Innkalling til ordinær generalforsamling 

mars 24, 2009, 09:07 CET

DAGSORDEN

1. Åpning av generalforsamlingen ved bedriftsforsamlingens leder

2. Valg av møteleder

Styret foreslår at generalforsamlingen velger bedriftsforsamlingens leder, Olaug Svarva, som møteleder.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

4. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter

5. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for StatoilHydro ASA og konsernet for 2008, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte

Styret foreslår at det for 2008 utdeles et samlet utbytte på 7,25 kroner pr. aksje, bestående av et ordinært utbytte på 4,40 kroner pr. aksje og et ekstraordinært utbytte på 2,85 kroner pr. aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 19. mai 2009. Forventet utbetalingsdag er 3. juni 2009.

7. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor

8. Valg av varamedlem til bedriftsforsamlingen

Hege Sjo har meddelt at hun ønsker å trekke seg som varamedlem i bedriftsforsamlingen.

Valgkomiteens innstilling til nytt varamedlem i bedriftsforsamlingen vil bli offentliggjort før generalforsamlingen.

9. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelser til ledende ansatte

.

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Innholdet i erklæringen er tatt inn i note 3 til StatoilHydros regnskap for 2008 utarbeidet etter norske regnskapsprinsipper NGAAP. Det skal på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen.

10. Fullmakt til erverv av StatoilHydro aksjer i markedet for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte

Selskapet har siden 2004 hatt en aksjespareordning for alle ansatte i konsernet. Formålet med et slikt tiltak er å forsterke en god forretningskultur og lojalitet ved at de ansatte blir deleiere i selskapet. I Norge deltar nær 80 % av de ansatte i aksjespareprogrammet. På ordinær generalforsamling i 2008 ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å erverve aksjer i markedet for dette formål. Denne fullmakten utløper når det avholdes ordinær generalforsamling i 2009. Det foreslås at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til å erverve aksjer i markedet for derved å kunne fortsette selskapets aksjespareprogram.

Forslag til vedtak:

"Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve StatoilHydro-aksjer i markedet. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 15 000 000,- kroner. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan bare benyttes til salg og overdragelse til ansatte i StatoilHydro-konsernet som ledd i konsernets aksjespareprogram, som godkjent av styret. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis 50 kroner og 500 kroner.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2010.

Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt av til erverv av egne aksjer for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte, gitt i ordinær generalforsamling 20. mai 2008."

11. Vedtektsendringer

I forbindelse med gjennomføringen av sammenslåingen mellom Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet 1. oktober 2007 ble selskapets foretaksnavn endret til StatoilHydro ASA, jf. vedtektene § 1 første ledd. Det ble avtalt at navnet StatoilHydro ASA skulle være en midlertidig løsning og at forslag til nytt navn skulle fremlegges på selskapets ordinære generalforsamling i 2009. Etter en lengre prosess med det formål å gjennomføre sammenslåingsplanens bestemmelser, og basert på innspill fra Olje- og energidepartementet at staten på selskapets generalforsamling kun vil stemme for forslag til navn der Statoil inngår, enten alene eller som den dominerende delen av et nytt navn, foreslår styret at selskapets navn endres til Statoil ASA.

Vedtektene § 1 annet ledd inneholder en beskrivelse av den virksomhet selskapet kan drive. Beskrivelsen er knyttet opp mot forskjellige former for petroleumsvirksomhet, men bestemmelsen inneholder også en passus om at selskapet kan drive "annen virksomhet". Selskapet har i lengre tid satset på utvikling og produksjon av andre energiformer enn petroleum, blant annet vindkraft, biodrivstoff og hydrogen. Etter styrets syn er det naturlig at denne siden av virksomheten kommer bedre til uttrykk i vedtektene ved at det presiseres at også "andre energiformer" inngår i selskapets virksomhet.

Styret foreslår etter dette at vedtektene § 1 endres slik (det som er nytt er understreket):

"Selskapets navn er Statoil ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

Statoil ASAs virksomhet er å drive undersøkelse etter og utvinning, transport, foredling og markedsføring av petroleum, avledede produkter og andre energiformer, samt annen virksomhet. Virksomheten kan også drives gjennom deltakelse i eller i samarbeid med andre selskaper."

Styret gis fullmakt til å beslutte dato for ikrafttreden for endring av vedtektene, dog ikke senere enn 1. januar 2010.

12. En aksjonær har fremmet følgende forslag til beslutning:

"StatoilHydro skal trekke seg ut av olje-sand aktiviteter i Canada"

Påmelding

Det anmodes om at deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes innen 15. mai 2009 kl 16:00 enten til adressen: DnB Nor Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, pr. telefaks nr. 22 48 11 71, eller elektronisk via Investortjenester. Påmelding kan også registreres via selskapets hjemmeside www.StatoilHydro.com/agm2009

Aksjeeier som ønsker å møte og stemme i generalforsamlingen ved fullmektig, kan sende fullmaktsskjema elektronisk via Investortjenester, eller til DnB Nor Bank ASA, Verdipapirservice, innen ovennevnte frist. Fullmaktsskjemaet inneholder nærmere instruksjoner for bruken av skjemaet. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten. Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen, eller godtgjøre at melding om eierskifte er sendt til VPS forut for avholdelse av generalforsamlingen.

StatoilHydro ASA er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, derunder allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 3 188 647 103 aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen en beholdning på 3.586.912 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for. En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som vedkommende har meldt skriftlig til styret i så god tid at saken enten kunne tas med i innkallingen, eller slik at det kan sendes ut ny innkalling senest to uker før generalforsamlingen.

Aksjene vil på Oslo Børs bli handlet eksklusive utbytte fra og med 20. mai 2009.

Denne innkallingen, samt andre saksdokumenter og vedtekter, er tilgjengelige på www.statoilhydro.com.

Stavanger, 17. mars 2009

Styret