Resultat for fjerde kvartal 2010 

februar 9, 2011, 07:29 CET
Bilde

Statoil legger i dag fram resultatene for 2010 og gir en oppdatering om selskapets strategi. Driftsresultatet for fjerde kvartal 2010 var på 42,8 milliarder kroner, mot 33,5 milliarder kroner i fjerde kvartal 2009. Driftsresultatet for 2010 var på 137,2 milliarder kroner, sammenlignet med 121,6 milliarder kroner i 2009. 

– Statoil fortsetter å levere sterke økonomiske resultater og høy kontantstrøm. Produksjonsvolumene var imidlertid lavere enn forventet i andre halvdel av 2010 på grunn av omfattende vedlikehold, spesielle driftsmessige forhold og reduserte produksjonstillatelser, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Resultat for fjerde kvartal og året 2010

Driftsresultatet i fjerde kvartal 2010 var på 42,8 milliarder kroner, sammenlignet med 33,5 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Resultatet var hovedsakelig påvirket av en 23 % økning i gjennomsnittsprisen for væsker målt i norske kroner, en 17 % økning i gjennomsnittsprisen for gass, en 3 % økning i løftede gassvolumer, samt økte raffinerimarginer. Dette ble delvis motvirket av en nedgang i løftede væskevolumer på 8 % og en økning i letekostnadene på 8 %.

Justert driftsresultat i fjerde kvartal 2010 var på 40,8 milliarder kroner, sammenlignet med 34,4 milliarder kroner i fjerde kvartal 2009. Resultatet i fjerde kvartal 2010 var på 9,7 milliarder kroner, sammenlignet med 7,1 milliarder kroner i samme periode i fjor. Resultatet avspeiler høyere priser både for væsker og gass, delvis motvirket av redusert løfting, økte netto finanskostnader og høyere skatter. Resultatet for 2010 var på 37,6 milliarder kroner, en betydelig økning fra 2009, da resultatet var på 17,7 milliarder kroner, hovedsakelig på grunn av høyere oljepris.

Justert driftsresultat etter skatt var på 10,8 milliarder kroner i fjerde kvartal 2010. justert driftsresultat etter skatt ekskluderer skattevirkningene av netto finansposter og utgjorde en effektiv skatteprosent på 74 % i fjerde kvartal 2010. I 2010 var justert driftsresultat etter skatt på 42,0 milliarder kroner og justert effektiv skatteprosent var 71 %.

Statoils egenproduksjon i 2010 var 1,888 millioner fat oljeekvivalenter (foe) per dag, en nedgang på 4 % fra året før hovedsakelig som følge av naturlig produksjonsnedgang, ulike driftsmessige forhold, og høyere vedlikeholdsaktivitet. Samlet egenproduksjon var 1,945 millioner foe per dag i fjerde kvartal 2010, sammenlignet med 2,057 millioner foe per dag i fjerde kvartal 2009. Styret foreslår et utbytte på 6,25 kroner per aksje for 2010. 

– 2010 var et viktig år for den strategiske utviklingen av Statoil. Vi gjennomførte en vellykket børsnotering av detaljhandelsvirksomheten vår, synliggjorde vår verdiskapning som operatør gjennom salg av eierandeler i felt i Brasil og Canada, samt at vi vedtok igangsetting av ni nye prosjekter, sier konsernsjef Helge Lund. 

– Vi fikk også tilgang til leteområder med høyt potensiale. Reserveerstatningsraten økte til 87 % for 2010, og vi har det nødvendige ressursgrunnlaget for fortsatt å forbedre denne raten i tiden fremover. Statoils portefølje av prosjekter som ennå ikke er sanksjonert, har høy kvalitet og forventes å gi en attraktiv avkastning for våre aksjeeiere i framtiden, sier Lund.

Strategioppdatering 

– Vi er i posisjon til å levere en produksjonsvekst på omkring 3 % per år fra 2010 til 2012. Begrensninger i tildelte produksjonstillatelser og midlertidige driftsmessige forhold på Gullfaks vil imidlertid medføre at denne veksten ikke vil være lineær. Vi forventer at produksjonen i 2011 vil være omtrent på samme nivå eller noe lavere enn i 2010, sier Helge Lund.

