Viktig skritt videre for CO2-fangst på Mongstad

mars 1, 2011, 12:55 CET
Bilde

Mongstad-anlegget nord for Bergen. (Foto: Øyvind Hagen)

Målet er å sikre en robust prosjektgjennomføring som håndterer usikkerhetsmomentene på en ansvarlig måte.

Senere forskning rundt effekter ved utslipp fra aminbaserte fangstanlegg har gitt mer og nyansert kunnskap. Siden det imidlertid fremdeles hefter usikkerhet knyttet til mulig helse- og miljørisiko, opprettholder Statoil en anbefaling om en justert prosjekttilnærming som skal sikre at prosjektet blir realisert på en forsvarlig måte..

Det betyr at det bør åpnes for flere teknologier, og at teknologikvalifiseringen gjennomføres før det tas konseptvalg. Ved å gjennomføre en bred teknologikvalifisering skal det sikres at teknologiene, og de ulike usikkerhetsmomentene, håndteres på en ansvarlig måte. Teknologikvalifiseringen skal også sikre at trygg teknologi som fungerer er valgt i god tid før investeringsbeslutning.

- Statoil står helt og fullt bak ambisjonen om å få på plass et fangstanlegg på Mongstad. Vi anser CO2-fangst og -lagring som ett av de viktigste miljøtiltakene for framtiden, og arbeidet på Mongstad er unikt i så måte. Så snart beslutning er tatt vil vi umiddelbart starte arbeidet med å kvalifisere ulike teknologier for fullskala fangst på Mongstad, sier Kurt Georgsen, Statoils direktør for fullskalaanlegg på Mongstad. Dette vil da skje i tett dialog med aktuelle leverandører av fangstteknologi.

- Vi har erfart utfordringer knyttet til manglende kunnskap om mulige helseeffekter ved bruk av aminteknologi, samt at alternative fangstteknologier er mindre modne enn antatt. Arbeidet vi gjør på Mongstad er unikt i global sammenheng og vil ha stor betydning for den videre utviklingen av CO2-fangstteknologi, sier Eli Aamot, Statoils direktør for forskning og utvikling innen ny energi.

Statoils anbefaling er at det legges opp til en systematisk teknologikvalifisering for å redusere risiko ved anvendelse av ny teknologi. Herunder vil en videreføre det omfattende forskningsprogrammet som en er godt i gang med i forbindelse med avklaring av usikkerhet ved anvendelse av aminteknologi.

Den anbefalte prosjektmodellen forutsetter at resultatene av teknologikvalifiseringen legges til grunn for valg av fangstteknologi og beslutning om konsept. Deretter vil det gjøres detaljert forprosjektering av anlegget.