerede realisert betydelige synergieffekter som følge av fusjonen. Den pågående integrasjonen og standardiseringen av virksomheten vår til havs forventes å ytterligere forbedre våre resultater innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), så vel som å øke organisasjonens fleksibilitet og effektivitet i årene framover, sier Lund.

StatoilHydros samlede bokførte produksjon av væske og gass i fjerde kvartal 2008 var på 1,857 millioner foe per dag, en oppgang sammenlignet med produksjonen på 1,818 millioner foe per dag i fjerde kvartal 2007. Samlet løfting av væske og gass var på 1,783 millioner foe per dag i fjerde kvartal 2008, sammenlignet med 1,785 millioner foe i fjerde kvartal 2007. Samlet egenproduksjon økte med 3% fra fjerde kvartal 2007 til 2,023 millioner foe per dag i fjerde kvartal 2008.

Høyere priser og volum for naturgass ble bare delvis motvirket av de negative virkningene av lavere priser på væske og lavere volumer. Driftsresultatet for fjerde kvartal 2008 økte til 37,8 milliarder kroner, en oppgang på 23% fra 30,8 milliarder kroner i fjerde kvartal 2007.

StatoilHydros samlede bokførte produksjon av væske og gass i 2008 var på 1,751 millioner foe per dag, en oppgang på 2% fra 1,724 millioner foe per dag i 2007. Samlet egenproduksjon økte med 5% fra 2007 til 1,925 millioner foe per dag i 2008. Solid produksjon og høye priser ga et driftsresultat på 198,8 milliarder kroner i 2008, sammenlignet med 137,2 milliarder kroner i 2007.

I 2008 fikk vi tilgang til 20 nye lisenser i Mexicogolfen, Alaska, Brasil, Canada og på Færøyene. På norsk sokkel ble vi tildelt eierandeler i 12 nye lisenser, hvorav ni som operatør og tre som partner. I tillegg overtok vi en 15% andel i Goliat-feltet og en 10% andel i Ragnarrock-feltet på norsk sokkel. Som følge av en avtale inngått med Chesapeake Energy Corporation overtok vi en 32,5% andel i skifergassområdet Marcellus i USA. StatoilHydro fullførte også oppkjøpet av resterende 50% av Peregrino-utbyggingen utenfor Brasil.

StatoilHydro gjennomførte et omfattende leteprogram i 2008. Av de totalt 79 letebrønnene som ble fullført før 31. desember 2008, ble 40 boret utenfor norsk sokkel. Det ble bekreftet funn i 35 av brønnene, hvorav åtte ble gjort utenfor norsk sokkel. Ytterligere syv brønner er fullført etter 31. desember 2008.

StatoilHydro har opprettholdt et høyt aktivitetsnivå i å sette nye prosjekter i produksjon.

Bilde

 

I 2008 leverte StatoilHydro tre planer for utbygging og drift (PUD) på norsk sokkel: Yttergryta (18. januar), Morvin (15. februar) og Troll-feltprosjektet (27. juni). På norsk sokkel ble syv felt satt i drift av StatoilHydro: Volve (12. februar), Gulltopp (7. april), Oseberg Gamma Main Statfjord (12. april), Vigdis Øst (15. april), Theta Cook (26. juni), Oseberg Delta (27. juni) og Vilje (1. august). Internasjonalt ble produksjonen startet opp på Mondo i Angola (1. januar), dypvannsfeltet Gunashli i Aserbajdsjan (22. april), Saxi og Batuque utenfor Angola (1.juli) og Agbami-feltet i Nigeria (29. juli) og South Pars i Iran (1. oktober).

Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital etter skatt (ROACE) [*] i de siste 12 månedene fram til 31. desember 2008 var 21,0%, sammenlignet med 17,7% i tilsvarende periode i 2007. Oppgangen skyldtes høyere inntekter, men ble delvis motvirket av høyere gjennomsnittlig sysselsatt kapital. ROACE er definert som et "non-GAAP" finansielt måletall. [*]

I fjerde kvartal 2008 var inntjeningen per aksje 0,63 kroner, sammenlignet med 1,93 kroner i fjerde kvartal 2007. I 2008 var inntjeningen per aksje 13,58 kroner, sammenlignet med 13,80 kroner i 2007.

