Statoil og sikkerheten på norsk sokkel

april 27, 2011, 15:06 CEST

 

Bilde

Arild Haugland, direktør for helse, miljø og sikkerhet i Statoil.

– Denne rapporten er viktig for oss. Den viser hva vi får til og hvilke utfordringer vi fremdeles har i industrien. Vi skal studere den nøye og bruke den som et verktøy for å bli bedre, sier Arild Haugland, direktør for helse, miljø og sikkerhet i Statoil.

Gasslekkasjer og brønnkontrollhendelser

Det har vært for mange gasslekkasjer og brønnhendelser på sokkelen det siste året. Statoil har hatt 12 av totalt 14 gasslekkasjer og sju av totalt 28 brønnhendelser som inngår i PTILs RNNP rapport på norsk sokkel i 2010. Det viser at også Statoil fremdeles har et stykke å gå for å nå målene selskapet har satt. 

– Alle gasslekkasjer kan ha et ulykkespotensial. Derfor er det alvorlig hver gang gass kommer på avveie. Å forebygge og redusere antallet gasslekkasjer er derfor en hovedoppgave for Statoil framover. Det jobber vi sammen med resten av industrien for å forbedre, sier Haugland.

Når det gjelder antall brønnkontrollhendelser følger ikke Statoil trenden i industrien for øvrig på norsk sokkel. De siste årene har antallet brønnhendelser i Statoil hatt en svak positiv tendens.

Brønnkontroll er et viktig satsingsområde i Statoil. Selskapet har derfor i 2011 opprettet en egen sektor som jobber utelukkende med brønnintegritet og brønnkontroll. I tillegg satses det på kompetansehevende tiltak til vårt operative personell. Dette er tiltak selskapet har stor tro på vil gi resultater i årene framover.

God langsiktig trend

I et tiårsperspektiv har Statoil og industrien registrert en årlig forbedring av sikkerheten på sokkelinstallasjonene.  Antallet gasslekkasjer årlig på sokkelen har for eksempel gått ned fra 40 til dagens 14 i denne tiårsperioden. Fra 2009 til 2010 ble personskadefrekvensen i Statoil-konsernet redusert med mer enn en tredjedel.

RNNP-rapporten viser at det har blitt tryggere å gå på jobb i oljeindustrien, og at antallet personskader i industrien har gått ned.
Også helikopterhendelser er betydelig redusert de siste årene. Det er avgjørende for olje- og gassnæringen at helikoptertrafikken foregår så trygt som overhodet mulig, og dette viser at proaktivt helikoptersikkerhetsarbeid over tid nytter.

– At ansatte i oljeindustrien i Norge har en tryggere arbeidsplass i dag enn for ti år siden, er hevet over tvil. Det viser at industrien i godt samarbeid med tilsynsmyndigheter, tillitsvalgte og verneombud har oppnådd viktige resultater av et langsiktig og systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. I de senere årene ser vi imidlertid at antall hendelser flater ut og at nivået ligger stabilt, blant annet når det gjelder gasslekkasjer. Det er verken Petroleumstilsynet eller Statoil tilfreds med, sier Haugland. 

Deler erfaringer

Oljeindustriens landsforening (OLF) leder nå et viktig arbeid for å ytterligere redusere gasslekkasjer og for å gjøre det enklere å dele kunnskap og erfaringer om hendelser mellom selskapene, både nasjonalt og internasjonalt.

Like viktig som å forebygge, er det å forhindre at lekkasjer – når de skjer – får alvorlige konsekvenser. Overvåkningssystemer som gjør det mulig å avdekke en lekkasje tidlig, gode rutiner for evakuering av personell, kontroll på tennkilder, ventilering, brannslukningssystemer, trykkreguleringssystemer og gode muligheter for nedstengning, er eksempler på tiltak som skal forhindre alvorlige konsekvenser.  

– Fordi disse systemene og rutinene har fungert, og fordi folk er godt trent til å håndtere alvorlige hendelser har ingen av gasslekkasjene utviklet seg til alvorlige ulykker selv om ulykkespotensialet i enkelte hendelser har vært der, sier Haugland.