Starter prekvalifisering av leverandører for CO2-fangst

juni 25, 2010, 13:02 CEST
Bilde

Mongstad-anlegget ved Bergen. (Foto: Helge Hansen)

Arbeidet med fullskalafangst går inn i en ny fase når Statoil og Gassnova i felleskap starter prosessen med å prekvalifisere aktuelle leverandører for fangstanlegget på Mongstad.

Prekvalifiseringen legger grunnlaget for en åpen internasjonal anbudskonkurranse som gjennomføres i henhold til anskaffelsesregelverket til EØS, hvor leverandørene må dokumentere erfaring som tilsier at de kan levere et fangstanlegg med aminbasert teknologi som er moden nok til å kunne starte bygging på Mongstad fra 2014.

Det innebærer at de må dokumentere blant annet teknologi og erfaring med leveranse av store og kompliserte anlegg. Prekvalifiseringen skal avsluttes i løpet av høsten 2010.
 
Deretter vil prosjektet gjøre et utvalg av selskaper som får studiekontrakter og får være med videre i forprosjekteringsfasen hvor løsningen detaljeres.

Bilde

Kurt Georgsen, Statoils direktør for fullskalaprosjektet på Mongstad

Leverandørene vil til slutt konkurrere om endelig byggekontrakt for fangstanlegget. Endelig valg av leverandør er planlagt til 2013 ved inngåelse av en såkalt EPC-kontrakt.
 
- Deltakelse i prekvalifiseringen er kun aktuell for leverandører av aminbasert teknologi. Årsaken er at det er den eneste teknologien som vurderes moden nok for bygging på Mongstad innenfor de tidsrammene som er satt, sier Statoils direktør for fullskalaprosjektet på Mongstad, Kurt Georgsen.
 
Fangstanlegget skal integreres i et raffineri og kraftvarmeverk i drift. Det gjør at regulariteten til fangstanlegget på Mongstad blir viktig, i tillegg til at slik integrasjon gir utfordringer i byggefasen.

Olje og gass på industrianlegget gir også sikkerhetsutfordringer. I tillegg er anlegget knyttet opp til viktige felt på norsk sokkel som Troll og Gjøa. Samtidig må teknologien oppskaleres mange ganger i forhold til de største fangstanleggene som er bygget i verden i dag.
 
- Dette er et komplisert anlegg i tilknytning til et eksisterende industriområde og vi vil ha grundige gjennomganger med de aktuelle leverandørene for å sikre oss at både omfang og kompleksitet er godt forstått, sier prosjektleder Julia Lindland fra Gassnova.

Omfattende studier for avklaring av potensiell helserisiko i forbindelse med aminutslipp ble startet opp i mai og juni. Dette arbeidet forventes å gi grunnlag for testing av de spesifikke aminløsningene i første del av detaljeringsfasen, det vil si i løpet av 2012.
 
- Vi må være helt sikre på at alle helsemessige forhold knyttet til utslipp fra aminprosessen er avklart og verifisert. Derfor legger vi ned betydelige ressurser de neste årene i å sikre mer kunnskap, samt utvikle gode metoder for prøvetaking og analyse. Her bruker vi de beste uavhengige forskningsmiljøene i verden i tillegg til våre egne eksperter, sier Statoils prosjektleder Petter Bryn.
 
- Det ligger store utfordringer foran oss i forbindelse med detaljering av hjelpesystemer og integrering av fangstanlegget mot raffineriet og kraftvarmeverket, sier Bryn.
 
Prosessen med å prekvalifisere aktuelle leverandører av CO2 fangstanlegget er forventet å være ferdig i august, og studiekontrakter med leverandørene planlegges etablert mot slutten av 2010. Konseptutvikling og forprosjektering vil foregå i perioden 2011 til 2013 og vil inngå som en del av underlaget for endelig investeringsbeslutning i 2014.