Viktig avgrensning av Dagny/Ermintrude-funnene

mars 9, 2011, 08:36 CET

 

Bilde 


Det ble boret en undersøkelsesbrønn på prospektet Dougal. Her ble det kun påtruffet spor av hydrokarboner i Huginformasjonen, og brønnen klassifiseres som tørr. Deretter ble det boret en avgrensningsbrønn på Dagny sentral, også denne i Huginformasjonen. I denne brønnen ble det påtruffet en gasskolonne på 30 meter.

– Hensikten med brønnene var å teste produksjonsegenskapene i reservoarbergarter tilhørende Hugin-formasjonen, samt å påvise tilleggsressurser til en Dagny/Ermintrude-utbygging, sier leder for Dagny/Ermintrude utbyggingsprosjektet, Svein Olav Høyland.

– Testing og datainnsamling har vært i henhold til plan, men det er skuffende at boring på  prospektet Dougal i lisens 303 ikke påviste nye tilleggsressurser, sier Høyland.

Undersøkelsesbrønnen ble boret fire kilometer sørøst for det opprinnelige Dagny-funnet, mens avgrensningsbrønnen som påviste gass ble boret to kilometer sørøst.

– Begge avgrensningsbrønnene gir viktig geologisk og reservoarteknisk informasjon til Dagny/Ermintrude-prosjektet som er i konseptfasen. Vi vil nå bruke litt tid til å evaluere den nye informasjonen for å vurdere hvordan det påvirker konseptvalg og tidsplan, sier Høyland.

Foreløpig estimat av ressursgrunnlaget for en Dagny/Ermintrude-feltutbygging er på mellom 125 og 250 millioner fat oljeekvivalenter. 

Fakta
  • Det ble påvist gass i Dagny-funnet allerede på 1970-tallet like nord for Sleipner Vest-feltet i midtre del av Nordsjøen. I 2007 ble det funnet gass, kondensat og olje i Ermintrude-prospektet. Avgrensningsbrønner gjennomført på Dagny i 2008 påviste en oljekolonne under gassen.
  • Begge brønnene ble boret på 116 meters havdyp av boreinnretningen Ocean Vanguard.
  • Riggen går nå til den nordlige delen av Nordsjøen for å bore på prospektet Krafla i lisens 272 hvor Statoil er operatør
  • Brønnene ble boret på vegne av utvinningstillatelsene 048, 303, 029 og 029 B. Dette er den femte og sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 303, som ble tildelt 12.12.2003 (TFO 2003).
  • Statoil er operatør med 100 prosent eierandel i PL 303. Statoil er også operatør for PL 048 med en eierandel på 78,2 prosent. Partner er Total med 21,8 prosent. I PL 029 har Exxon Mobil 100 prosent. I PL 029B er Statoil operatør med 50 prosent mens Exxon Mobil og Det Norske har henholdsvis har 30 prosent og 20 prosent eierandel.