Mer gass med kompresjon på havbunnen

juni 17, 2011, 13:24 CEST
Bilde

Gullfaks

– Gasskompresjon på havbunnen er et viktig teknologisprang, og Statoil går nok en gang i front for å utvikle ny teknologi. Dette er et av våre viktigste tiltak for å øke utvinningen fra eksisterende felt, sier Siri Espedal Kindem, teknologidirektør i Statoil.

Siden 2008 har Statoil og partnerne samarbeidet med Framo Engineering om å utvikle teknologi for kompresjon av våtgass på havbunnen. Nå har Statoil besluttet å gå videre med konseptet på havbunnsfeltet Gullfaks Sør.

Dette vil kunne øke produksjonen fra feltet med tre milliarder kubikkmeter gass, noe som betyr en økning i utvinningen med seks prosent, sier Ivar Aasheim, direktør for Feltutvikling på norsk sokkel.

I dag er utvinningsgraden på feltet allerede på 62 prosent. Kombinasjonen av havbunnskompresjon og konvensjonell lavtrykksproduksjon i en seinere fase, vil kunne løfte den til 74 prosent.

Hvorfor kompresjon
Etter hvert som et felt blir eldre, reduseres det naturlige trykket. Derfor er det nødvendig med kompresjon for å få opp mer gass, og for å få gassen fram til plattformen.

Den vanlige løsningen er kompresjon på en plattform eller fra land, men jo nærmere brønnen kompressoren plasseres, jo mer gass får vi ut. Derfor ønsker Statoil å plassere kompressoren like ved brønnene, på havbunnen.

Ikke bare Gullfaks
Statoil jobber i dag med tre havbunnskompresjon-prosjekter i tidlig fase. På Åsgard-feltet er valgt konsept en havbunnsløsning som vil kunne bidra til å øke trykket fra reservoarene Mikkel og Midgard. Det vil kunne øke utvinningen med 28 milliarder kubikkmeter gass og 14 millioner fat kondensat.

Vi jobber også, sammen med operatøren Shell, med en tilsvarende havbunnsløsning på Ormen Lange.

Bilde

Siri Espedal Kindem

– Dette er bare begynnelsen, havbunnskompresjon kan øke utvinningen på flere små og mellomstore felt framover. Statoil har identifisert enda flere kandidater, sier Siri Espedal Kindem.

Havbunnsfabrikker
I dag kommer nær 50 prosent av Statoils produksjon fra til sammen 488 havbunnsbrønner.
Statoils ekspertise i havbunnsoperasjoner er nøkkelen til mer effektiv produksjon og økt utvinning.

– I mange tilfeller gjør havbunnsanlegg det mulig å ta ut olje og gass det ellers ikke hadde vært lønnsomt å ta ut. Slik tar vi ansvar for økt utvinning fra norsk sokkel, sier Aasheim.

Gasskompresjon på havbunnen er nok et skritt i retning havbunnsfabrikken, der det som i dag skjer på plattformer, blir flyttet ned på havbunnen.

– Prosessering på havbunnen og spesielt gasskompresjon er også svært viktig for å utvikle felt på dypt vann og i utsatte områder. Dette er et viktig teknologigjennombrudd, konkluderer Kindem.


 Hva er gasskompresjon?

Ved å plassere kompressoren nærmest mulig brønnhode vil man kunne produsere mer gass ut av brønnen. Dette fordi sugetrykket til kompressoren vil være lavere enn ved installasjon oppe på en plattform. Når gassen komprimeres får den nok trykk til transporten videre til plattformen.
På Åsgard- og Ormen Lange-feltene er planen å bruke en konvensjonell kompressor. Her tas fuktigheten ut av gassen før den komprimeres på havbunnen.

På Gullfaks Sør går brønnstrømmen direkte inn i en brønnstrøm miksemodul før den totale brønnstrømmen  komprimeres. Denne kompresjonsteknologien har blitt testet på Framo Engineering AS sine testfasiliteter i Fusa utenfor Bergen, med en hydrokarbon-blanding som tilsvarer den fra Gullfaks-satellittene. Kompressortesten ble avsluttet 4. mai 2011 med gode resultater.