Skip to content

Fortsatt solide leveranser i urolige markeder 

februar 11, 2010, 07:27 CET
Bilde

 

Statoil presenterer i dag resultatet for fjerde kvartal og konsernets strategioppdatering. Statoils driftsresultat for fjerde kvartal 2009 var på 33,5 milliarder kroner, sammenlignet med 37,8 milliarder kroner i fjerde kvartal 2008. I 2009 var driftsresultatet på 121,6 milliarder kroner, sammenlignet med 198,8 milliarder kroner i 2008. Statoils vekststrategi ligger fast.

- Statoil fortsetter å levere solide økonomiske og driftsmessige resultater i et krevende marked. Aktivitetsnivået er høyt og produksjonen vokser i samsvar med planene våre, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Resultater for fjerde kvartal og året 2009

Driftsresultatet i fjerde kvartal var på 33,5 milliarder kroner, mot 37,8 milliarder kroner i samme kvartal i fjor, og var hovedsakelig påvirket av et fall i gjennomsnittsprisen på naturgass på 48 % og en nedgang i raffineringsmarginene på 55 %. Dette ble bare delvis motvirket av en 17 % økning i gjennomsnittsprisen på væsker målt i norske kroner og en vekst i løftede olje- og gassvolumer på 4 %.

Justert driftsresultat i fjerde kvartal 2009 var på 34,4 milliarder kroner, sammenlignet med 43,4 milliarder kroner i fjerde kvartal 2008.

Resultatet i fjerde kvartal 2009 var på 7,1 milliarder kroner, sammenlignet med 2,0 milliarder kroner i 2008. Resultatet avspeiler høyere oljepriser og økt løfting, lavere tap på netto finansposter og lavere skatteprosenter sammenlignet med 2008, noe som delvis ble motvirket av lavere gasspriser og raffineringsmarginer. Resultatet for 2009 var på 17,7 milliarder kroner, sammenlignet med 43,3 milliarder kroner i 2008

Justert driftsresultat etter skatt var på 9,7 milliarder kroner i fjerde kvartal 2009. Justert driftsresultat etter skatt ekskluderer skattevirkningene av netto finansposter og utgjorde en effektiv skatteprosent på 72 % i fjerde kvartal 2009. Justert driftsresultat etter skatt var på 38,3 milliarder kroner i 2009, og den effektive justerte skatteprosenten var 71 %.

Styret foreslår et utbytte på 6,00 kroner per aksje for 2009.

Statoils egenproduksjon i 2009 var 1,962 millioner fat oljeekvivalenter (foe) per dag, en økning på 2 % fra i fjor. I 2009 var egenproduksjonen utenfor Norge for første gang over 500 tusen foe per dag og den fortsetter å vokse.

- Reserveerstatningsraten på 73 % for 2009 er i bedring, og med basis i vår vekstportefølje og våre gode resultater innen leting, er jeg overbevist om at vi fremover vil forbedre denne raten. Statoil har en portefølje av høy kvalitet som ikke er sanksjonert ennå, men som vil bidra til fortsatt attraktiv avkastning for våre aksjeeiere, sier Lund.

Bilde

 

Strategioppdatering

- Under siste del av 2009 viste den global økonomien tegn til bedring. Vi ser imidlertid fremdeles en nedsiderisiko og usikkerhet i de globale markedene, sier Lund.

I 2010 anslår Statoil en egenproduksjon på mellom 1,925-1,975 millioner foe per dag. Dette intervallet gjenspeiler den usikkerheten som fremdeles knytter seg til etterspørselen etter gass og vår verdiorienterte gassvirksomhet. Flere nye prosjekter vil etter planen komme i drift i 2010, med oppstart planlagt mot slutten av året. Både Morvin, Gjøa, Vega/Vega Sør og Leismer Demo er planlagt satt i drift i fjerde kvartal. Produksjonskapasiteten for olje og gass forventes derfor å bli betydelig høyere mot slutten av året sammenlignet med produksjonsprognosen for året som helhet.

Konsernsjefen bekrefter at strategien som definerer Statoil som et teknologidrevet oppstrømsselskap, står fast.

"Vi er posisjonert for å opprettholde produksjonsveksten frem mot 2012 tross dagens svake gassmarkeder. Statoil har i tillegg prosjekter og ressurspotensiale som kan underbygge lønnsom vekst også etter 2012," sier Lund.

