Skip to Content
no

Statoil har mottatt tilsynsrapport for Gullfaks-boring

november 19, 2010, 12:26 CET

– Avvik og tiltak i Petroleumstilsynets tilsynsrapport er i all hovedsak sammenfallende med funn i vår egen granskningsrapport av hendelsen på brønn C06 på Gullfaks-feltet 19. mai i år, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for norsk sokkel i Statoil.

Bilde

Gullfaks C-plattformen i Nordsjøen.

(Foto: Øyvind Hagen)

- Tilsynsrapporten påpeker i tillegg at bakenforliggende årsaker bør vurderes nærmere. Disse vurderingene vil bli ivaretatt i den videre oppfølgingen av hendelsen, sier han.

Statoil vil etablere et eget prosjekt med representanter fra ledelse og representanter for de ansatte som skal jobbe med å gjennomføre tiltak etter hendelsen.

– Vi går nå gjennom rapporten, og vil følge opp pålegg som er varslet og de tiltak som er identifisert i vår egen granskning og myndighetenes tilsynsrapport, sier Michelsen.

Både Statoils egen granskningsrapport og Petroleumstilsynets tilsynsrapport konkluderer med at planlegging av bore- og kompletteringsoperasjonene i brønn C-06 A ble gjennomført med alvorlige mangler.

Disse var knyttet til styring av risiko og endringskontroll, erfaringsoverføring og bruk av kompetanse, kjennskap og etterlevelse av styrende dokumenter, og dokumentering av beslutninger.

Bilde

Øystein Michelsen, konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge. (Foto: Helge Hansen)

– Funnene i rapportene er alvorlige og viser at vi må forbedre oss innen ledelse, etterlevelse og risikovurderinger. Dette sammenfaller med prioriteringene i vårt HMS-arbeid, sier Michelsen.

I løpet av de siste 10 årene har Statoil redusert antall alvorlige hendelser på norsk sokkel med 80 prosent.

– Petroleumstilsynets egen rapport om risikonivået på norsk sokkel for 2009 bekrefter at vi har et høyt sikkerhetsnivå på sokkelen, og er på rett vei. Selv om utviklingen har hatt en positiv trend viser denne hendelsen at vi må intensivere arbeidet med å forebygge alvorlige hendelser, sier Michelsen.

De viktigste tiltakene etter Statoils granskningsrapport og Petroleumstilsynets tilsynsrapport vil være knyttet til:

  • Risikoanalyser og akseptkriterier ved økt kompleksitet.
  • Kvalitetssikring og formalisme i planlegging og beslutninger.
  • Involvering av fagekspertise.