StatoilHydros styre foreslår for generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på 7,25 kroner per aksje i 2008, 4,40 kroner per aksje i ordinært utbytte og 2,85 kroner per aksje i ekstraordinært utbytte. I 2007 var utbytte utbetalt av Statoil ASA 8,50 kroner per aksje, hvorav ordinært utbytte på 4,20 kroner per aksje og ekstraordinært utbytte på 4,30 kroner per aksje.

I fjerde kvartal 2008 var driftsresultatet på 37,8 milliarder kroner, sammenlignet med 30,8 milliarder kroner i fjerde kvartal 2007.

Driftsresultatet omfatter visse elementer som ledelsen anser for ikke å være representative for StatoilHydros underliggende drift i perioden. Ved å justere for disse forholdene har ledelsen kommet fram til justert driftsresultat. Justert driftsresultat er et "non-GAAP" begrep som supplerer måltall fra StatoilHydros IFRS-regnskap og som ledelsen mener gir en bedre indikasjon på StatoilHydros underliggende prestasjoner i perioden og som gjør det lettere å vurdere driftsmessige utviklingstendenser mellom periodene.

Følgende forhold påvirker driftsresultatet negativt i fjerde kvartal 2008: Derivater (2,1 milliarder kroner), endringer i nedskrivninger (1,3 milliarder kroner), underløft (1,3 milliarder kroner), lagervirkninger (3,6 milliarder kroner), tap på salg av eiendeler (0,8 milliarder kroner) og andre ikke-operasjonelle avsetninger (0,3 milliarder kroner), mens endringer i avsetninger for omstillingskostnader (1,6 milliarder kroner) hadde en positiv påvirkning på driftsresultatet for fjerde kvartal 2008.

Hensyntatt disse elementene og virkningen av elimineringer (1,9 milliarder kroner), var justert driftsresultat på 43,7 milliarder kroner i fjerde kvartal 2008 , sammenlignet med 45,1 milliarder kroner i fjerde kvartal 2007. Nedgangen skyldtes hovedsakelig et fall i prisene på væsker, en økning i avskrivningene som følge av høyere egenproduksjon samt at nye og mer kostnadsintensive felt har kommet i produksjon. Nedgangen ble delvis motvirket av høyere inntekter fra både økte volumer og høyere priser på naturgass.

Driftsresultatet for 2008 var på 198,8 milliarder kroner, sammenlignet med 137,2 milliarder kroner i 2007. Følgende forhold påvirket driftsresultatet i 2008: endringer i nedskrivninger (4,8 milliarder kroner), lagervirkninger (2,8 milliarder kroner), underløft (2,4 milliarder kroner) og andre ikke-operasjonelle avsetninger (2,3 milliarder kroner) hadde en negativ påvirkning på driftsresultatet i 2008, mens derivater (1,8 milliarder kroner), prissikring av varelager (0,8 milliarder kroner), gevinster ved salg av eiendeler (1,4 milliarder kroner) og endringer i avsetninger for omstillingskostnader (1,6 milliarder kroner) hadde en positiv påvirkning på driftsresultatet i 2008.

Justert for disse forholdene og virkningen av elimineringer (2,8 milliarder kroner), var justerte driftsresultat på 203,9 milliarder kroner i 2008, sammenlignet med 149,2 milliarder kroner i 2007. Økningen skyldtes hovedsakelig en økning i realiserte priser både for væske og naturgass målt i norske kroner, og ble bare delvis motvirket av økte driftskostnader som følge av høyere aktivitetsnivå og av at nye, mer kostbare felt har kommet i drift.

Samlet væske- og gassløfting i fjerde kvartal 2008 var 1,783 millioner foe per dag, sammenlignet med 1,785 millioner foe per dag i fjerde kvartal 2007. Det var et underløft på 57 millioner foe per dag [*] i fjerde kvartal 2008, sammenlignet med et underløft på 33 millioner foe per dag i fjerde kvartal 2007.

Samlet væske- og gassløfting i 2008 var 1,714 millioner foe per dag, sammenlignet med 1,735 millioner foe per dag i 2007. Det var et underløft på 20 millioner foe per dag [*]i 2008, sammenlignet med et overløft på 11 millioner foe per dag i 2007 .

