Gass - en framtidsrettet energibærer

september 24, 2009, 15:17 CEST
Bilde

– Vi har en kompetent og erfaren organisasjon som evner å utnytte mulighetene i gassmarkedet. Denne kompetansen tar vi videre i utviklingen av internasjonale gassverdikjeder, sa Rune Bjørnson under et presseseminar i dag. (Foto: Harald Pettersen)StatoilHydro er i dag den nest største leverandøren av gass til Europa. I tillegg til å sikre en stabil tilførsel av energi til Europa gjennom eksport av gass fra norsk sokkel, har selskapet betydelige internasjonale gassposisjoner i Algerie, Aserbajdsjan og i USA.

Konserndirektøren dro opp perspektivene på gasseminaret med å peke på at det har vært en formidabel vekst i forbruket av naturgass i Europa fra 1960-tallet fram til dag. For femti år siden var forbruket av gass lik null. I dag utgjør gass rundt 25 prosent av den totale energiforsyningen i Europa.

Gass utgjør 23 prosent av den samlede verdien av norsk eksport. Verdien av gasseksporten utgjorde 218 milliarder kroner i 2008, mens den totale norske eksporten var på 958 milliarder kroner.

Framover vil verden etterspørre mer energi. Befolkningsvekst og velstandsvekst er hovedriverne bak veksten. Etterspørselsveksten vil være høyest i Asia, men etterspørselen etter energi og gass vil også øke i StatoilHydros hovedmarkeder Europa og USA.

– Jeg er overbevist om at naturgass vil være en konkurransedyktig energikilde i mange tiår framover, sa Bjørnson.

Han pekte på at naturgass er en viktig bro mot et mindre karbonintensivt samfunn, fordi den avgir langt mindre klimagasser ved forbrenning enn kull og olje. Der gasskraftverk erstatter eldre kullkraftverk kan CO2 utslippene reduseres med opp mot 70 prosent. Dersom all StatoilHydros gasseksport fra Norge i 2008 erstattet kull i kraftproduksjonen i Europa, ville utslippsreduksjonen blitt om lag 220 millioner tonn CO2. Til sammenlikning var de totale utslippene av CO2 i Norge rundt 44 millioner tonn i 2008.

Fortsatt er det slik at Europa benytter mer kull enn gass til å produsere elektrisitet. Gass produsert på norsk sokkel med lave klimautslipp – og med en nærhet til markedet - er dermed en meget attraktiv energikilde også i et klimaperspektiv.

Det er fremdeles store gjenværende gassreserver i produserende felt og påviste forekomster på norsk sokkel.

– Men for å opprettholde vår ledende gassposisjonen er vi avhengig av å finne mer gass og av å utvikle nye funn og felt på norsk sokkel. I sum betyr dette at vi er også avhengig av tilgang til nytt areal for å sikre en høy og stabil gassforsyning fra norsk sokkel til Europa, understreket Bjørnson.

Utviklingen av lønnsomme gassverdikjeder internasjonalt er et strategisk satsningsområde. StatoilHydro deltar i Shah Deniz-feltet i Aserbajdsjan som nå videreutvikles, og som kan danne grunnlaget for en ny gasskorridor til Europa. I verdens største og mest likvide gassmarked, USA, bygger StatoilHydro sin gassposisjon blant annet gjennom deltakelse i skifergass (Marcellus), gassproduksjon offshore i Mexicogulfen og import av LNG til USAs østkyst.

– Gass er en viktig del av virksomheten til StatoilHydro, og helt sentral i å sikre fortsatt vekst for selskapet, sa Bjørnson.