I 2012 anslår Statoil en egenproduksjon på mellom 2,1-2,2 millioner foe per dag. Det er usikkerhet knyttet til produksjonen for 2012 hovedsakelig på grunn av det svake gassmarkedet.

Statoil opprettholder imidlertid sitt positive syn på at gass vil være konkurransedyktig på lang sikt. Målsettingen er å maksimere verdien av gassporteføljen fremfor volumene som produseres et gitt år.

"Statoil vil fremover ta steg mot økt industrialisering og standardisering på norsk sokkel med det formål å redusere kostnader og ledetid og dermed omgjøre ressurser til reserver på mest mulig effektiv måte hva angår tid og kostnader. Vår ambisjon er å opprettholde dagens produksjonsnivå på norsk sokkel i de neste ti årene, sier Lund.

Omkring 80 % av synergieffektene fra Hydro-fusjonen er realisert og resten vil bli gjennomført i 2010. I tillegg har programmet for reduksjon av administrasjonskostnader ført til et utgiftsnivå i dag som er omkring 15 % lavere enn gjennomsnittet i 2008. Betydelige kostnadsreduksjoner har sikret Statoil en høyst konkurransedyktig posisjon i forhold til produksjonskostnader per fat.

Styret har besluttet å gjøre justeringer i selskapets utbyttepolitikk som har til formål å skape et mer forutsigbart utbyttenivå i framtiden. Det er Statoils ambisjon å øke årlig utbyttebetaling, målt i norske kroner per aksje, i takt med den langsiktige underliggende inntjeningen. Styret vil vurdere forhold som forventet kontantstrøm, investeringsplaner, finansieringsbehov og nødvendig finansiell fleksibilitet ved fastsettelse av årlig utbyttenivå. I tillegg til å betale kontantutbytte, vil Statoil også vurdere tilbakekjøp av aksjer som et middel for å øke aksjonærenes totalavkastning.

Den direkte koblingen til det meget volatile IFRS-resultatet er fjernet og fokus blir på å øke det årlige kontantutbyttet per aksje på linje med langsiktige underliggende resultater. Den nye utbyttepolitikken medfører ikke noen endring i det langsiktige utbyttenivået, herunder mulig tilbakekjøp av aksjer, sammenlignet med tidligere politikk. Styret understreker dermed betydningen av å opprettholde et attraktivt utbyttenivå også i framtiden.

Statoil kunngjør også følgende prognoser for 2010:

  • Investeringer - 13 milliarder USD
  • Produksjonskostnad per enhet - 35-36 kroner per foe
  • Letevirksomhet - 2,3 milliarder USD og omlag 50 brønner

Viktige hendelser siden tredje kvartal:

  • Egenproduksjonen steg med 2 % fra fjerde kvartal 2008 til 2,057 millioner foe per dag. Egenproduksjonen for hele 2009 økte med 2 % til 1,962 millioner foe per dag. 
  • Bokført produksjon var 1,852 millioner foe per dag, mer eller mindre uendret fra fjerde kvartal i fjor.
  • Gjennomsnittlige væskepriser målt i norske kroner steg med 17 %, gassprisene falt med 48 % og raffineringsmarginene i USD hadde en nedgang på 55 % fra fjerde kvartal i fjor. 
  • Reserveerstatningsraten for 2009 er 73 %, en oppgang fra 34 % i 2008. Den gjennomsnittlige treårige erstatningsraten er 64 %. 
  • Den 25. januar undertegnet konsernsjef Helge Lund kontrakten med Lukoil og irakiske myndigheter angående West Qurna 2- feltet, der Statoil får en 18,75 % - andel. 
  • Den 31. januar kunngjorde Statoil en byttehandel med ConocoPhillips som omfattet lisenser i Mexicogolfen og Tsjuktsjerhavet i Alaska. 
  • Den 3. februar 2010 kunngjorde Statoil at selskapet vurderer en ny eierstruktur innenfor energi- og detaljhandelsvirksomheten.


  kontaktpersoner
 Investor relations  
 Lars Troen Sørensen, direktør IR  +47 90 64 91 44 (mobil)
 Geir Bjørnstad, direktør, US IR,  +1 203 978 6950
Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør, +47 480 80 212 (mobil)
Kai Nielsen, informasjonssjef, +44 (0) 78 2432 6893 (mobil)

Downloads