Samlet bokført produksjon av væske og gass i fjerde kvartal 2008 var 1,857 millioner foe per dag, sammenlignet med 1,818 millioner foe per dag i fjerde kvartal 2007. Gjennomsnittlig egenproduksjon [*] var 2,023 millioner foe per dag i fjerde kvartal 2008, sammenlignet med 1,958 millioner foe per dag i fjerde kvartal 2007. Oppgangen i bokført produksjon skyldtes hovedsakelig økt produksjon fra nye felt som kom i drift og ble bare delvis ble motvirket av vedlikeholdsaktivitet, nedstenginger og avtagende produksjon fra modne felt.

Samlet bokført produksjon av væske og gass i 2008 var 1,751 millioner foe per dag, sammenlignet med 1,724 millioner foe per dag i 2007. Gjennomsnittlig egenproduksjon [*] steg med 5% til 1,925 millioner foe per dag i 2008, sammenlignet med 1,839 millioner foe per dag i 2007. Den økte produksjonen skyldes hovedsakelig nye felt som kom i drift og høyere gassalg. Dette ble delvis motvirket av avtagende produksjon fra modne felt.

Bilde

 

Leteutgiftene i fjerde kvartal 2008 var på 5,9 milliarder kroner, sammenlignet med 5,2 milliarder kroner i fjerde kvartal 2007. Leteutgiftene var 17,8 milliarder kroner i 2008, sammenlignet med 14,2 milliarder kroner i 2007. Økningen i begge perioder skyldtes hovedsakelig høyere leteaktivitet og økte borekostnader. Leteutgiftene gjenspeiler periodens leteaktivitet.

De justerte letekostnadene i perioden består av leteutgifter justert for periodens endring i balanseførte leteutgifter og visse elementer som påvirker driftsresultatet, som beskrevet ovenfor.

De justerte letekostnadene var på 3,8 milliarder kroner i fjerde kvartal 2008 og 3,2 milliarder kroner i fjerde kvartal 2007. Justerte letekostnader økte fra 10,0 milliarder kroner i 2007 til 12,2 milliarder kroner i 2008, hovedsakelig som følge av høyere leteaktivitet, økte borekostnader og økning i kostnader knyttet til tidligere balanseførte leteutgifter.

I fjerde kvartal 2008 ble til sammen 19 lete- og avgrensningsbrønner og tre leteforlengelser fullført, 15 på norsk sokkel og syv internasjonalt. Ni lete- og avgrensningsbrønner og to leteforlengelser var bekreftede funn. I fjerde kvartal 2007 ble til sammen 18 lete- og avgrensningsbrønner fullført, fire på norsk sokkel og 14 internasjonalt. Av disse ble det bekreftet funn i fem lete- og avgrensningsbrønner.

I 2008 ble til sammen 79 lete- og avgrensningsbrønner og ni leteforlengelser fullført, 48 på norsk sokkel og 40 internasjonalt. Det ble bekreftet funn i 35 lete- og avgrensningsbrønner og seks leteforlengelser. I 2007 ble til sammen 71 lete- og avgrensningsbrønner og to leteforlengelser fullført, 26 på norsk sokkel og 47 internasjonalt. Av disse ble det bekreftet funn i 34 lete- og avgrensningsbrønner og i to leteforlengelser.

Det er støtt på hydrokarboner i en rekke fullførte brønner internasjonalt, men det er nødvendig med ytterliggere vurderinger av disse før de kan kunngjøres eksternt.

Ved utgangen av fjerde kvartal 2008 pågikk det fremdeles boring i 16 lete- og avgrensningsbrønner. Elleve av disse brønnene er fullført etter 31. desember 2008, hvorav seks er bekreftede funn.

Påviste reserver ved utgangen av 2008 var 5.584 mmfoe, sammenlignet med 6.010 mmfoe ved utgangen av 2007, en nedgang på 426 mmfoe. Som følge av revisjoner, forlengelser og funn økte påviste reserver med 230 mmfoe i 2008. Tilsvarende økning i 2007 var på 542 mmfoe og skyldtes også revisjoner, forlengelser og funn.

