Robustgjøring av Kårstø på god vei

juli 2, 2009, 11:02 CEST
Bilde

 


Kårstø prosesseringsanlegg i Nord-Rogaland spiller en nøkkelrolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat (lettolje) fra viktige områder på norsk kontinentalsokkel. StatoilHydro har ansvaret for den tekniske driften ved Kårstø.

Oppgradering på Kårstø
Kårstø ekspansjonsprosjekt 2010 (KEP2010) er en samlebetegnelse på flere prosjekter som skal oppgradere Kårstø for å møte framtidens krav til sikkerhet og pålitelighet. Det er de eldste delene av anlegget som nå skal klargjøres for nye tiår, og det er oppgraderinger av instrumentsystemene og hjelpeanlegg som utgjør hovedelementene i KEP2010.
Bilde

Kjetil Ohm, StatoilHydros direktør for Prosessering og transport i Naturgass, vil redusere kostnader gjennom optimalisering av prosjektene i KEP2010.

(Foto: Harald Pettersen)


– Dette er et svært viktig prosjekt som vil bidra til å robustgjøre anlegget. Kårstø er en svært sentral komponent i Norges gassmaskin, og bidrar til at StatoilHydro konsernet hver dag kan være en stabil og pålitelig leverandør av gass til Europa, sier Kjetil Ohm, direktør for Prosessering og transport i Naturgass.

Høyt aktivitetsnivå
Bemanningen på byggesiden er nå på topp. Omtrent 300 medarbeidere er involvert direkte i bygging i anlegget. Disse skal samhandle med rundt 400 medarbeidere som er opptatt med drift, vedlikehold og modifikasjoner på en sikker og effektiv måte.

Totalt er det brukt over 1.000.000 direkte timer i prosjektet til nå. Estimatet for hele prosjektet er på 1.850.000 direkte timer.

– Med det høye aktivitetsnivået har vi naturlig nok svært høyt fokus på HMS. Vi benytter blant annet et nyutviklet risikostyringsverktøy for å regne ut risikoen ved alt planlagt arbeid, sier Ohm.

Samordning av prosjekter
Også to nye delprosjekter blir fra 1. august 2009 del av KEP2010. Fire målestasjoner for lasting fra tank til skip skal skiftes ut, og det skal etableres rørforbindelser mellom ulike prosessenheter på Kårstø for å sikre rett CO2-innhold i eksportgassen.

Samordningen gjør at personell- og ressursbruken kan optimaliseres på tvers av prosjektene. Dette vil også føre til betydelige kostnadsreduksjoner.

I 2010 fyller de eldste anleggene på Kårstø 25 år. Med de nye delprosjektene investeres det totalt omkring åtte milliarder kroner i optimalisert drift og forlenget levetid for et av verdens største gassanlegg i sitt slag.

 Kårstø prosessanlegg:
Gassco er operatør for anleggene, mens StatoilHydro har ansvaret for den tekniske driften. Anleggene på Kårstø er eid av interessentselskapet Gassled der StatoilHydro har rundt 32 prosent eierskap.

De viktigste leverandørene i KEP2010 er:

  • MW Kellogg Limited
  • Aibel AS
  • ABB AS
  • Fabricom AS
  • Veidekke AS
  • Hima Sella Limited
  • Moss Varmeteknikk AS
  • BIS Indistrier AS