Statoil deltar på 13 felt som er under utbygging med planlagt oppstart innen 2012. Disse forventes å bidra med rundt 200 000 foe per dag. I tillegg forventes produksjonsøkning på nyoppstartede felt å bidra med 150 000 foe per dag. Statoil forventer at ytterligere 40 prosjekter med konkurransedyktig avkastning vil bli sanksjonert over de to neste årene. Konsernsjefen bekrefter at strategien for Statoil som et teknologidrevet oppstrømsselskap ligger fast.

– Vi forventer å fortsette vår betydelige verdiskapning fra norsk sokkel. Norsk sokkel har en ressursbase med store uoppdagede volumer. Vi har den erfaring og kompetanse som trenges til å ta ut hele potensialet på norsk sokkel. Produksjonsnedgangen på modne felt er som antatt, og vi forventer at nye prosjekter med konkurransedyktig avkastning vil levere betydelig framtidig vekst. Mot 2020 forventer vi stabil produksjon på norsk sokkel, sier Lund.

– Vi markerte oppstart for produksjon fra Leismer i Canada i januar 2011 og forventer å starte produksjonen fra Peregrino i Brasil i slutten av første kvartal 2011. Dette etablerer Statoil som en betydelig internasjonal operatør. Vi forventer å øke letevirksomheten vår i 2011 og vil fortsette jakten på attraktive leteområder. Vi vil også holde frem med å modne porteføljen av internasjonale prosjekter, noe som vil danne grunnlag for videre vekst utover 2012, sier Lund. 

Statoil forventer investeringer på omkring 16 milliarder USD og letevirksomhet anslått til omkring 3 milliarder USD i 2011.

Viktige hendelser siden tredje kvartal 2010:

 • Egenproduksjonen er redusert med 5 % fra fjerde kvartal 2009 til 1,945 millioner foe per dag i fjerde kvartal 2010. Egenproduksjonen i 2010 gikk ned med 4 % til 1,888 millioner foe per dag.
 • Bokført produksjon var 1,768 millioner foe per dag, en nedgang på 5 % sammenlignet med fjerde kvartal 2009.
 • Gjennomsnittlige væskepriser målt i norske kroner økte med 23 %, gjennomsnittlige gasspriser økte med 17 % og raffineringsmarginene i USD økte med 62 % fra fjerde kvartal i fjor.
 • Reserveerstatningsraten for 2010 var på 87 %, mot 73 % i 2009. Gjennomsnittlig reserveerstatningsrate over tre år var 64 %.
 • Den 7. november startet produksjonen fra Gjøa på norsk sokkel i samsvar med planen, og operatøransvaret ble overført til GDF Suez.
 • Den 23. november kunngjorde Statoil avtalen med PTT Exploration and Production (PTTEP) of Thailand om salg av en 40 % eierandel i pljesandutbyggingen Kai Kos Dehseh i Nord-Alberta i Canada. Transaksjonen ble gjort opp 21. januar.
 • Den 27. november ble den foreløpige utviklingsplanen (PDP) for West Qurna (tidlig fase) i Irak godkjent av the South Oil Company.
 • Den 2. desember startet produksjonen fra både Vega og Vega Sør på norsk sokkel i samsvar med planen.
 • Den 21. januar 2011 ble planen for utbygging og drift (PUD) av Visund Sør oversendt til Olje- og energidepartementet.
 • Den 24. januar 2011 kunngjorde Sonangol at Statoil er nominert til operatørskap for to og deltakelse på ytterligere tre pre-salt-blokker utenfor kysten av Angola.
 • Den 27. januar 2011 kunngjorde Statoil at demonstrasjonsanlegget Leismer i Canada var satt i produksjon.

Kontaktpersoner

Investor relations
Hilde Merete Nafstad, direktør IR, +47 957 83 911 (mobil)

Morten Sven Johannessen, direktør, US IR, + 1 203 570 2524 (mobile)

Presse
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør, +47 977 55 622(mobil)