Reserveerstatningsraten var 34% i 2008, sammenlignet med 86% i 2007, mens den gjennomsnittlige treårige erstatningsraten, inkludert effektene av salg og kjøp, var 60% ved utgangen av 2008, sammenlignet med 81% ved utgangen av 2007. Reserveerstatningsraten er en funksjon av et høyt produksjonsnivå og av at det tar tid både å modne oppkjøpte usikre reserver til sikre reserver, og å utvikle et betydelig antall nye funn.

Produksjonskostnadene per foe var 36,9 kroner for de siste 12 månedene fram til 31. desember 2008, sammenlignet med 44,1 kroner for tilsvarende periode i 2007. [*] Basert på egenproduserte volumer, [*] var produksjonskostnaden per foe for de to periodene henholdsvis 33,5 og 41,4 kroner.

Normalisert til en USDNOK valutakurs på 6,00 var produksjonskostnadene 37,4 kroner per foe for de 12 siste månedene fram til 31. desember 2008, sammenlignet med 44,3 kroner per foe for tilsvarende periode i 2007. [*] Normaliserte produksjonskostnader er definert som et "non-GAAP" finansielt måletall. [*]

Både virkelig og normalisert produksjonskostnad per foe har avtatt betydelig, hovedsakelig som følge av omstillingskostnader knyttet til fusjonen mellom Statoil ASA og Hydro Petroleum i 2007, noe som delvis ble motvirket av oppstart av nye felt, økte vedlikeholdskostnader og generelt kostnadspress i industrien.

Justert for gassinjeksjonskostnader, omstillingskostnader og andre kostnader knyttet til fusjonen bokført i fjerde kvartal 2007 var produksjonskostnadene per foe egenproduksjon for de siste 12 månedene fram til 31. desember 2008 på 33,3 kroner. Det sammenlignbare tallet for tilsvarende periode i 2007 er 31,2 kroner pr foe. Disse tallene er ikke normailisert for valutaeffektene beskrevet ovenfor.

Netto finansposter utgjorde et tap på 12,1 milliarder kroner i fjerde kvartal 2008, sammenlignet med et tap på 0,7 milliarder kroner i fjerde kvartal 2007.

Den negative endringen på 11,4 milliarder kroner skyldtes hovedsakelig urealiserte valutatap uten kontanteffekt som følge av en svekkelse av den norske kronen mot amerikanske dollar på 20%. I fjerde kvartal 2008 var valutatapene på 22,9 milliarder kroner, hvorav 17,9 milliarder kroner var knyttet til valutaswaps for likviditets- og finansiell risikostyring og 8,5 milliarder kroner var knyttet til langsiktige lån. Til sammenligning var det en valutagevinst på 1,0 milliarder kroner i fjerde kvartal 2007. Økningen i valutatap på 22,0 milliarder kroner ble delvis motvirket av reduserte finanskostnader på 4,2 milliarder kroner, en økning i verdipapirgevinster på 4,0 milliarder kroner og en økning i øvrige finansinntekter på 2,3 milliarder kroner.

I 2008 utgjorde netto finansposter et tap på 18,4 milliarder kroner, sammenlignet med en netto valutainntekt på 9,6 milliarder kroner i 2007.

Den negative endringen på 28,0 milliarder kroner var hovedsakelig knyttet til valutatap på 32,6 milliarder kroner forårsaket av en svekkelse av den norske kronen mot amerikanske dollar på 29% i 2008 sammenlignet med en styrking av den norske kronen mot amerikanske dollar på 14% i 2007. Den negative virkningen av valutatapene ble delvis motvirket av en økning på 5,5 milliarder kroner i verdipapirgevinster knyttet til valutagevinster på investeringer i amerikanske dollar, en positiv endring i renteutgiftene på 4,7 milliarder kroner hovedsakelig som følge av gevinst på derivater og en økning i renteinntekter på 4,4 milliarder kroner.


*Se fotnoter i den fullstendige kvartalsberetningen.

Vedlegg på newsweb.no:
- Pressemelding
- Kvartalsberetning og regnskap (eng.)

Kontaktpersoner:

Investor relations
Lars Troen Sørensen, direktør IR,
+ 47 90 64 91 44 (mobil) +47 51 99 77 90

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør,
+ 47 48 08 02 12 (mobil) + 47 22 97 22 88(kontor)

Eskil Eriksen, informasjonssjef,
+ 47 95 88 25 34

Downloads