Skip to Content
no

Dom i saken om Kårstø-utvidelsen

januar 15, 2010, 15:14 CET
Bilde

Kårstø-anlegget i Rogaland. (Foto: Øyvind Hagen)Statoil er tilfreds med at retten har gitt selskapet medhold i at staten ikke har krav på å få overført eierandeler i Mikkel-feltet.

Statoil tar videre til etterretning at retten har tilkjent staten en pengekompensasjon på 378 millioner kroner etter skatt, samt forsinkelsesrenter fra 24. januar 2002.

Statoil vil se nærmere på rettens begrunnelse for resultatet, for å vurdere om dommen skal ankes.

Saken har sin bakgrunn i en erklæring som Statoil ga til staten i desember 1999.

Erklæringen ble avgitt som følge av en tvist om kostnadsfordeling som oppsto etter utvidelsen av Kårstø-terminalen i siste halvdel på 1990-tallet. Det var flere prosjekter som var involvert i Kårstø-utbyggingen, herunder interessentskapet som sto for utvinningen av gass fra Åsgard-feltet.

Det var avtalt med eierne av Kårstø-terminalen (Statpipe) at interessentskapet på Åsgard skulle bekoste den delen av utvidelsen som var nødvendig for behandling av gassen fra Åsgard.

Mot slutten av utbyggingen – i 1999 – reiste fire av deltakerne i Åsgard-interessentskapet krav mot Statoil, fordi disse selskapene mente at Åsgard var belastet kostnader for investeringer som ikke var foretatt i Åsgards interesse.

Staten ved SDØE hadde en stor deltakerandel i Åsgard. Det var lite ønskelig at staten skulle gå inn i en eventuell rettssak mot sitt eget selskap. I stedet avga Statoil en erklæring om at dersom de fire selskapene fikk gjennomslag for sine krav mot Statoil, skulle staten få en tilsvarende kompensasjon.

To av deltakerne i Åsgard forfulgte kravet ved å reise voldgiftssak mot Statoil. Statoil var ikke enig i at det hadde skjedd noen urettmessig allokering av kostnadene og bestred også andre krav som var reist i saken. Før dom i saken ble det inngått forlik mellom de to selskapene og Statoil.

Tvisten som Stavanger tingrett nå har avgjort gjaldt spørsmålet om staten kan gjøre krav gjeldende mot Statoil på grunnlag av erklæringen som ble gitt til staten.

Staten har prinsipalt krevd å få overført eierandeler i Mikkel-feltet på Haltenbanken, subsidiært erstatning.