Statoil bekrefter intensjonen om børsnotering av Statoil Fuel & Retail ASA ved Oslo Børs 

september 23, 2010, 16:16 CEST
SKAL IKKE DISTRIBUERES ELLER UTGIS, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER INN I USA, CANADA, AUSTRALIA ELLER JAPAN

 Det ble sendt søknad til Oslo Børs 1. september 2010 om opptak til notering av ordinære aksjer i  Statoil Fuel & Retail på hovedlisten ved Oslo Børs.

Med forbehold om de relevante godkjennelser fra Oslo Børs og markedsforhold, forventes noteringen å finne sted i  løpet av oktober 2010.

Børsintroduksjonen vil omfatte eksisterende aksjer som selges av Statoil. Aksjene vil bli tilbudt til institusjonelle investorer i Norge og internasjonalt, til kvalifiserte ansatte i Norge, Sverige og Danmark og til publikum i Norge.

Statoil tar sikte på å forbli en majoritetseier i Statoil Fuel & Retail på tidspunktet for børsnotering. Størrelsen og tidshorisonten for Statoils framtidige eierskap i Statoil Fuel & Retail skal tilpasses målet om å støtte og utvikle verdier både for Statoil Fuel & Retail og for Statoil-konsernet.

ABG Sundal Collier Norge ASA og Citigroup Global Markets Limited  fungerer sammen som  felles global koordinator og felles tilrettelegger (Joint Bookrunners), Merrill Lynch International fungerer som felles tilrettelegger (Joint Bookrunners), Nordea Markets (en del av Nordea Bank Norge ASA) fungerer som emisjonsleder (Retail Lead Manager)  og senior emisjonsleder (Senior Lead Manager), mens Barclays Capital PLC og Carnegie Investment Bank AB fungerer som felles emisjonsleder (Co?Lead Managers).

Rothschild  og Arctic Securities fungerer som finansrådgivere for Statoil.

Ytterligere opplysninger knyttet til børsnoteringen vil bli kunngjort etter
hvert.

Kontaktperson:
Jannik Lindbæk jr, informasjonsdirektør,  Statoil ASA,
Tlf: +47 977 55 622

OM Statoil Fuel and Retail
Statoil Fuel & Retail er et ledende skandinavisk selskap innen detaljhandel av drivstoff til kjøretøyer med over  100 års drift i regionen og ledende markedsandeler både innen segmentet for full-service bensinstasjoner, som omfatter dagligvarekiosk, og segmentet for automatstasjoner, i det skandinaviske markedet.

I tillegg til sin skandinaviske kjernevirksomhet, gikk Statoil Fuel & Retail inn i  den sentraleuropeiske og østeuropeiske regionen for to tiår siden og har etablert en sterk stilling i Polen, Latvia, Litauen og Estland.

I Russland har Statoil Fuel & Retail  en sterk posisjon i detaljhandelsmarked for drivstoff i Murmansk-regionen og vokser i i St. Petersburg/Leningrad og Pskov-regionen. Statoil Fuel & Retail  selger også transportdrivstoff på engros-basis til  bedriftskunder og er involvert i salget av stasjonær energi (hovedsakelig fyringsolje, parafin og LPG) og marine drivstoffer (marin gassolje og tung fyringsolje), så vel som flydrivstoff, smøremidler og kjemikalier.

Per 30. juni 2010 hadde Statoil Fuel & Retail  et omfattende nett bestående av 2.290 drivstoffstasjoner i de åtte landet selskapet har virksomhet i. 1.782 av disse stasjonene er i Skandinavia og  508 er etablert i Sentral-Europa og Øst-Europa. Statoil Fuel & Retail hadde 9.256 direkte ansatte på tilsvarende fulltidsbasis per 30. juni 2010. I tillegg er mer enn 10.000 ansatt ved Statoil-merkede franchise-stasjoner.

I 2009 solgte Statoil Fuel & Retail omkring 8 milliarder liter bensin og diesel gjennom sitt nett med full-service-stasjoner og automatstasjoner og på engros-basis. I 2009 var inntektene til SFR-konsernet  57.277 millioner kroner.

Denne meldingen kan ikke publiseres, distribueres eller overføres i USA. Denne meldingen innebærer ikke et tilbud om å selge, eller en anmodning om et tilbud om å kjøpe verdipapirer i SFR. Verdipapirer som er nevnt her har ikke vært, og vil ikke bli, registrert i henhold til den amerikanske verdipapirloven av 1933, med endringer ("Verdipapirloven") og kan ikke tilbys eller selges i USA uten at de er fritatt fra kravene om registrering i henhold til den amerikanske verdipapirloven.

Forhold diskutert i dette dokument kan inneha informasjon av  framtidsrettet karakter. Denne framtidsrettede informasjonen baserer seg på ulike antagelser. Selv om vi anså disse antagelsene som rimelige da de ble foretatt, vil disse antagelsene av natur være gjenstand for betydelige kjente og ukjente risikoer, usikkerheter, forutsetninger og andre viktige faktorer det er vanskelig eller umulig å forutse og de vil være utenfor vår kontroll.

Slike risikoer, usikkerheter, forutsetninger og andre viktige faktorer kan
forårsake at faktiske forhold vil avvike vesentlig fra de som er uttrykt eller
implisert av slike framtidsrettede antagelser. Det er ikke presentert noe
informasjon som begrenser usikkerheten knyttet til de framtidsrettede
antagelsene, og du er med dette anbefalt å ikke tillegge noen av de
framtidsrettede antagelsene vesentlig betydning. Vi tar ikke ansvar for å
oppdatere eller revidere noen av de framtidsrettede antagelsene.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelsloven § 5-12